ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร PDF พิมพ์ อีเมล
เปิดอ่านทั้งหมด : 3397 ครั้ง
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๐๖ น.

 ประวัติ ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน        Mobile phone: 089 057 1755

 

การศึกษา                   

Ph.D. (Integrated Sciences) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549

Ph.D. candidate (Social Science) Radboud University Nijmegen, The Netherlands, 2551

 

ที่อยู่ปัจจุบัน

     หมู่บ้านสุภาวัลย์  117  ซอยร่มเกล้า 19/2 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520

 

ที่ทำงาน

          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

          18/18 ถนนบางนา – ตราด ก.ม. 18 ต. บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 

ตำแหน่งงานประจำ    

1)อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน

2)ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

3)บรรณาธิการวารสารสังคมภิวัฒน์ (วารสารวิชาการประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม)

4)ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

กิจกรรมทางสังคม     

2539 – ปัจจุบัน รองประธานสมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

2539 – 2540   อนุกรรมการร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ฉบับที่ 3 (2540 –  2545)

2540 – 2542   ช่วยราชการคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดที่ 1

2545 – 2546   อนุกรรมการร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ฉบับที่ 4 (2546 –  2549)

2546 – 2548   ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

2546 – 2551   อนุกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2549 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินสมรรถภาพข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาศักยภาพ มูลนิธิกองทุนไทย

2549 – ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2551 ปัจจุบัน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนส่งเสริมอาชีพคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2551 2552   คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนการแรงงาน ฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

2553 – 2554   คณะอนุกรรมการร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2555 - 2559)

2553 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

2553 – ปัจจุบัน เลขานุการเครือข่ายผู้ใช้แรงงานเพื่อการปฏิรูป สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตามนโยบายสังคม วุฒิสภา

2554 – ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)

 

งานวิจัย

2540   “มาตรการและแนวทางส่งเสริมผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม”  ได้ทุนวิจัยจากกระทรวงแรงงาน

2542 “สถานภาพ บทบาท และความสำคัญของเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net): กรณีงานสังคมสงเคราะห์ได้ทุนวิจัยจาก สกว.

2544   “การพัฒนาระบบสวัสดิการคนจนและคนด้อยโอกาส:  กลุ่มนอกกำลังแรงงาน”    ได้ทุนวิจัยจาก สกว.

2547   “ความยากจนกับบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน ได้ทุนวิจัยจากสำนักงานธนาคารโลก ประเทศไทย

2548 “มาตรฐานองค์กรพัฒนาเอกชน” ได้ทุนวิจัยจากมูลนิธิอาเซีย

2549 “การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่มีผลต่อเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ทุนวิจัยจาก สกว.

2549   สวัสดิการพื้นฐาน : ความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม” ได้ทุนวิจัยจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2550   การศึกษาข้อมูลเชิงลึกตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ได้ทุนวิจัยจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2550   การชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพ ได้ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สวปก.)

2551   สถาบันการเงินภาคประชาชนเพื่อสร้างหลักประกันรายได้ : ภาคเกษตร ได้ทุนวิจัยจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2552 “รูปแบบและแนวทางส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือสวัสดิการสำหรับคนพิการได้ทุนวิจัยจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2552 “เยาวชนชายขอบหญิงชายกับการพัฒนาประชาธิปไตย ได้ทุนวิจัยจากมูลนิธิเอเซีย

2553   “การพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดทุนทางสังคม ปี 2553” ได้ทุนวิจัยจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2554   “การพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดทุนทางสังคม ปี 2554” ได้ทุนวิจัยจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2554 “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนชายแดนไทย พม่า : กรณีผู้อพยพจากภัยสงคราม” ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2554 “การส่งเสริมการออมเพื่อคนพิการในระบบสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษาการเข้าถึงกองทุนสวัสดิการชุมชนของคนพิการ”  ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

2554 “การพัฒนารูปแบบแผนการออมเงินของคนพิการ”  (Disability Saving Plan) ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

 

งานประเมินผล

2541   ประเมินผลโครงการลงทุนทางสังคม (SIF) ของธนาคารออมสิน

2542   ประเมินผลโครงการปรับโครงสร้างทางสังคม ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2543   ประเมินผลโครงการEcological  Movement  Support Program – Thailand” ของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

2545   ประเมินผลโครงการจัดสรรงบประมาณสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ปีงบประมาณ 2544 ของกระทรวงสาธารณสุข

2546   ประเมินผลโครงการจัดสรรงบประมาณสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2545 ของกระทรวงสาธารณสุข

2547   ประเมินผลโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชนปีงบประมาณ 2546 ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

2548   ประเมินผลโครงการชุมชนเป็นสุขภาคกลาง ของสถาบันกรุงเก่าเพื่อการพัฒนา

2549   ประเมินผลโครงการก่อตั้งมูลนิธิชุมชน: กองทุนเพื่อสุขภาวะระดับจังหวัด ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2550   ประเมินผลโครงการอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

2551   ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 – 2554 ระยะแรก

2552   ติดตามประเมินผลกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2554   ประเมินผลเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

2555   ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 – 2554 ระยะสิ้นสุดแผน

 

ความเห็น
ค้นหา
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับ
Joomlacomment

Joomlacomment

ปรับปรุงล่าสุด วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๐๖ น.