โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์
โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาเพื่อการใช้งานเฉพาะ เช่น โปรแกรมตัดเกรด วิเคราะห์หลักสูตร(Table of Specification) วิเคราะห์ข้อสอบ ฐานข้อมูลงานสังคมสงเคราะห์ในโรนงพยาบาล ฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการจัดสวัสดิภาพชุมชน การจัดการายกรณี(Case Management System Program) ฯลฯ

CategoriesFiles

folder icon 9 โปรแกรม ComWelfare1.0.1

โปรแกรม ComWelfare1.0.1 สนับสนุนโดย

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย   สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   

พัฒนาด้วย Microsoft Office Access Application
โดย อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

sompaew@gmail.com

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
โปรแกรมตัดเกรด Microsoft Excel แบบ Normalization T-Score โดยการหาค่า Frequency, cf, Percentile และ T-score โดยไม่ต้องเปิดตารางค่าที พัฒนาโดย อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์ ดูVDOที่ลิงค์นี้
โปรแกรมตัดเกรด Microsoft Access แบบ Linear T-Score โดยการหาค่า z-score และ t-score พัฒนาโดย อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์
คู่มือ Table of Specification
file icon Table of Specificationhot!Tooltip 07/22/2009 Hits: 867
Table of Specification ตารางวิเคราะห์หลักสูตร