กล่าวต้อนรับโดย คณบดี

อาจารย์นวลใย วัฒนกูล คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม (Faculty of Social Work and Social Welfare) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Huachiew Chalermprakiet University) เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

ด้วยอัตลักษณ์ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองสิทธิสวัสดิการ และพัฒนาศักยภาพของผู้มีภาวะเปราะบางหรืออยู่ในภาวะเปราะบางในสังคมได้เป็นอย่างดี ด้วยอุดมการณ์จิตอาสา ขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน เมตตา และประหยัด อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาย่างเข้าสู่ปีที่ 29 อย่างสง่างาม และมีแนวโน้มที่จะเจริญรุ่งเรืองส่งต่อศิษย์รุ่นต่อรุ่นอย่างไม่ขาดสาย

และเมื่อนักศึกษาเข้ามาเป็นลูกศิษย์รุ่นที่ 29 นี้ นักศึกษาจะเป็นผู้สานต่อพลังที่ยิ่งใหญ่สำหรับการจะเป็นบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกไปคุ้มครองสิทธิสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ผ่านพ้นภาวะเปราะบาง มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และส่งเสริมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ตลอดไป

คณบดี

อ.นวลใย วัฒนกูล

รองคณบดี

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

ประธานหลักสูตรปริญญาเอก

ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

ประธานหลักสูตรปริญญาโท

อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

สำรวจ หลักสูตร

คณาจารย์และบุคลากร Lecturers & Staffs

 • อ.นวลใย วัฒนกูล

  อ.นวลใย วัฒนกูล

  คณบดี

  อ.นวลใย วัฒนกูล

  คณบดี

  ปริญญาตรี สส.บ.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต) เกียรตินิยมอันดับสองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท M.S. in Social Development Ateneo de' Manila U., Phillippines

 • ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

  ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

  ประธานหลักสูตรปริญญาเอก

  ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

  ประธานหลักสูตรปริญญาเอก

  ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2527 ปริญญาโท ศม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ 2537 ปริญญาเอก ปรด. (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549

 • อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

  อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

  ประธานหลักสูตรปริญญาโท

  อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

  ประธานหลักสูตรปริญญาโท

  สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Ph.D. in Social Work (Policy Analysis) University of Pittsburgh, U.S.A.

 • อาจารย์สมศักดิ์ นัคลาจารย์

  อาจารย์สมศักดิ์ นัคลาจารย์

  รองคณบดี / กลุ่มวิชาสาขาสาธารณภัย

  อาจารย์สมศักดิ์ นัคลาจารย์

  รองคณบดี / กลุ่มวิชาสาขาสาธารณภัย

  (1) ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์-สังคมวิทยา) มศว. 2529
  (2) สส.ม.(สาขาพัฒนาชุมชน) มธ. 2533
  (3) Certificate in Communicating Population and Health Research to Policymakers. Hawaii University, US
  (4) Certificate in GIS Application for Population Analysis. Dundee University, UK.

 • รศ.ดร. ขัตติยา กรรณสูต

  รศ.ดร. ขัตติยา กรรณสูต

  อาจารย์ หลักสูตรโท-เอก

  รศ.ดร. ขัตติยา กรรณสูต

  อาจารย์ หลักสูตรโท-เอก

  บช.บ. (บัญชีและเศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.S. (Business Education) Indiana University Ph.D. (Social Studies) Walden University, USA.

 • ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร

  ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร

  อาจารย์ กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

  ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร

  อาจารย์ กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

  สส.บ (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Doctor of Public Administration (DPA.) University of Northern Philippines.

 • อาจารย์ ดร.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ

  อาจารย์ ดร.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ

  อาจารย์

  อาจารย์ ดร.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ

  อาจารย์

  (สส.บ.) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (สส.ม.) สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปร.ด.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ

 • ผศ.ดร.พรรณปพร ลีวิโรจน์

  ผศ.ดร.พรรณปพร ลีวิโรจน์

  อาจารย์ / กลุ่มวิชาการแพทย์

  ผศ.ดร.พรรณปพร ลีวิโรจน์

  อาจารย์ / กลุ่มวิชาการแพทย์

  ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลหัวเฉียว คศ.บ.(พัฒนาการเด็กและครอบครัว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สส.ม.(พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ม.บูรพา

 • อาจารย์ ดร.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

  อาจารย์ ดร.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

  อาจารย์ / กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

  อาจารย์ ดร.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

  อาจารย์ / กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

  (สส.บ.) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สค.ม.(วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังศึกษาปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง มีศิล

  อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง มีศิล

  อาจารย์ / กลุ่มวิชาครอบครัวและเด็ก

  อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง มีศิล

  อาจารย์ / กลุ่มวิชาครอบครัวและเด็ก

  ศบ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รส.ม. (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังศึกษาปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • อาจารย์กฤตวรรณ สาหร่าย

  อาจารย์กฤตวรรณ สาหร่าย

  อาจารย์ / กลุ่มวิชาครอบครัวและเด็ก

  อาจารย์กฤตวรรณ สาหร่าย

  อาจารย์ / กลุ่มวิชาครอบครัวและเด็ก

  ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สส.ม. (บูรณาการนโยบายสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำลังศึกษาปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ

 • อาจารย์ทัศนีย์ นิลสูงเนิน

  อาจารย์ทัศนีย์ นิลสูงเนิน

  อาจารย์ / กลุ่มวิชาการแพทย์

  อาจารย์ทัศนีย์ นิลสูงเนิน

  อาจารย์ / กลุ่มวิชาการแพทย์

  สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อาจารย์ ดร.ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ

  อาจารย์ ดร.ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ

  อาจารย์ หลักสูตรตรี-โท-เอก

  อาจารย์ ดร.ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ

  อาจารย์ หลักสูตรตรี-โท-เอก

  กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบ.ม. การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนทางสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปร.ด.จิตวิทยาการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 • คุณสมจิตร์ ภูมิสวัสดิ์

  คุณสมจิตร์ ภูมิสวัสดิ์

  เลขานุการคณะ

  คุณสมจิตร์ ภูมิสวัสดิ์

  เลขานุการคณะ
 • คุณลลิลญา ลอยลม

  คุณลลิลญา ลอยลม

  ผู้ช่วยเลขานุการคณะ

  คุณลลิลญา ลอยลม

  ผู้ช่วยเลขานุการคณะ

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

PopUp Aholic

Click สมัครเรียน

งานเปิดบ้าน สังคมสงเคราะห์
โปรร้อน! 
สมัครเรียน ลงทะเบียน ในงาน Open House
เอาไปเลยจ้าาาา...ส่วนลดค่าเทอม เพียบ!!!

 

รูปกิจกรรมของคณะ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image