กล่าวต้อนรับโดย คณบดี

อาจารย์นวลใย วัฒนกูล คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม (Faculty of Social Work and Social Welfare) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Huachiew Chalermprakiet University) เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

ด้วยอัตลักษณ์ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองสิทธิสวัสดิการ และพัฒนาศักยภาพของผู้มีภาวะเปราะบางหรืออยู่ในภาวะเปราะบางในสังคมได้เป็นอย่างดี ด้วยอุดมการณ์จิตอาสา ขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน เมตตา และประหยัด อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาย่างเข้าสู่ปีที่ 29 อย่างสง่างาม และมีแนวโน้มที่จะเจริญรุ่งเรืองส่งต่อศิษย์รุ่นต่อรุ่นอย่างไม่ขาดสาย

และเมื่อนักศึกษาเข้ามาเป็นลูกศิษย์รุ่นที่ 29 นี้ นักศึกษาจะเป็นผู้สานต่อพลังที่ยิ่งใหญ่สำหรับการจะเป็นบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกไปคุ้มครองสิทธิสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ผ่านพ้นภาวะเปราะบาง มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และส่งเสริมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ตลอดไป

คณบดี

อ.นวลใย วัฒนกูล

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ

ประธานหลักสูตรปริญญาเอก

รศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

ประธานหลักสูตรปริญญาโท

อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

สำรวจ หลักสูตร

คณาจารย์และบุคลากร Lecturers & Staffs

 • อ.นวลใย วัฒนกูล

  อ.นวลใย วัฒนกูล

  คณบดี

  อ.นวลใย วัฒนกูล

  คณบดี

  ปริญญาตรี สส.บ.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต) เกียรตินิยมอันดับสองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท M.S. in Social Development Ateneo de' Manila U., Phillippines

 • รศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

  รศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

  ประธานหลักสูตรปริญญาเอก

  รศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

  ประธานหลักสูตรปริญญาเอก

  ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2527 ปริญญาโท ศม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ 2537 ปริญญาเอก ปรด. (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549

 • อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

  อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

  ประธานหลักสูตรปริญญาโท

  อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

  ประธานหลักสูตรปริญญาโท

  สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Ph.D. in Social Work (Policy Analysis) University of Pittsburgh, U.S.A.

 • อาจารย์สมศักดิ์ นัคลาจารย์

  อาจารย์สมศักดิ์ นัคลาจารย์

  รองคณบดี / กลุ่มวิชาสาขาสาธารณภัย

  อาจารย์สมศักดิ์ นัคลาจารย์

  รองคณบดี / กลุ่มวิชาสาขาสาธารณภัย

  (1) ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์-สังคมวิทยา) มศว. 2529
  (2) สส.ม.(สาขาพัฒนาชุมชน) มธ. 2533
  (3) Certificate in Communicating Population and Health Research to Policymakers. Hawaii University, US
  (4) Certificate in GIS Application for Population Analysis. Dundee University, UK.

 • รศ.ดร. ขัตติยา กรรณสูต

  รศ.ดร. ขัตติยา กรรณสูต

  อาจารย์ หลักสูตรโท-เอก

  รศ.ดร. ขัตติยา กรรณสูต

  อาจารย์ หลักสูตรโท-เอก

  บช.บ. (บัญชีและเศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.S. (Business Education) Indiana University Ph.D. (Social Studies) Walden University, USA.

 • ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร

  ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร

  อาจารย์ กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

  ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร

  อาจารย์ กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

  สส.บ (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Doctor of Public Administration (DPA.) University of Northern Philippines.

 • อาจารย์ ดร.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ

  อาจารย์ ดร.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ

  อาจารย์

  อาจารย์ ดร.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ

  อาจารย์

  (สส.บ.) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (สส.ม.) สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปร.ด.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ

 • ผศ.ดร.พรรณปพร ลีวิโรจน์

  ผศ.ดร.พรรณปพร ลีวิโรจน์

  อาจารย์ / กลุ่มวิชาการแพทย์

  ผศ.ดร.พรรณปพร ลีวิโรจน์

  อาจารย์ / กลุ่มวิชาการแพทย์

  ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลหัวเฉียว คศ.บ.(พัฒนาการเด็กและครอบครัว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สส.ม.(พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ม.บูรพา

 • อาจารย์ ดร.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

  อาจารย์ ดร.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

  อาจารย์ / กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

  อาจารย์ ดร.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

  อาจารย์ / กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

  (สส.บ.) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สค.ม.(วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังศึกษาปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง มีศิล

  อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง มีศิล

  อาจารย์ / กลุ่มวิชาครอบครัวและเด็ก

  อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง มีศิล

  อาจารย์ / กลุ่มวิชาครอบครัวและเด็ก

  ศบ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รส.ม. (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังศึกษาปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • อาจารย์ ดร.กฤตวรรณ สาหร่าย

  อาจารย์ ดร.กฤตวรรณ สาหร่าย

  อาจารย์ / กลุ่มวิชาครอบครัวและเด็ก

  อาจารย์ ดร.กฤตวรรณ สาหร่าย

  อาจารย์ / กลุ่มวิชาครอบครัวและเด็ก

  ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สส.ม. (บูรณาการนโยบายสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำลังศึกษาปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ

 • อาจารย์ทัศนีย์ นิลสูงเนิน

  อาจารย์ทัศนีย์ นิลสูงเนิน

  อาจารย์ / กลุ่มวิชาการแพทย์

  อาจารย์ทัศนีย์ นิลสูงเนิน

  อาจารย์ / กลุ่มวิชาการแพทย์

  สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ผศ.ดร.ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ

  ผศ.ดร.ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ

  อาจารย์ หลักสูตรตรี-โท-เอก

  ผศ.ดร.ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ

  อาจารย์ หลักสูตรตรี-โท-เอก

  กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบ.ม. การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนทางสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปร.ด.จิตวิทยาการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 • คุณสมจิตร์ ภูมิสวัสดิ์

  คุณสมจิตร์ ภูมิสวัสดิ์

  เลขานุการคณะ

  คุณสมจิตร์ ภูมิสวัสดิ์

  เลขานุการคณะ
 • คุณลลิลญา ลอยลม

  คุณลลิลญา ลอยลม

  ผู้ช่วยเลขานุการคณะ

  คุณลลิลญา ลอยลม

  ผู้ช่วยเลขานุการคณะ

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image