02-312-6300-79 ต่อ 1177 social.hcu@gmail.com

หลักสูตรที่เปิดสอน

เราเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี 4 กลุ่มสาขาวิชา

MED

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

รายละเอียด

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image