02-312-6300-79 ต่อ 1177 social.hcu@gmail.com

ครอบครัวและเด็ก

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่มวิชาครอบครัวและเด็ก

FAM

สังคมสงเคราะห์ศาตร์ กลุ่มวิชาครอบครัว

วิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ครอบครัว

ก. กลุ่มวิชาบังคับ

 SW  3003  เพศภาวะและความรุนแรงในครอบครัว      3 (2/2-1/2-0)

                 (Gender and Domestic Violence)

Prerequisite : None

           ความหมาย  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับเพศภาวะ  และรูปแบบของความรุนแรงในครอบครัว  สภาพการณ์ปัญหาด้านเพศภาวะที่มีผลต่อความรุนแรงในครอบครัว  มาตรการและนโยบายการยุติความรุนแรงในครอบครัว  บทบาทเครือข่าย  องค์กร  ชุมชน  และนักสังคมสงเคราะห์ในการป้องกัน แก้ไขความรุนแรงในครอบครัวไทย มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรง  หลักการ  เทคนิค  วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้ถูกกระทำความรุนแรง

 

SW   3333   สวัสดิการครอบครัวและเด็ก    3  (3/3-0-0)

                 (Family and Child   Welfare)

Prerequisite : None

      สถาบันครอบครัวและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อสวัสดิภาพเด็กและครอบครัว แนวคิด  นโยบาย   หลักการวิธีดำเนินการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและครอบครัว  บริการของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและครอบครัว

 

SW 3993 ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมกับการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว  3  (3/3-0-0)

             (Social Capital, Cultural Capital and Family Security  Promotion)

Prerequisite : None

          นิยามของสังคมและวัฒนธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับวัฒนธรรม  วัฒนธรรมในมุมมองที่มีศักยภาพต่อการพัฒนา  สังคมและวัฒนธรรมในบริบทแห่งสภาวะแวดล้อม  ทุนสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความหมายและรูปแบบของทุน  ลักษณะของทุนสังคมและทุนวัฒนธรรม   แนวคิด  ทฤษฎีองค์ประกอบของความมั่นคงของครอบครัว  ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อสถานการณ์ครอบครัว  นโยบาย  มาตรฐานและกระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว  ปัญหา  อุปสรรคและแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว  พลังสร้างสรรค์ของทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมที่มีต่อความมั่นคงของครอบครัว

 

ก. กลุ่มวิชาเลือก

SW   3113   สังคมสงเคราะห์การศึกษา     3  (3/3-0-0)

               (Social  Work in Education)

 Prerequisite :  None

            ความหมาย  ขอบเขต  วิวัฒนาการ   ลักษณะ  วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในด้านการศึกษา  ทำความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษา  ประยุกต์ทฤษฎีและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์กับสภาพ เงื่อนไขทางด้านการศึกษา

 

SW  3143  เทคนิคการสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชน   3  (2/2-1/2-0)                                                                    

                  (Social Work Techniques for Children and Youth)

 Prerequisite : None

      การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน บริการทางสังคม มาตรการทางกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง หลักการ วิธีการและเทคนิคในการทํางานกับเด็ก เยาวชน  เทคนิคการแสวงหาข้อเท็จจริง เทคนิคการสื่อสารกับเด็ก  เทคนิคการสอบปากคําเด็ก เทคนิคการทํางานกลุ่มเด็กและครอบครัว รวมทั้งการทำงานกับทีมสหวิชาชีพ เทคนิคในการทํางานกับกลุ่มเด็กที่มีความจําเป็นพิเศษ เช่น เด็กพิการ และเทคนิคพิเศษอื่นๆ อันเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อการฟื้นฟูบําบัด และพัฒนาเด็กเยาวชน บนพื้นฐานการฝึกทักษะการปฏิบัติ

 

SW  3153   เทคนิคการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ     3  (2/2-1/2-0)                                 

              (Social Work Techniques for the Elderly)

 Prerequisite : None

        การวิเคราะห์และวินิจฉัยธรรมชาติ ความต้องการ และปัญหาของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับผลกระทบต่อผู้สูงอายุ แนวโน้มสถานการณ์ผู้สูงอายุในอนาคต บริการทางสังคม มาตรการทางกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง หลักการ  เทคนิค วิธีในการปฏิบัติงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุในครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และสังคม  ฝึกเทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

 

SW 4003    เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์     3 (2/2-1/2-0)

                 (Social Work Techniques for Human Trafficking Victims)

Prerequisite :  None

        ความหมาย สภาพการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยและอาเซียน กฎหมายและมาตรการ องค์กรและเครือข่ายการทำงานทั้งในและระหว่างประเทศ  วิธีการและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง บำบัดฟื้นฟู ป้องกันผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระบบและกระบวนการการส่งกลับภูมิลำเนา ระบบการจัดการช่วยเหลือและทีมสหวิชาชีพ และแหล่งทรัพยากรในการให้บริการ

 

SW   4253   เทคนิคการสังคมสงเคราะห์บุคคลพิการและทุพพลภาพ        3  (2/2-1/2-0) 

                 (Social Work Techniques for the People with Disabilities)

 Prerequisite :  None

                      วิเคราะห์และวินิจฉัย ธรรมชาติ ความต้องการ และปัญหาของผู้พิการและทุพพลภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับผลกระทบต่อผู้พิการและทุพพลภาพ  บริการทางสังคม มาตรการทางกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง  หลักการ เทคนิค วิธีในการสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพในครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และสังคม การพัฒนางานสังคมสงเคราะห์เพื่อผู้พิการและทุพพลภาพ  ฝึกเทคนิคการสังคมสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ

 

SW   4263   การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะห์ครอบครัว   3 (0-3/9-0)

               (Independent Study of Family Social Work)

 Prerequisite : None

            ทำรายงานเป็นรายบุคคลในเรื่องที่นักศึกษาเลือกตามความสนใจด้านสังคมสงเคราะห์ครอบครัวภายใต้การแนะนำ และควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย

 

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร : 284,450 บาท

สมัครเรียน

คณาจารย์กลุ่มวิชาครอบครัว

อ.ไตรพัฒน์ อึ๊งปรมธนากูล

อ.ไตรพัฒน์ อึ๊งปรมธนากูล

อาจารย์
อ.กฤตวรรณ สาหร่าย

อ.กฤตวรรณ สาหร่าย

อาจารย์
อ.นวลใย วัฒนกูล

อ.นวลใย วัฒนกูล

อาจารย์
อ.น้ำผึ้ง มีศิล

อ.น้ำผึ้ง มีศิล

อาจารย์

แนะนำกลุ่มวิชาครอบครัว

สำรวจหลักสูตร

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image