02-312-6300-79 ต่อ 1177 social.hcu@gmail.com

สาขาการแพทย์

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์

MED

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

วิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์การแพทย์

ก. กลุ่มวิชาบังคับ

SW 3103 การสาธารณสุขและระบบสวัสดิการสุขภาพ    3  (3/3-0-0)

              (Thai Public Health and Health Welfare System)

Prerequisite : None

            วิวัฒนาการ ขอบเขต วัตถุประสงค์ โครงสร้าง การบริหารงานแผนพัฒนาสาธารณสุข การดำเนินงานสาธารณสุข  แนวคิด หลักการ การพัฒนานโยบายด้านสวัสดิการสุขภาพ กฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสุขภาพที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์ และแนวโน้มของสวัสดิการสุขภาพในอนาคต

 

SW 3133 การสังคมสงเคราะห์การแพทย์ฝ่ายจิต  3 (2/2-1/2-0)

            (Psychiatric social work)

Prerequisite : None

             ความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์ฝ่ายจิต  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อพยาธิสภาพทางจิต และพฤติกรรมอปกติ  มาตรฐานและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์มาใช้ในงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์ฝ่ายจิต การทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ฝ่ายจิตและแนวโน้มของงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์ฝ่ายจิต

 

SW  3403   การสังคมสงเคราะห์การแพทย์     3 (3/3-0-0)

                (Medical Social Work)

 Prerequisite : None

             ความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์ แนวคิด ทฤษฎี  มาตรการทางกฎหมาย นโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริการและการนำวิธีการทางสังคมสงเคราะห์มาใช้ในงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์ การทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์การแพทย์และแนวโน้มของงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์

 

ก. กลุ่มวิชาเลือก

SW  3223   เทคนิคการสังคมสงเคราะห์ผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศ     3 (2/2-1/2-0)

                   (Social Work Techniques for Sexual  Absued Victims)        

Prerequisite :  None

          แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทารุณกรรม  ผลกระทบต่อผู้ถูกทารุณกรรม วิเคราะห์และวินิจฉัยสภาพปัญหาของผู้ถูกทารุณกรรม  สาเหตุและความรุนแรงของการทารุณกรรมทางเพศ เทคนิคและ วิธีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ  มาตรการกฎหมายการแพทย์และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน  แนวโน้มของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ฝึกเทคนิคการสงเคราะห์ผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศ

 

SW 4313  การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย     3 (2/2-1/2-0)

               (Advocacy and Prevention Patients’ Rights )                                            

Prerequisite : None

         ความหมาย  แนวคิดการพิทักษ์สิทธิและการคุ้มครองผู้ป่วย  สิทธิผู้ป่วย  วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาและผลกระทบของการละเมิดสิทธิผู้ป่วย นโยบายและมาตรการการคุ้มครองผู้ป่วย การวางแผนและออกแบบการพิทักษ์สิทธิ์กระบวนการพิทักษ์สิทธิ์ บทบาทและกระบวนการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ในการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย องค์การและเครือข่ายในการพิทักษ์และคุ้มครองผู้ป่วย  ฝึกปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย

 

SW 4323   เทคนิคการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย   3 (2/2-1/2-0)                            

              (Social Work Techniques for Patients with Chronic Diseases and Palliative Care)

 Prerequisite : None

              วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาและความต้องการทางสังคมของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยในระยะสุดท้าย   เทคนิค ทักษะและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย   ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ

 

SW 4343  การประเมินทางสังคมและวินิจฉัยในงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์      3 (2/2-1/2-0)

              (Social Diagnosis and Assessment in Medical Social Work)

Prerequisite :  None

            แนวคิด หลักการ กระบวนการประเมินและวินิจฉัยทางสังคมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และระดับสภาวะแวดล้อมทางสังคมเกี่ยวกับผู้ป่วยและครอบครัวในสภาวะปัญหาต่างๆ เพื่อการดำเนินการวางแผน ช่วยเหลือและติดตาม รวมทั้งการประเมินซ้ำเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและการใช้เครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ โดยการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเพื่อให้เกิดทักษะที่จะนำไปสู่การดำเนินงานตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์การแพทย์

 

SW 4353  เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้ติดสารเสพติด     3 (2/2-1/2-0)

              (Social  Work Techniques  for  Person Stick the Addictive Substance)

Prerequisite :  None

      ค่านิยม และความเข้าใจในความสัมพันธ์เชิงอำนาจและอัตลักษณ์ของผู้ติดสารเสพติด พลวัตของสารเสพติด ทฤษฎี นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง กระบวนการและวิธีการ การประเมินทางสังคม ความเสี่ยง และความซับซ้อนของปัญหา เทคนิค ทักษะ การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้ติดสารเสพติด การประสานความร่วมมือเครือข่ายและการปฏิบัติงานในทีมสหวิชาชีพ

 

SW   4363   การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์        3 (0-3/9-0)

                  (Independent Study of Medical Social Work)                                       

Prerequisite : None

            ทำรายงานเป็นรายบุคคลในเรื่องที่นักศึกษาเลือกตามความสนใจด้านสังคมสงเคราะห์การแพทย์ภายใต้การแนะนำ  และควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย

 

รายวิชาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต

 

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร : 284,450 บาท

สมัครเรียน

แนะนำกลุ่มวิชาการแพทย์

คณาจารย์กลุ่มวิชาการแพทย์

ผศ.ดร.พรรณปพร ลีวิโรจน์

ผศ.ดร.พรรณปพร ลีวิโรจน์

อาจารย์
อ.ทัศนีย์ นิลสูงเนิน

อ.ทัศนีย์ นิลสูงเนิน

อาจารย์

สำรวจหลักสูตร

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image