02-312-6300-79 ต่อ 1177 social.hcu@gmail.com

กลุ่มวิชาสาธารณภัย

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่มวิชาสาธารณภัย

DIS

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่มวิชาสาธารณภัย

สังคมสงเคราะห์สาธารณภัย

งานสังคมสงเคราะห์สาธารณภัย เป็นงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พร้อมกับการทำงานด้านการพัฒนาอื่นๆ การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ในบริบทของสถานการณ์ภัยพิบัติ เน้นการทำงานแบบกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ขณะเดีบวกันก็ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน (ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_Social_Work)

คำอธิบายรายวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์สาธารณภัย

ก.  กลุ่มวิชาบังคับ 

SW   3523   สาธารณภัยเบื้องต้น   3  (3/3-0-0)

               (Introduction to Disasters)               

Prerequisite : None

            ความหมาย    หลักการ    สาเหตุ     ขอบเขต  ประเภท อันตราย ความรุนแรง    ความเสียหาย ผลกระทบ การวางแผนดำเนินการ  การเตรียมรับสถานการณ์    การควบคุมป้องกัน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดและหลังสาธารณภัยชนิดต่าง ๆ    องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยทั้งภาครัฐและเอกชน

 

SW 3233 การสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย   3  (2/2-1/2-0)

           (Social Work Practice for Disaster Victims)

Prerequisite :  None

            ความหมาย  ความสำคัญ ขอบเขตพัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ในงานสาธารณภัย การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ เทคนิคทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาผู้ประสบสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ประสบภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การร่วมมือและการประสานงานเครือข่าย

SW  3593 การจัดการในงานสาธารณภัย   3  (2/2-1/2-0)

         (Disaster Management)

Prerequisite : None

         

ข กลุ่มวิชาเลือก

 

SW 3243  การประสานและการระดมทรัพยากรในงานบรรเทาสาธารณภัย   3 (2/2-1/2-0)

             (Coordination and Resource Mobilization for Disasters)

Prerequisite : None

            แนวคิดทฤษฎี หลักการ  กระบวนการ เทคนิคและวิธีการประสาน  การระดมทรัพยากร และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อประโยชน์ในงานสาธารณภัย กรณีศึกษาการประสานและระดมทรัพยากรในงานบรรเทาสาธารณภัย  ฝึกการประสานและระดมทรัพยากรเพื่องานสาธารณภัย

 

SW  3253  องค์การสาธารณประโยชน์กับงานสาธารณภัย   3 (3/3-0-0)

               (Non Profit Organization and Disasters)            

Prerequisite : None

          แนวคิด  พัฒนาการและบทบาทขององค์การสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรในงานสาธารณภัย  รูปแบบการทำงานป้องกัน  บรรเทา  และแก้ไขปัญหาสาธารณภัย  การบริหารจัดการ  กลไกการประสานงาน  ปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

 

SW  3263  อาสาสมัครในงานสาธารณภัย   3 (2/2-1/2-0)                                      

                (Volunteers for Disasters)

Prerequisite : None

         แนวคิด   ความหมาย  ความสำคัญและบทบาทของอาสาสมัครในงานสาธารณภัย  การจัดทำฐานข้อมูล  การคัดเลือกอาสาสมัคร    การสร้างแรงจูงใจ  การฝึกอบรม  การให้คำแนะนำปรึกษา การให้การสนับสนุนและ การรักษาไว้ซึ่งอาสาสมัคร  กรณีศึกษางานอาสาสมัครในงานสาธารณภัย  ฝึกฝนการเป็นอาสาสมัครในงานสาธารณภัย

 

SW  3273 เทคนิคการสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาวิกฤต   3 (2/2-1/2-0)

             (Social Work Crisis Intervention Techniques)                                                                                   

Prerequisite : None

            ความหมายและความสำคัญของการสงเคราะห์บุคคลผู้ประสบปัญหาวิกฤต     ลักษณะของปัญหาและความแตกต่างของปัญหาวิกฤตกับปัญหาอื่น    บทบาทและหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์      ในการทำงานกับผู้ประสบปัญหาวิกฤตในงานสาธารณภัย  เทคนิคและวิธีการที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ แก้ไข ฟื้นฟูและป้องกันปัญหาวิกฤต

 

SW 4013  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานสาธารณภัย   3 (3/3-0-0)        

               (Local Organization and Disasters)

 Prerequisite : None

        สถานการณ์ ความรุนแรง ผลกระทบของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น มาตรการกฎหมาย ระเบียบ  เทคนิค วิธีการการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือ บรรเทา และการป้องกันภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ

 

SW 4033  ชุมชนเป็นฐานในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ   3 (3/3-0-0)

               (Community Based in Disasters Risk Management)

Prerequisite : None

       การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  หลักการ วิธีการ และกระบวนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  การมีส่วนร่วมของประชาชนและการใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการความเสี่ยง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือเพื่อสร้างความพร้อมในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยชุมชน

 

SW   4583   การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะห์สาธารณภัย   3 (0-3/9-0)

               (Independent Study of Disasters Social Work)

Prerequisite : None

            ทำรายงานเป็นรายบุคคลในเรื่องที่นักศึกษาเลือกตามความสนใจด้านสังคมสงเคราะห์สาธารณภัยภายใต้การแนะนำ และควบคุม ดูแลของอาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ

งานโดยตรงที่สำคัญคือ กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นอกจากนั้นยังมีตำแหน่งงานนักสังคมสงเคราะห์อีหลายหน่วยงานคือ

  1. กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
  2. กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
  3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สำนักงานปลัดกระทรวง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)
  4. กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวง กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมการแพทย์)
  5. กระทรวงแรงงาน (สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานประกันสังคม) กระทรวงยุติธรรม (กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
  6. กระทรวงกลาโหม (กองทัพอากาศ)
  7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงพยาบาลตำรวจ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์)
  8. กรุงเทพมหานคร (สำนักพัฒนาสังคม สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (กองนันทนาการ) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร)
  9. องค์การภาคเอกชน (สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์)

ที่มา : http://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=1346&filename=msosocial

รายวิชาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต

วิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์สาธารณภัย

(ก) กลุ่มวิชาบังคับ  

SW 3233  การสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

               (Social Work practice for Disaster Victims)    

               Prerequisite :  None                                                                

3 (2/2-1/2-0)             

SW 3523  สาธารณภัยเบื้องต้น

               (Introduction  to  Disasters) 

               Prerequisite :  None                      

3(3/3-0-0)

SW  3593 การจัดการในงานสาธารณภัย 

               (Disaster  Management)

               Prerequisite :  None                                                                                                    

3(2/2-1/2-0)                           

(ก) กลุ่มวิชาเลือก 

SW  3243  การประสานและการระดมทรัพยากรในงานบรรเทาสาธารณภัย

               (Coordination and Resource Mobilization for Disasters)    

               Prerequisite :  None                                                                                  

3(2/2-1/2-0)                    

SW  3253  องค์การสาธารณประโยชน์กับงานสาธารณภัย

               (Non  Profit  Organization and Disasters)                                                                                           

                Prerequisite : None

3(3/3-0-0)                                                                  

SW  3263  อาสาสมัครในงานสาธารณภัย

               (Volunteers for Disasters)

               Prerequisite : None                                                                                     

3(2/2-1/2-0)               

SW  3273 เทคนิคการสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาวิกฤต

               (Social Work Crisis Intervention Techniques)

               Prerequisite :  None                                                                                                      

3(2/2-1/2-0)                       

SW 4013 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานสาธารณภัย

              (Local  Organization and Disaster)

              Prerequisite :  None                                                                                                             

3(3/3-0-0)                              

SW 4033 ชุมชนเป็นฐานในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

              (Community  Based in Disasters Risk  Management)

              Prerequisite :  None                                                                                  

3(3/3-0-0)

SW  4583 การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะห์สาธารณภัย

               (Independent  Study of  Disasters Social Work)

               Prerequisite :  None   

                                                      

3(0-3/9-0)

 

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร : 284,450 บาท

สมัครเรียน

คณาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณภัย

อาจารย์สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อาจารย์สมศักดิ์ นัคลาจารย์

กลุ่มวิชาสาธารณภัย

สอน วิชา SW 3593 การจัดการงานสาธารณภัย วิชา SW 3233 การสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย SW 3273 เทคนิคการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาวิกฤต

แนะนำกลุ่มวิชาสาธารณภัย

สำรวจหลักสูตร

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image