02-312-6300-79 ต่อ 1177 social.hcu@gmail.com

กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

JUS

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

วิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์กระบวนการยุติธรรม

. กลุ่มวิชาบังคับ

 

SW  3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม    3 (3/3-0-0)

                   (Criminal Justice Administration)

Prerequisite : None

            โครงสร้าง  อำนาจ  หน้าที่  การจัดระบบ  นโยบาย การวางแผน ดำเนินงาน การตัดสินใจ สั่งการ การควบคุมและติดตามงาน    ระบบสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหาร  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีงานสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนประกอบ  แนวโน้มการบริหารงานยุติธรรมทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม

 

SW  3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม   3 (2/2-1/2-0)  

              (Social Work and Criminal Justice)

Prerequisite : None

            แนวคิด  หลักการ  วิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม  การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฏีและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์มาใช้กับงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนยุติธรรม บทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์และแนวโน้มของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม กรณีศึกษางานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม ฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม 

 

SW   3743  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  3 (3/3-0-0)             

                   (Criminology and Penology)

Prerequisite :  None

            วิเคราะห์ปัญหาที่สำคัญทางอาชญาวิทยา  สาเหตุแห่งอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ศึกษาทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทำผิด  มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลงโทษ

 

กลุ่มวิชาเลือก

SW   3793  การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม   3 (2/2-1/2-0)    

              (Juvenile  Delinquency  and  Criminal  Justice)

Prerequisite :  None

แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับที่กระทำผิดของเด็กและเยาวชน   ระบบศาลเยาวชนและครอบครัว   และการวิเคราะห์พัฒนาการ  การแก้ไขปัญหา  นโยบาย  กฎหมายไทยในเชิงเปรียบเทียบกับสิทธิเด็ก  สิทธิมนุษยชนระดับสากล  กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  การฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม

 

SW 4023 ความยุติธรรมและความสมานฉันท์ทางสังคม  3 (3/3-0-0)

            (Social Justice and Restorative Justice)

Prerequisite  :  None

            กระบวนทัศน์ของความยุติธรรมทางสังคม  รากฐานเชิงปรัชญาภายใต้ความยุติธรรมของสังคม  ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมทางสังคมในแต่ละกระบวนการทัศน์  การบูรณาการให้เกิดแนวคิดทั่วไปของยุติธรรมทางสังคม  การสร้างสังคมแห่งความสมานฉันท์และเอื้ออาทร  เพื่อบทบาทในการพิทักษ์สิทธิ์ให้เกิดพลังชุมชน  พลังประชาชน

 

SW  4043  เทคนิคการอบรมแก้ไขผู้ต้องขัง  3  (2/2-1/2-0)

              (Prisoners Training Techniques)

Prerequisite : SW 3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม   และ  SW 3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม

          วิเคราะห์เทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการอบรม   แก้ไขผู้ต้องขังประเภทต่าง ๆ     การวิเคราะห์จำแนกประเภทผู้ต้องขังและการเลือกเทคนิคการอบรม    แก้ไข  ให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละประเภท

 

SW 4053 การคุมประพฤติ  การอภัยโทษ พักการลงโทษ    3 (2/2-1/2-0)

               และการสังคมสงเคราะห์หลังปลดปล่อย

               (Probation, Pardon, Parole  and  Social Work  Practice  Aftercare)

Prerequisite : SW 3723  ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม  และ SW 3733  การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม                                

             ค่านิยม แนวคิด การคุมประพฤติ การอภัยโทษ การพักการโทษ  การปล่อย นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบงาน เทคนิค วิธีการคุมประพฤติ  การอภัยโทษ การพักการลงโทษ และการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์หลังการพ้นโทษ กรณีศึกษาการคุมประพฤติ  การอภัยโทษ  พักการลงโทษและการสงเคราะห์ภายหลังการพ้นโทษและฝึกปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์หลังปลดปล่อย

 

SW 4563  เหยื่อวิทยา    3 (3/3-0-0)                                           

              (Victimology)

Prerequisite :  None

เหยื่อในกระบวนการยุติธรรม สาเหตุการตกเป็นเหยื่อ แนวคิดในการป้องกันและการเสริมสร้างทักษะการปรับตัวเพื่อผ่านพ้นวิกฤต การฟื้นคืนพลังของเหยื่อรวมทั้งการช่วยเหลือผลกระทบในระยะยาวที่เกิดขึ้นกับเหยื่อและครอบครัว การคุ้มครองพิทักษ์ผลประโยชน์เหยื่อหรือผู้เสียหายจากกระบวนการยุติธรรม การไกล่เกลี่ยและการสมานฉันท์ระหว่างผู้กระทำผิดและเหยื่อรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

 

SW 4573  เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำผิด   3 (2/2-1/2-0)                                           

               (Offender  Relation  Techniques )

Prerequisite : SW 3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม  และ  SW 3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม            

หลักการ วิธีการและเทคนิคการปฏิบัติงานกับผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม ฝึกทักษะการปฏิบัติงานแก้ไข ฟื้นฟู ป้องกันการกระทำผิดซ้ำระดับบุคคล ครอบครัวและกลุ่มกับผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องตามประเภทคดี เน้นการศึกษาผ่านกรณีศึกษาและการถอดบทเรียนจากผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ

 

SW 4593 การศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะห์กระบวนการยุติธรรม  3 (0-3/9-0)                                         

           (Independent Study of Criminal Justice Social Work)

Prerequisite : None

            ทำรายงานเป็นรายบุคคลในเรื่องที่นักศึกษาเลือกตามความสนใจด้านสังคมสงเคราะห์กระบวนการยุติธรรมภายใต้การแนะนำ  และควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย

รายวิชาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร : 284,450 บาท

สมัครเรียน

คณาจารย์กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร

ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร

อาจารย์
อ.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

อ.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

อาจารย์

แนะนำกลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

สำรวจหลักสูตร

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image