หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรใหม่ 2560-2564

หลักสูตร 2555-2560

  1. ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย           :           หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต                       

            ภาษาอังกฤษ        :           Bachelor of Social Work  Program

  1. 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

            ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)             :           สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต           

            ชื่อย่อ (ภาษาไทย)              :           สส.บ.

            ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)         :           Bachelor of Social Work

            ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)          :           B.S.W.

  1. 3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ

            เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ปฏิบัติงานตรง

 

จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร

139   หน่วยกิต

1) หมวดวิชาทั่วไป

 

                           30  หน่วยกิต

-          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

8 หน่วยกิต

 

-          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6 หน่วยกิต

 

-          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

7 หน่วยกิต

 

-          กลุ่มวิชาภาษา

9 หน่วยกิต

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ

 

103 หน่วยกิต

2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

21 หน่วยกิต

 

2.2) วิชาชีพ

64 หน่วยกิต

 

 

    2.2.1) วิชาบังคับภาคทฤษฎี      42 หน่วยกิต

 

 

    2.2.2) วิชาบังคับภาคปฏิบัติ      22 หน่วยกิต

 

 

2.3) วิชาเฉพาะด้าน

18 หน่วยกิต

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

 

6 หน่วยกิต

                    3.1.3  รายวิชา

                     หลักเกณฑ์การใช้รหัสในหลักสูตร

            รายวิชาในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย อักษรโรมัน 2 ตัว ตามด้วยเลข 4 หลัก มีความหมายดังนี้

  1. รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี้

        CS      หมายถึง      รายวิชากลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

        EG      หมายถึง      รายวิชากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

        GE      หมายถึง      รายวิชากลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป

       SW       หมายถึง      รายวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

  1. รหัสตัวเลข  มีความหมายดังนี้

                                 เลขหลักสิบ  หมายถึง  ลำดับวิชา

                                 เลขหลักหน่วย หมายถึง หน่วยกิต

 

            การกำหนดชั่วโมงกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต   ได้กำหนดชั่วโมงการเรียนการสอนตามหน่วยกิตรายวิชา ดังตัวอย่างเช่น

            A(B1/B2-C1/C2-D1/D2)

A      หมายถึง        จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา

B1     หมายถึง        จำนวนหน่วยกิตการบรรยาย

B2     หมายถึง        จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์

C1     หมายถึง        จำนวนหน่วยกิตการฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง

C2     หมายถึง        จำนวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติในห้องทดลองต่อสัปดาห์

D1     หมายถึง        จำนวนหน่วยกิตการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม

D2     หมายถึง        จำนวนชั่วโมงฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามต่อสัปดาห์

หมายเหตุ: จำนวนหน่วยกิตในวงเล็บรวมกันต้องเท่ากับจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด B1+C1+D1=A 

 

โครงสร้างหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต   ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555  นักศึกษาจะต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตร       โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต  ดังนี้

 

1. หมวดศึกษาทั่วไป                          

ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                          

8  หน่วยกิต

 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ฝึกงาน)

GE  1072  สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

               (Health and Quality of Life Development)

               Prerequisite  :  None

2 (1/1-1/2-0)

GE  1082  โลกทัศน์กับการดำเนินชีวิต

              (World  View and Ways of Life)

              Prerequisite  :  None

2 (2/2-0-0)

GE  1092  จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต

               (Psychology  for Living)

               Prerequisite  :  None      

2 (2/2-0-0)

GE  2182  สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต

               (Aesthetic  Appreciation)

               Prerequisite  :  None

2 (2/2-0-0)

.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                           

6  หน่วยกิต

GE  1102  ไทยกับสภาวการณ์โลก

                 (Thailand in Contemporary World Events)

              Prerequisite  :  None

2 (2/2-0-0)

GE  1112  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง

               (Life and Sufficiency Economy)

               Prerequisite  :  None

2 (2/2-0-0)

GE  2202  กฎหมายกับสังคม

               (Law and Society)

               Prerequisite  :  None             

2 (2/2-0-0)

.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      

7 หน่วยกิต

CS  1001  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน

               (Application Software in Daily Life) 

                Prerequisite  :  None

1 (0-1/2-0)

GE  1122  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้

                (Information Technology and Learning) 

               Prerequisite  :  None

2 (2/2-0-0)

GE  1132  ทักษะและกระบวนการคิด

                (Skills  and Process of Thinking)

                Prerequisite  :  None

2 (2/2-0-0)

GE  2232  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

               (Man and Environment)

               Prerequisite  :  None             

2 (2/2-0-0)

.  กลุ่มวิชาภาษา     

9  หน่วยกิต

GE  1043  ภาษาไทยกับการสื่อสาร

               (Thai  language and Communication)    

                Prerequisite :  None     

3 (3/3-0-0)

GE  1053  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

               (English for Communication 1)   

               Prerequisite  :  None

3  (2/2-1/2-0)

GE 1063  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

             (English for Communication 2)      

              Prerequisite  :  GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3  (2/2-1/2-0)

2. หมวดวิชาเฉพาะ                      

ไม่น้อยกว่า  103 หน่วยกิต

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                      

21 หน่วยกิต

EG 5193 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

            (English Listening-Speaking for Professional Purpose) 

            Prerequisite : GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  

3 (3/3-0-0)

EG 5203 การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

            (English Reading-Writing for Professional Purpose)

            Prerequisite : GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2       

3 (3/3-0-0)

 

SW 1023  มานุษยวิทยาพื้นฐาน

             (Basic Anthropology)

              Prerequisite  :  None                                                     

3 (3/3-0-0)

SW 1033 พื้นฐานระบบและกลไกภายในสังคม

             (Foundation of Social  Systems and  Mechanisms )     

             Prerequisite  :  None       

3 (3/3-0-0)

SW 1043 พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม

             (Dynamic of Human  Behaviors  in Society)   

              Prerequisite  :  None           

3(3/3-0-0)

SW 1053 ปรัชญา แนวคิด และจริยธรรมในการปฏิบัติงานสังคม

             สงเคราะห์วิชาชีพ

             (Philosophy  Concepts and Professional Ethics in

             Social Work) 

              Prerequisite  :  None    

 

3 (3/3-0-0)

SW 2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายสวัสดิการสังคม

             (Human  Rights and Social  Welfare Laws)

             Prerequisite  :  None

3 (3/3-0-0)

 

2.2 วิชาชีพ                                             

64 หน่วยกิต

  2.2.1 วิชาบังคับภาคทฤษฎี                         

42 หน่วยกิต

SW 1113  สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น

              (Introduction to Social  Work)

              Prerequisite  :  None

3 (3/3-0-0)

SW 2003   จิตเวชศาสตร์ในงานสังคมสงเคราะห์

                (Psychiatry  in Social  Work)

                Prerequisite  :  None             

3 (3/3-0-0)

SW 2033  ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย

              (Theory  and Social Case Work)

               Prerequsite  :  SW 1113  สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น

3 (2/2-1/2-0)

SW 2053  ปัญหาสังคมกับความมั่นคงของสังคม

              (Thai Society and Social Security)      

              Prerequisite  :  None             

3 (3/3-0-0)

SW 2083  สังคมไทยกับการพัฒนาสังคม

              (Thai  Society and Social Development)

              Prerequisite  :  None             

3 (3/3-0-0)

SW 2123  ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่ม

              (Theory and Social Group Work Practice)

               Prerequsite  :  SW 1113  สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น

3(2/2-1/2-0)

SW 2263  การให้การปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์

              (Counseling in Social Work)  

               Prerequisite  :  GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต

                             และ   SW 1113 สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น

3(2/2-1/2-0)

SW 3013  ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน

                (Theory and Community Work Practice)

                Prerequisite  :  SW 2144  การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

   เฉพาะรายและกลุ่ม                                                    

3(2/2-1/2-0)

SW 3023    เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสังคมสงเคราะห์

                  (Information Technology  for Social  Work)        

                  Prerequisite  :  None                                   

3 (2/2-1/2-0)         

 

 

SW  3043  การบริหารโครงการในงานสังคมสงเคราะห์

                ( Project Management  in Social Work)

              Prerequisite  :  None    

 

 

3 (2/2-1/2-0)

SW  3183  การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 

               (Social work  Research)

               Prerequisite  :  None                   

3(2/2-1/2-0)

SW 4113  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและระบบสวัสดิการสังคม              

                 (Social  Change  and  Welfare  System )

              Prerequisite  :  None             

 3  (3/3-0-0)

SW 4123  การบริหารองค์การสังคมสงเคราะห์

               (Social Work Organization Administration)

               Prerequisite  :  None             

 3 (3/3-0-0)     

SW 4133  ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์                                      

               (Social  Responsibility with Social Work Practice)

               Prerequisite  :  None             

 3 (3/3-0-0)     

                

2.2.2 วิชาบังคับภาคปฏิบัติ                      

                          22 หน่วยกิต

SW 2132  การศึกษาดูงานและสัมมนา

               (Field  Visit  and Seminar)

               Prerequisite  :  None                

 2 (1/1-1/2-0)

SW  2144  การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เฉพาะรายและกลุ่ม

                (Field Work Practice in Case Work and Group  Work)

               Prerequisite :   SW 1043  พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม

                         และ    SW 2033  ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์                      

                                                          เฉพาะราย

                         และ    SW 2123  ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่ม

                         และ    SW 2263  การให้การปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์

4 (0-0-4/24 ) 

SW 3266 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน

               (Field Work Practice in community Work)   

              Prerequisite  :  SW 2144  การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

                                                เฉพาะรายและกลุ่ม

                         และ    SW 3013  ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคม

                                                สงเคราะห์ชุมชน

                         และ    SW 3183  การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์

    6 (0-0-6/24)                                                  

 SW  4141  การสัมมนาสังคมสงเคราะห์

                  (Seminar in Social Work)      

                  Co-requisite  :  SW 4279  การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามวิชาเฉพาะด้าน

                               

1 (1/1-0/0-0)

 SW 4279 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามวิชาเฉพาะด้าน

               (Field Work Practice in Interested Social  Work)        

               Prerequisite : ผ่านทุกรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะตามหลักสูตร  Co-requisite  :  SW 4141  การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์

9  (0-0-9/40)             

 2.3 วิชาเฉพาะด้าน

สังคมสงเคราะห์ครอบครัวและเด็ก

สังคมสงเคราะห์การแพทย์

สังคมสงเคราะห์สาธารณภัย

สังคมสงเคราะห์กระบวนการยุติธรรม

             

18  หน่วยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี              

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image