02-312-6300-79 ต่อ 1177 social.hcu@gmail.com

Doctor of Philosophy Program in Social Welfare Administration

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสวัสดิการสังคม

PHD

Doctor of Philosophy in Social Welfare Administration, Faculty of Social Work and Social Welfare, Huachiew chalermprakiet University.

Rationale

Social welfare operations is an effective way that the government and civil society use to alleviate social problems. But the complexity in both the cause and effect of the problem  need for new approaches and policies. Multidimensional knowledge and information are needed to analyze the complicated problem in various aspects. To have a social policy that integrates ideas and approaches from a variety of disciplines in order to maximize mitigation and social justice. Doctorate student of Philosophy Program in Social Welfare Administration is aim to produce the Doctor that is consistent with the context of the problems of countries, regions, and boundaries in today's rapidly changing world.

 

Objective

1.To produce the doctorate student as an academic and administrative leader with understanding of social welfare knowledge, broad vision, fully equipped with moral and ethics.
2.To produce the doctorate student with capable of thinking, analyze occurring issues in both policy and social welfare management, be able to face the challenges of those issues to their current duties.
3.To produce the doctoral student of philosophy in advanced studies related to the synthesis of theory and research in relevance disciplines, including creating knowledge and enhancing new knowledge through creative research or the use of theory and research that truly benefits the development of nationally and internationally.

Philosophy focuses on the production of Ph.Ds with knowledge and expertise in the management of social welfare in the 21st  century. The moral and ethical to serve society. Benefit the nation and the international.

Course alignment with ASEAN strategy

Doctor of Philosophy Program in Social Welfare Administration in line with the ASEAN Regional Strategy in free movement of goods, services, investment and labor in ASEAN. It creates a demand for human resources, knowledge, understanding social policy, and social welfare administration in the new context, regardless of the specific policies or laws of a particular country. However, it must take into account the diversity of skilled workers in the ASEAN community to achieve similar social welfare standards. In order to strengthen the ASEAN region. build human security in the ASEAN community, make people live better, food security, energy, disaster management, mutual respect for each other's sovereignty, national identity and equality, and peaceful settlement of disputes.

Course Structure and Courses

Classified as 1 and 2 as follows:

Plan 1 is a research based that focuses on conducting research for the dissertation 54 credits under the advisory of the graduate advisor that is appointed by the committee. Eligible students of plan 1 must have the following qualifications:
1) Master's Degree in Social Work
2) be a researcher or social worker for at least 3 years
3) have experience in research or quality research.

Plan 2 is a course work based that includes compulsory subjects, elective courses, and research for doctoral dissertation 36 credits under the guidance of a graduate advisor who is appointed by the committee. The student must have the following qualifications:
1) graduate a master's degree in Master of Social Work or Master of Arts or Master of Public Administration or Master of Social and Environmental or related fields
2) have social work experience or social development for 3-5 years.

Course

1. Remedial Course not credits

SA 9010 Philosophy, Concept, Theory of Social Security and Social Welfare
SA 9020 Research Methodology

2. Required Courses 12 Credits

SA 9003 Advanced Quantitative Research Methodology
SA 9013 Advanced Qualitative Research Methodology
SA 9023 Social Welfare Organization Management
SA 9033 Advanced Seminar of Social Welfare Administration

3. Elective Courses

SA 9103 Comparative Study of International Social Welfare
SA 9113 Advanced Intensive Courses for Specific Knowledge
SA 9123 Human Rights and Social Welfare in ASEAN
SA 9133 Basic Welfare for Migrant Workers in ASEAN

4.Division of dissertation 54 credits for plan 1 and 36 credits for plan 2

SA 9209 Dissertation Plan 1
SA 9219 Dissertation Plan 2

(Note: Students must register for a graduation diploma of 9 credits per academic semester  to complete the credits of each study plan.)

Ph.D. Student and their Dissertation Tittles (Next Page)

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร : Tuition fee 400,000 Baht (12,607.6 USD)

สมัครเรียน

Ph.D. programme committee

Assistant Professor Dr. Jaturong Boonyarattanasoontorn

Assistant Professor Dr. Jaturong Boonyarattanasoontorn

PhD Program President

Specialize in social welfare policy administration, social welfare for persons with disabilities, human rights, project administration, monitoring and evaluation, etc.

Associate Professor Dr. Kattiyata Karnasuta

Associate Professor Dr. Kattiyata Karnasuta

Professor

Specialize in social welfare policy administration, women issue, social policy.

Dr. Thipaporn Photawin

Dr. Thipaporn Photawin

Lecturer

Specialize in social welfare policies administration children, women and family, disadvantaged group.

Dr. Piyachat Khunsuwan

Dr. Piyachat Khunsuwan

Professor

Specialize in social welfare policy administration, quantitative research, children and youth.

The strength of Ph.D. programme

คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ม.หัวเฉียวฯ เราเปิดสอน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ทางด้าน.....สังคมสงเคราะห์.....ร่วมสร้างนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพที่มีคุณภาพ

สำรวจหลักสูตร

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image