02-312-6300-79 ต่อ 1177 social.hcu@gmail.com

สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

MSW

สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

โครงสร้างหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 2  แผน คือ

แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์  

แผน ข. ทำการศึกษาอิสระ

 

โครงสร้างของหลักสูตร

 

            นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังต่อไปนี้

หมวดวิชา

แผน .

(ทำวิทยานิพนธ์)

จำนวนหน่วยกิต

แผน .

(การศึกษาด้วยตนเอง) จำนวนหน่วยกิต

1.       หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

2.       หมวดวิชาพื้นฐาน

3.       หมวดวิชาบังคับ

4.       หมวดวิชาเลือก

5.       วิทยานิพนธ์

6.       การศึกษาอิสระ

7.       สอบประมวลความรู้และสอบปากเปล่า

ไม่นับหน่วยกิต

6

12

9

12

-

-

ไม่นับหน่วยกิต

6

12

18

-

3

ผ่าน/ไม่ผ่าน

 

รวมไม่น้อยกว่า

 

39

 

39

เงื่อนไขการศึกษา

             นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน 1 วิชา คือ EG0803 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  โดยไม่นับหน่วยกิต

             วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตร  ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม

             การปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก. และ แผน ข.

แผนการเรียน

ปีที่

ภาคเรียน

หมวดวิชา

แผน ก.

แผน ข.

1

ฤดูร้อน

-     วิชาเสริมพื้นฐาน 2   วิชา

 

EG 0803

SA 0813  

EG 0803

SA 0813  

1

-   วิชาพื้นฐาน 2 วิชา

 

SA 8003

ST 8013

SA 8003

ST 8013

-     วิชาบังคับ 2  วิชา

SA 8103

SA 8113

 SA 8103

SA 8113

2

-   วิชาเลือก 3 วิชา

SA xxxx

SA xxxx

SA xxxx

SA xxxx

SA xxxx

SA xxxx

SA xxxx

ภาคฤดูร้อน

-  วิชาบังคับ 2 วิชา

SA 8133

SA 8143

SA 8133

SA 8143

2

1

- วิชาเลือก 2 วิชา

-

SA xxxx

SA xxxx

- วิทยานิพนธ์  (แผน ก.)

SA 8906

-

2

- วิทยานิพนธ์ (แผน ก.)

 

SA 8916

 

-

- การศึกษาอิสระ (แผน ข.)

-

SA 8903

 

 

สอบประมวลความรู้

 

หมวดวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course)  ไม่นับหน่วยกิต

EG 0803   ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต

              (English for Graduate Study)

SA 0813  พื้นฐานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ไม่นับหน่วยกิต

              (Foundation of Social Welfare and Social Work)

หมวดวิชาพื้นฐาน  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

SA 8003     แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการบริหารงานสวัสดิการสังคม  3(3/3-0-0)

               (Concept and Theory for   Social Welfare  Administration)

ST 8013   ระเบียบวิธีวิจัย 3(3/3-0-0)

              (Research Methodology)

หมวดวิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

SA 8103   กลยุทธ์การบริหารองค์กรและโครงการสวัสดิการสังคม 3(3/3-0-0)

              (Strategic Management for Organization Social Welfare Project)

SA 8113   การติดตามและประเมินผลโครงการสวัสดิการสังคม  3(3/3-0-0)

              (Monitoring and Evaluation of Social Welfare Project)

SA 8123  สัมมนาการบริหารงานสวัสดิการสังคม 3(2/2-1/2-0)

              (Seminar in Social Welfare  Administration)

SA 8133  การฝึกภาคปฏิบัติการบริหารงานสวัสดิการสังคม  3(0-0-3/9)

              (Fieldwork in Social Welfare Administration)

  • หมวดวิชาเลือก แผน ก. ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แผน ข. ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

SA 8503  รูปแบบ และมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 3(3/3-0-0)

               (Model and Standard of Social Welfare Management for Children, Youth, Women and Aging)

SA 8513   มาตรการคุ้มครองครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 3(3/3-0-0)

              (Protection Measure for Family, Children, Youth, Women and Aging)

SA 8523  แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ 3(3/3-0-0)

               (Social Welfare Concept  and Theory for  Persons with Disabilities)

SA 8533   กฎหมายคุ้มครองสิทธิของคนพิการ   3(3/3-0-0)

              (Law for Persons with Disabilities Rights Protection)

SA 8543   มาตรฐานการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ   3(3/3-0-0)

              (Standard  of Social Welfare Management for Persons with Disabilities)

SA 8553   การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม 3(3/3-0-0)

              (Universal Design and Equity)

SA 8563   เพศสภาพกับการบริหารงานสวัสดิการสังคม 3(3/3-0-0)

              (Gender and Social Welfare Administration)        

SA 8573 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสวัสดิการสังคม  3(3/3-0-0)         

              (Information System for Social Welfare  Administration)

SA 8583   แรงงานอพยพและการค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน  3(3/3-0-0)

              (Migrant Workers and Human Trafficking Victims in ASEAN)           

SA 8593  การวิจัยและพัฒนาองค์กร  3(3/3-0-0)

              (Research and Organization Development)

หมวดวิทยานิพนธ์ (แผน ก.)และการศึกษาอิสระ (แผน .)

SA 8906  วิทยานิพนธ์ 1  6(0-0-6/P)

              (Thesis I)

SA 8916   วิทยานิพนธ์ 2 6(0-0-6/P)

              (Thesis II)

SA 8903 การศึกษาอิสระ   3(1/1-0-2/P)

              (Independent Study)

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร : 223,700 บาท

สมัครเรียน

แนะนำหลักสูตรปริญญาโท

คณาจารย์หลักสูตรปริญญาโท

อ.ดร.จตุรงค์ บุณญรัตนสุนทร

อ.ดร.จตุรงค์ บุณญรัตนสุนทร

อาจารย์

มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารนโยบายสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราห์ คนพิการ สิทธิมนุษยชน ฯลฯ

รศ.ดร.ขัตติยา กรรณสูต

รศ.ดร.ขัตติยา กรรณสูต

อาจารย์

มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารนโยบายสวัสดิการสังคม

อ.ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

อ.ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

อาจารย์

มีความเชี่ยวชาญด้าน การบริหารนโยบายสวัสดิการสังคม ผู้สูอายุ ครอบครัว และผู้พิการ

อ.ดร.ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ

อ.ดร.ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ

อาจารย์

มีความเชี่ยวชาญด้าน การบริหารนโยบายสวัสดิการสังคม วิจัยประเมินผลโครงการ การบริหารจัดการองค์กร และครอบครัว

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image