02-312-6300-79 ต่อ 1177 social.hcu@gmail.com

สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

MSW

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Pin It

สอบถามเพิ่มเติมกับ อาจารย์ ดร.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ

English

หลักสูตรนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผู้สำเร็จการศึกษาจึงมีสิทธิที่สำคัญ 2 ประการ คือ

  1. ขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และ
  2. ผลการศึกษาใช้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตได้

โครงสร้างหลักสูตร

  • ความเป็นมาของหลักสูตร

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2536 เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถจัดการความรู้  นำมาตรการ กลไกใหม่ ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและดำเนินงานสวัสดิการสังคม ทำให้สามารถลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และความอยู่ดีกินดีมีสุขให้เกิดขึ้นในสังคม มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาได้นำวิชาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม หลักสูตรดังกล่าวได้รับการพัฒนาและปรับหลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งใช้ชื่อว่า หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

  • ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25560731103276

ภาษาไทย : หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

ภาษาอังกฤษ : Master of  Social Work Program in Social Welfare Administration         

  • ชื่อปริญญา และสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสวัสดิการสังคม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : สส.ม. (การบริหารสวัสดิการสังคม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Social Work (Social Welfare Administration)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : M.S.W. (Social Welfare Administration) 

                   โปรแกรมการศึกษา:   มี 3 แผน คือ แผน ก 1   แผน ก 2  และแผน ข

(1) แผน ก  แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

(2) แผน ก  แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

(3) แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระ จำนวน 3 หน่วยกิต และต้องสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า  

                   ระยะเวลาศึกษา    :  2 ปีการศึกษา และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

                     เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

                   -  ภาคการศึกษาที่ 1      เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

                   -  ภาคการศึกษาที่ 2      เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

                   -  ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    แผน ก คือ  

                   (1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ. รับรอง                  

                   (2)  มีประสบการณ์บริหารสวัสดิการสังคมอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์การทำงานวิจัย

                   (3)  ผ่านการสอบคัดเลือกตามระบบของมหาวิทยาลัย

                   (4)  มีสุขภาพแข็งแรง และผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

                   (5)  สามารถเข้าเรียนตามหลักสูตรกำหนดได้ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

   แผน ก 2 และ แผน ข คือ

                   (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศที่สำนักงาน กพ. รับรอง

                   (2) ผ่านการสอบคัดเลือกตามระบบของมหาวิทยาลัย

                   (3) มีสุขภาพแข็งแรง และผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

                   (4) สามารถเข้าเรียนตามหลักสูตรกำหนดได้ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

  • โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

หมวดวิชา

แผน ก 1

วิทยานิพนธ์

(หน่วยกิต)

แผน ก 2

วิทยานิพนธ์

(หน่วยกิต)

แผน ข

การศึกษาอิสระ (หน่วยกิต)

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

2. หมวดวิชาบังคับ

    2.1 วิชาแกน

    2.2 วิชาเฉพาะสาขา

    2.3 การฝึกภาคปฏิบัติ

3. หมวดวิชาเลือก

4. วิทยานิพนธ์

5. การศึกษาอิสระ

6. สอบประมวลความรู้ข้อเขียน    และสอบปากเปล่า 

3

 

-

-

9 (800 ชั่วโมง)

-

36

-

-

ไม่นับหน่วยกิต

 

12

12

9 (800 ชั่วโมง)

3

12

-

-

ไม่นับหน่วยกิต

 

12

12

9 (800 ชั่วโมง)

12

-

3

ผ่าน/ไม่ผ่าน

รวมไม่น้อยกว่า

48

48

48

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร : 223,800 บาท

สมัครเรียน

แนะนำหลักสูตรปริญญาโท

คณาจารย์หลักสูตรปริญญาโท

อาจารย์ ดร.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ

อาจารย์ ดร.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ

ประธานหลักสูตร / อาจารย์

ปร.ด. (การบริหารสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2561) สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539) สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2536)

รศ.ดร.จตุรงค์ บุณญรัตนสุนทร

รศ.ดร.จตุรงค์ บุณญรัตนสุนทร

อาจารย์

ปร.ด.(สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2549) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537) ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2527) Certificate of International Human Rights Internship Programme, Institute of International Education, (2531)

อาจารย์ ดร.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

อาจารย์ ดร.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

อาจารย์

ปร.ด. (การบริหารกระบวนการยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2562) สค.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล (2539) สส.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2537)

อาจารย์ ดร.กฤตวรรณ  สาหร่าย

อาจารย์ ดร.กฤตวรรณ สาหร่าย

อาจารย์

ปร.ด. (การบริหารสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2562) สส.ม. (บูรณาการนโยบายสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2553) ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542)

อาจารย์ ดร.ดร.น้ำผึ้ง มีศิล

อาจารย์ ดร.ดร.น้ำผึ้ง มีศิล

อาจารย์

ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา)มหาวิทยาลัยบูรพา (2561) พ.ม. (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547) ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2555) ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2541)

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image