การจัดการความรู้คณะ ประจำปี 2558

การจัดการความรู้คณะ ประจำปี 2558

  1. โปรแกรมแผนการเรียนนักศึกษา : อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์
  2. ความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ : อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์
  3. การสังเคราะห์งานวิจัยผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างปี 2549 - 2558 : อ.ดร.จตุรงค์ บุณญรัตนสุนทร
  4. Social Work Education in Thailand : ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช
  5. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความรับผิดชอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารโครงการในงานสังคมสงเคราะห์ : อ.ดร.ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ
  6. การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ : อ.นวลใย  วัฒนกูล 
  7. การเสริมพลังตนเองเพื่อก้าวสู่การจัดการเรียนการสอนให้เท่าทันศตวรรษที่ 21 : อ.ทัศนีย์ นิลสูงเนิน
  8. “Social Work Education  in Thailand” : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช
  9. "The Little Prince" สื่อการสอน SW3143 เทคนิคการสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชน : อ.กฤตวรรณ  สาหร่าย 

 

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image