โปรแกรมแผนการเรียนนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ หัวเฉียวฯ

โปรแกรม แผนการเรียนนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ หลักสูตร 2555-2559 ด้วย Microsoft Office Excel 2016

โปรแกรม ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ ดังนี้ คือ
Seet1: แผนการลงทะเบียนเรียน
Seet2: การลงทะเบียน (พร้อมวิเคราะห์ผลการเรียน)
Seet3: โครงสร้างหลักสูตร และ
Seet4:หน้าแรก (สรุปภาพรวมผลการเรียน)

Seet4:หน้าแรก (สรุปภาพรวมผลการเรียน)
เป็นส่วนที่สรุปผลการเรียนทั้งหมด มีข้อมูลเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงได้ คือ รหัสนักศึกษา
เมื่อใส่รหัสนักศึกษา ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะปรากฏขึ้นมา
พร้อมทั้งข้อมูลภาพรวมของผลการเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นการดึงข้อมูลจาก Sheet2 : ผลการเรียน
ซึ่งนักศึกษาต้องกรอก Seet1: แผนการลงทะเบียนเรียน เพื่อวางแผนการร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้เรียบร้อยก่อน และกรอกผลการเรียน Seet2: การลงทะเบียน เพื่อคาดประมาณ หรือ จำลอง (simulation) ผลการเรียน และเมื่อทราบผลการเรียนเรียบร้อยแล้วก็บันทึกเกรดจริงที่ Seet2 ให้เรียบร้อย ข้อมูลจะเชื่อมไปยัง Seet3: โครงสร้างหลักสูตร และ Seet4:หน้าแรก และ Seet1 ด้วย

จากตัวอย่าง ทดลองใส่รหัสนักศึกษา 591019 (ข้อมูลนี้ใช้เพื่อทดลอง ไม่ใช่ผลการเรียนจริง)

การวางแผนการลงทะเบียนเรียน

ก่อนการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามแผนที่หลักสูตรวางไว้ให้ เพื่อให้สามารถลงทะเบียนไม่ผิดพลาดได้ดังนี้ คือ
1. ป้องกันการลงทะเบียนซ้ำซ้อน เช่น ซ้ำซ้อนวันเรียน หรือซ้ำซ้อนวันสอบ
2. ป้องกันการลงทะเบียนไม่เหมาะสม เช่น ลงจำนวนรายวิชามากไป โดยเฉพาะกรณีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00
3. ป้องกันการลงทะเบียนวิชาที่จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อน (วิชา prerequisite) ไม่เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร และ
4. ช่วยให้นักศึกษาใช้ข้อมูลนี้ในการจัดตารางสอนของคณะให้สอดคล้องกับปัญหาและความจำเป็นของนักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนตามแผนได้

จากตัวอย่าง Sheet : (1)แผนการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาชั้นปีที่เลือกสาขาแล้ว ให้เลือกสาขาเพื่อให้โปรแกรมช่วยตรวจสอบการเลือกรายวิชาของกลุ่มสาขานั้น ๆ ผิดพลาด

 

กรณีของการเลือกรายวิชาที่นอกกลุ่มสาขาวิชา โปรแกรมจะเตือนที่ชื่อกลุ่มวิชาเป็นสีแดง

1.การป้องกันการลงทะเบียนซ้ำซ้อน เช่น ซ้ำซ้อนวันเรียน หรือซ้ำซ้อนวันสอบ

ตัวอย่างต่อไปนี้ Sheet : (1)แผนการลงทะเบียนเรียน แสดงให้เห็นว่า มีการลงทะเบียน
รายวิชาที่ซ้ำซ้อนเวลาเรียนอยู่ 2 คาบเรียนคือ วันพฤหัส (H) เวลา 8.30 น. โปรแกรมจะตรวจสอบทันทีที่นักศึกษาบันทึกข้อมูล ณ ตำแหน่ง วันที่เรียน เริ่มเรียน (เวลา) เลิกเรียน (เวลา)

โดยข้อมูลจะแสดงอาการผิดปรกติที่ ช่อง “เรียนซ้ำซ้อน” เป็นสีแดง และเตือน ณ ตำแหน่งสรุปการลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ด้านล่าง

 

2.ป้องกันการลงทะเบียนไม่เหมาะสม เช่น ลงจำนวนรายวิชามากไป โดยเฉพาะกรณีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า

หลังจากกรอกข้อมูลที่ Shhet1:(1)วางแผนการเรียน ให้นักศึกษาไปที่ Sheet2 : (2)การลงทะเบียนเรียน เพื่อจำลองเกรดในรายภาคการศึกษาใหม่ ขณะเดียวกันก็จะเห็นผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาที่ผ่านมาด้วย เมื่อทดลองกรอกเกรด ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำได้ โปรแกรมก็จะประมวลผลให้เห็นภาพรวมช่วยทำให้วางแผนว่าจะต้องลงกี่รายวิชาถ้าจะให้ผ่านไปด้วยดี หรือจะต้องเน้นหนักรายวิชาไหนเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น

จากตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงให้เห็นว่า ผลการเรียนภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ดี (1.57) ดังนั้น
เพื่อให้รอด 2.00 ภาคต่อไปต้องได้เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.50 ซึ่งเมื่อจำลองผลการเรียน พบว่าต้องได้ C+
เป็นส่วนใหญ่ และควรได้ B ในรายวิชาที่สามารถทำได้ด้วยความขยันอย่างสุดๆ ก็น่าจะได้ 1 รายวิชา

3. ป้องกันการลงทะเบียนวิชาที่จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อน (วิชา prerequisite) ไม่เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร

ที่ Sheet:(3)โครงสร้างหลักสูตร ตัวอย่างรายวิชา SW3266 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน มี 2 รายวิชาที่บังคับต้องลงทะเบียนเรียนก่อน (Prerequisite) คือ รายวิชา SW2144 ซึ่งจากตัวอย่าง ได้เกรด A และต้องลงทะเบียนรายวิชา SW3013 ซึ่งข้อมูลแสดง “รอผลการเรียน” แสดงว่า นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว ให้ได้เกรดก่อน จึงจะสามารถลงเรียนรายวิชา SW3266 ได้

 4. ช่วยให้นักศึกษาใช้ข้อมูลนี้ในการจัดตารางสอนของคณะให้สอดคล้องกับปัญหาและความจำเป็นของนักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนตามแผนได้ข้อมูล

Sheet:(1)แผนการลงทะเบียนเรียน
ในส่วนนี้ นักศึกษาสามารถทำแผนการเรียนได้ตลอดหลักสูตร ในกรณีที่นักศึกษาเรียนไม่เป็นไปตามแผน บางรายวิชาอาจเรียนไม่สอดคล้องกับชั้นปีของนักศึกษา เช่น รหัสนักศึกษาอยู่ชั้นปี 2 (ซึ่งถ้าเรียนตามแผนจะเรียนชั้นปี 3) แต่จำเป็นต้องเรียนรายวิชาของชั้นปีที่ 3 เนื่องจากได้เรียนวิชาที่จำเป็นลงทะเบียนเรียนก่อน (Prerequisite) มาแล้ว

เมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้ นักศึกษาจะมีโอกาสลงทะเบียนเรียนซ้ำซ้อน เพราะคณะวิชาได้จัดตารางเรียนตามกลุ่มรหัสนักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนั้น ถ้าคณะวิชาทราบปัญหาของนักศึกษาดังกล่าว ในการจัดทำตารางสอนก็ต้องพิจารณาวันเวลาการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ข้อมูล Sheet:(2)การลงทะเบียนเรียน ในส่วนนี้ นักศึกษาสามารถจำลองผลการเรียนของตนเองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่ายิ่งกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ผ่านมาไม่ดีเท่าที่ควร การลงทะเบียนมากไป หรือน้อยไป อาจส่งผลทำให้นักศึกษาต้องพ้นสภาพนักศึกษาได้ เพราะผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยกำหนด

Sheet:(3)โครงสร้างหลักสูตร ในส่วนนี้ นักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเชื่อมโยงกับ Sheet(1) และ Sheet(2) นักศึกษาจะใช้ประโยชน์ในการวางแผนการลงทะเบียนเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะจะสามารถเห็นภาพรวมทั้งหลักสูตรว่า เรียนวิชาไหนไปแล้วบ้าง ครบตามหลักสูตรกำหนดหรือไม่ หรือบางรายวิชามีการบังคับรายวิชาที่ต้องเรียนก่อนก็จะช่วยให้การลงทะเบียนได้รอบคอบไม่ผิดพลาด

Sheet:(4)หน้าแรก ในส่วนนี้ นักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ ยกเว้นรหัสนักศึกษาของตนเอง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเชื่อมโยงกับ Sheet(1) Sheet(2) และ Sheet(3) นักศึกษาจะใช้ประโยชน์ในการติดตามผลการเรียนในภาพรวมของตนเอง โดยจะเห็นเกรดเฉลี่ยเป็นรายภาคการศึกษา จำนวนเกรดที่ได้แต่ละเกรด โดยเฉพาะ เกรด D+, D และ F ถ้ามี 3 รายวิชาขึ้นไป โปรแกรมจะเปลี่ยนจำนวนรายวิชาเป็นสีแดง เพื่อเตือนว่า อันตรายเกินไปแล้ว ต้องเปลี่ยนตัวเอง ถ้าต้องการจบการศึกษาให้ได้ตามคาดหวัง

ดาวน์โหลดโปรแกรม

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image