การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560

การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560

  1. การเรียนการสอนผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยบูรณาการมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม ในรายวิชา SW3003 เพศภาวะและความรุนแรงในครอบครัวและ SW3223 สังคมสงเคราะห์ผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศ ลิงค์รายละเอียด
  2. การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์: กรณีศึกษา “ประสบการณ์การนิเทศงานฝึกภาคปฏิบัติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ลิงค์รายละเอียด
  3. หลักการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ ลิงค์รายละเอียด
  4. บทเรียนการส่งเสริมการวิจัยท้องถิ่น ลิงค์รายละเอียด

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image