การเรียนการสอนจากประสบการณ์ (Experiential Learning)

การเรียนการสอนจากประสบการณ์ (Experiential Learning)

โดยบูรณาการมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม ในรายวิชา SW3003 เพศภาวะและความรุนแรงในครอบครัวและSW3223 สังคมสงเคราะห์ผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศ โดย อ.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ และอ.ทัศนีย์ นิลสูงเนิน**

ความเป็นมาและความสาคัญ
การเรียนการสอนในอดีตส่วนใหญ่พบว่ามีวิธีการเรียนการสอนแบบบรรยาย ศูนย์กลางอยู่ที่ผู้สอน ผู้สอนเป็นผู้ค้นคว้าและนามาถ่ายทอดแก่ผู้เรียนผ่านแผ่นใส หรือ Power Point และหากผู้เรียนไม่ตั้งคาถามจะทาให้ผู้เรียนขาดความเข้าใจอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ผู้เรียนจาเป็นต้องถึงพร้อมด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบางให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการเรียนการสอนแบบบรรยายเพียงประการเดียวเช่นในอดีตจึงมิอาจตอบโจทย์การเรียนรู้ในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ จาเป็นต้องอาศัยวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะส่งเสริมให้คณาจารย์มีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีและคนเก่ง สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ และมีความเชี่ยวชาญ ด้วยการใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้เรียน การลงมือปฏิบัติจริงในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้สาหรับการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงานในอนาคตอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะที่การศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 มีทิศทางให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดไปสู่สิ่งที่ยากขึ้น ซึ่งถือเป็นความสาเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น (Problem Based Learning) (ชวลิต โพธิ์นคร: 2017) สาหรับกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เรื่อง กาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) เพื่อกาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา ในด้านมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ให้บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image