การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ : กรณีศึกษา

การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์: กรณีศึกษา “ประสบการณ์การนิเทศงานฝึกภาคปฏิบัติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”

ความสาคัญ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุ่งเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อการหล่อหลอมให้นักศึกษาถึงพร้อมด้วยอัตลักษณ์ของคณะคือ การมีความรับผิดชอบ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต และการมีจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมตลอดจนการมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ได้ทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการปลูกฝังคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย คือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์และกตัญญู ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพราะฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าการผลิตบัณฑิตของคณะฯจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องอาศัยกระบวนการเรียนการสอนที่เข้มข้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 โดยเฉพาะหลักสูตรการฝึกภาคปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้การศึกษาทางวิชาการสู่การปฏิบัติจริงกับกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษา ตลอดจนการฝึกทักษะความสามารถในเชิงวิชาชีพ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต และในกระบวนการฝึกภาคปฏิบัติปัจจัยที่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการได้ลงมือปฏิบัติคือ การนิเทศงาน (Supervision) ระหว่างอาจารย์ในคณะและนักศึกษา เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ของนักศึกษาในหน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติมีทิศทางและบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร องค์กรและมีมาตรฐานทางวิชาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image