หลักการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์

หลักการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์

ความหมายการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์

NASW หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์ผู้ให้การนิเทศและผู้รับการนิเทศท%ีจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ กล่าวคือผู้ให้การนิ เทศจะต้องรับผิดชอบให้การชี3 แนะแนวทางหรือกระบวนการหรือแผนการปฏิบัติงานให้กับผู้รับการนิเทศ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามความเชี่ยวชาญให้บริการแก่กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีคุณภาพ

AASW ให้ความหมายว่า การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์เป็นกิจกรรมที่สะท้อนการเรียนรู้ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคน คนหนึ่งเป็นผู้ให้การนิ เทศที่ให้แนวทางในการสะท้อนหรือทบทวนสิ่งที่ผู้รับการนิเทศได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการปฏิบัติงาน การนิเทศเป็นกิจกรรมทางวิชาชีพที่ควรมีอยู่ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานวิชาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image