บทเรียนการส่งเสริมการวิจัยท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560

บทเรียนการส่งเสริมการวิจัยท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

        การส่งเสริมการวิจัยท้องถิ่นได้ดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2557 -2560 เริ่มจากการเชิญชวนอาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเรียนรู้งานวิจัยท้องถิ่น ซึ่งสามารถระดมอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมจากคณะบริหารธุรกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 10 คน เข้าร่วมรับผิดชอบโครงการวิจัยท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้น้อย  อำเภอบางเสาธง และชุมชนบางพลีนคร ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการวิจัยร่วมกับชุมชน จำนวน 2 โครงการ คือ

  1. การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุศีรษะจรเข้น้อยแบบมีส่วนร่วม ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
  2. การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบางพลีนคร ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

        และได้มีการนำเสนอเป็นเวทีถอดบทเรียน วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลี่ยน (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2)

อ่านเพิ่มเติม

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image