งานสังคมสงเคราะห์คลินิก

โครงการพัฒนาอาจารย์เรื่อง “งานสังคมสงเคราะห์คลินิก (Clinical Social Work)”
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม วันศุกร์ที่28 กมุ ภาพันธ์2563 ณ ห้องประชุมคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

Clinical Social Work

Clinical Social Work Research

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image