วิจัยร้านเหล้า สู่การเปลี่ยนแลงระดับนโยบาย

การศึกษาวิจัยที่นำไปสู่การปรับปรุงในระดับนโยบายขององค์กร : กรณีศึกษาเรื่องร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัย
อาจารย์เบญจพร บัวสำลี

การเลือกหัวข้อ “ศึกษาวิจัย”

ผลการศึกษาวิจัยปี 2555
“ทัศนคติต่อร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัย พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยและสุขภาวะของนักศึกษา” ปี 2555

ทัศนคติต่อร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัย นำไปสู่พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
1) พบปะเพื่อนฝูง
2) แหล่งผ่อนคลาย
3) แหล่งสร้างรายได้

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
1.มหาวิทยาลัยควรออกกฎระเบียบชัดเจน และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยกำหนดบทลงโทษตามระดับความถี่และความเหมาะสม
2.มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนการจัดอบรม หรือกิจกรรมต่อต้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยสะท้อนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่เครียด และรู้สึกผ่อนคลาย
3.มหาวิทยาลัยต้องเป็นหน่วยงานหลักในการต่อสู้กับธุรกิจร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยจนถึงที่สุด โดยการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
4.การสร้างความร่วมมือกับชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ความรู้ด้านผลกระทบของการมีร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการต่อสายป่านให้กับธุรกิจร้านเหล้าฯ
5.ภาครัฐต้องควบคุมร้านเหล้าฯ ให้ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งควบคุมสื่อในการโฆษณาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลกระทบจากงานวิจัยสู่ระดับนโยบาย
1) การเปลี่ยนแปลงระดับมหาวิทยาลัย
2) การเปลี่ยนแปลงระดับสังคม

อ่านรายละเอียด

 

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image