ทุนทางวัฒนธรรมกับการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ

ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมกับการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ

อ.ดร.ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) วิเคราะห์สุขภาวะผู้สูงอายุด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ

2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และสุขภาวะผู้สูงอายุ

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน ตาบลคลองตะเกรา อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 350 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบวัด 3 ชุด ได้แก่

(1) ทุนทางสังคม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76

(2) ทุนทางวัฒนธรรม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 และ

(3) การส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

สุขภาวะของผู้สูงอายุอยู่ในระดับดีมาก (=3.28, SD=1.29) โดยเฉพาะทาง ด้านร่างกายอยู่ในระดับดีมากกว่าสุภาวะด้านอื่น (=3.93, SD=1.21) ทางด้านจิตวิญญาณหรือปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง (=2.60,SD=1.30) สาหรับการใช้ทุนทางสังคมส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง (=2.83, SD=1.31) ทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุได้ในระดับดีมาก (=3.68, SD=1.28) 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และสุขภาวะผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สาหรับข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยนี้ คือ การสร้างทุนทางสังคมด้านองค์กรให้เข้มแข็ง โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

คาสาคัญ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และสุขภาวะของผู้สูงอายุ

อ่านรายละเอียด

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image