โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตาม  พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น.

ณ ห้อง 2-104 อาคารเรียน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

1.หลักการและเหตุผล

มาตรา 28  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 กำหนดให้ให้วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ดังต่อไปนี้ เป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

(1) วิชาชีพที่ดําเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์หรือพนักงานสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนด

(2) วิชาชีพที่ดําเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง กับงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนด

(3) วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานของรัฐ

(4) วิชาชีพสังคมสงเคราะห์อื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา 29 ห้ามผู้ใดประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตหรือกระทําด้วยวิธีใด ๆ ที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิที่จะประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตโดยมิได้ขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เว้นแต่ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) การช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่พลเมืองดีอันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม (2) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมซึ่งทําการฝึกหัดหรือฝึกอบรมในความควบคุมของ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้จัดตั้งสถาบันทางสังคมสงเคราะห์ของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันทางสังคมสงเคราะห์อื่นภายใต้ความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์รับอนุญาต (3) บุคคลซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในความควบคุม ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต (4) การประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการ

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้กำหนดให้มีกระกระบวนการสอบใบอนุญาต เพื่อวัดประเมินความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556  และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่างๆ ที่ระบุไว้ ในกฎหมาย จะต้องได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต ซึ่งกระบวนการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป มีดังนี้ (แผนภูมิที่ 1)

แผนภูมิที่ 1

กระบวนการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตาม  พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

2.วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556

2.2   เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

2.3   เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

3.วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 15.00 น. 

ณ ห้อง 2-104 อาคารเรียน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

            คณะกรรมการจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ประจำปี พ.ศ. 2558 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (คำสั่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ที่1/2559)

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม 

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image