About Us

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

FACULTY OF SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE

สีประจำคณะ สีฟ้า ที่ทำการ อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง 2-301 โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1177 โทรสาร : 0-2312-6418

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม (Faculty of Social Work and Social Welfare) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Huachiew Chalermprakiet University) เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยอัตลักษณ์ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองสิทธิสวัสดิการ และพัฒนาศักยภาพของผู้มีภาวะเปราะบางหรืออยู่ในภาวะเปราะบางในสังคมได้เป็นอย่างดี ด้วยอุดมการณ์จิตอาสา ขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน เมตตา และประหยัด อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาย่างเข้าสู่ปีที่ 26 อย่างสง่างาม และมีแนวโน้มที่จะเจริญรุ่งเรืองส่งต่อศิษย์รุ่นต่อรุ่นอย่างไม่ขาดสาย และเมื่อนักศึกษาเข้ามาเป็นลูกศิษย์รุ่นที่ 28 นี้ นักศึกษาจะเป็นผู้สานต่อพลังที่ยิ่งใหญ่สำหรับการจะเป็นบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกไปคุ้มครองสิทธิสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ผ่านพ้นภาวะเปราะบาง มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และส่งเสริมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ตลอดไป

 

28 ปีแห่งความงอกงาม “หลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะห์ของมห5าวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์แขนงนี้ ผสานกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิในการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติให้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการช่วยเหลือ แก้ไข บำบัด เยียวยา ฟื้นฟู และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระดับบุคคล ชุมชน และสังคม” คำกล่าวของ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล คณบดีคนแรกเมื่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2533 บัดนี้กาลเวลาผ่านไป 25 ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คงยืนหยัดสืบทอดเจตนารมณ์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอย่างต่อเนื่อง เราเริ่มจากนักศึกษารุ่นแรก 50 คน ขณะนี้เรามีนักศึกษาสืบสานปณิธานเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคมปีละ 150 คน มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 2000 คน เราจะเรียนรู้และเติบโต งอกงามให้สมกับเป็นต้นโพธิ์ใหญ่เป็นร่มเงาอันมั่นคงของชุมชนและสังคมต่อไป

คณะสังคมสงเคราะห์สาสตร์และสวัสดิการสังคม เดิมคือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2533 เป็นคณะที่สองของมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรก และเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่สองของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ ปัจจุบันคณะได้เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

 

ปณิธาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นแบบฉบับสมบูรณ์ของปัญญาชนผู้พร้อมที่จะอุทิศตนรับใช้สังคม เพื่อความยุติธรรมและความผาสุกของเพื่อนร่วมโลกอย่างภาคภูมิ

วิสัยทัศน์ “เป็นคณะที่มีมาตรฐาน วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำสู่สากล”

พันธกิจ 1.ผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน ทั้งด้านความรู้ ทักษะทางสงเคราะห์วิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม 2.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถทางวิชาการ 3.ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม 4.สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ไทย-จีน 5.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลินิก

ยุทธศาสตร์ 1.การสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2.การพัฒนาองค์ความรู้ และการวิจัย โดยเน้นความเข้มแข็งในสาขาวิชาการแพทย์ สาธารณภัย กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ และคนพิการ 3.การพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 4.การสั่งสม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และไทยจีน 5.การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 6.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

เพลงสานกายร้อยใจ

* หลากหลายสาขารวมเป็นมหานัทที หัวเฉียวน้องพี่ ร่วมกันปรีดา

   เรามาเรียนรู้ ด้วยใจศรัทธา สืบทอดเจตนา รับใช้สังคม
                                  (เชิดชูปรัชญา รับใช้สังคม)

* เราเป็นยิ่งกว่าครูและศิษย์ เราเป็นยิ่งกว่ามิตรร่วมรุ่น สานกายร้อยใจสาดแสงอบอุ่น สานมือละมุนสู่ผู้ยากไร้นานา
                                  (เชิดชูปรัชญา รับใช้สังคม)

   ประพันธ์โดย รศ.ดร.ขัตติยา กรรณสูต 2553

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image