FAQ

FAQ

จบแล้วทำอาชีพอะไร

โอกาสการทำงานในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ตำแหน่งงานนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพที่เปิดรับ มีหน่วยงานดังต่อไปนี้คือ

 1. กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 2. กรุงเทพมหานคร (สำนักการแพทย์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
 3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สำนักงานปลัดกระทรวง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)
 4. กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวง กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมการแพทย์)
 5. กระทรวงแรงงาน (สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานประกันสังคม)
 6. กระทรวงยุติธรรม (กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
 7. กระทรวงกลาโหม (นักสังคมสงเคราห์ในสังกัดโรงพยาบาลของกองทัพอากาศ กองทัพบก กองทัพเรีอ รวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ในงานด้านสวัสดิการ)
 8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงพยาบาลตำรวจ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์)
 9. กรุงเทพมหานคร (สำนักพัฒนาสังคม สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (กองนันทนาการ) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร)
 10. องค์การภาคเอกชน (สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์) และ
 11. องค์กรบรรเทาทุกข์นานาชาติต่างๆ

นักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตคือใคร

“วิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต” หมายความว่า วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ต้องขึ้นทะเบียน และได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

“ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน เพื่อให้กระทําหน้าที่ทางสังคมและดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข

“ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

(พระราชบัญญัติ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖)

วิชาชีพสังคมสงเคราะห์คืออะไร

“วิชาชีพสังคมสงเคราะห์” หมายความว่า วิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน เพื่อให้กระทําหน้าที่ทางสังคมและดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข

(พระราชบัญญัติ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖)

About Us

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

FACULTY OF SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE

สีประจำคณะ สีฟ้า ที่ทำการ อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง 2-301 โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1177 โทรสาร : 0-2312-6418

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม (Faculty of Social Work and Social Welfare) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Huachiew Chalermprakiet University) เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยอัตลักษณ์ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองสิทธิสวัสดิการ และพัฒนาศักยภาพของผู้มีภาวะเปราะบางหรืออยู่ในภาวะเปราะบางในสังคมได้เป็นอย่างดี ด้วยอุดมการณ์จิตอาสา ขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน เมตตา และประหยัด อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาย่างเข้าสู่ปีที่ 26 อย่างสง่างาม และมีแนวโน้มที่จะเจริญรุ่งเรืองส่งต่อศิษย์รุ่นต่อรุ่นอย่างไม่ขาดสาย และเมื่อนักศึกษาเข้ามาเป็นลูกศิษย์รุ่นที่ 28 นี้ นักศึกษาจะเป็นผู้สานต่อพลังที่ยิ่งใหญ่สำหรับการจะเป็นบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกไปคุ้มครองสิทธิสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ผ่านพ้นภาวะเปราะบาง มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และส่งเสริมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ตลอดไป

 

28 ปีแห่งความงอกงาม “หลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะห์ของมห5าวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์แขนงนี้ ผสานกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิในการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติให้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการช่วยเหลือ แก้ไข บำบัด เยียวยา ฟื้นฟู และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระดับบุคคล ชุมชน และสังคม” คำกล่าวของ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล คณบดีคนแรกเมื่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2533 บัดนี้กาลเวลาผ่านไป 25 ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คงยืนหยัดสืบทอดเจตนารมณ์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอย่างต่อเนื่อง เราเริ่มจากนักศึกษารุ่นแรก 50 คน ขณะนี้เรามีนักศึกษาสืบสานปณิธานเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคมปีละ 150 คน มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 2000 คน เราจะเรียนรู้และเติบโต งอกงามให้สมกับเป็นต้นโพธิ์ใหญ่เป็นร่มเงาอันมั่นคงของชุมชนและสังคมต่อไป

คณะสังคมสงเคราะห์สาสตร์และสวัสดิการสังคม เดิมคือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2533 เป็นคณะที่สองของมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรก และเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่สองของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ ปัจจุบันคณะได้เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

 

ปณิธาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นแบบฉบับสมบูรณ์ของปัญญาชนผู้พร้อมที่จะอุทิศตนรับใช้สังคม เพื่อความยุติธรรมและความผาสุกของเพื่อนร่วมโลกอย่างภาคภูมิ

วิสัยทัศน์ “เป็นคณะที่มีมาตรฐาน วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำสู่สากล”

พันธกิจ 1.ผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน ทั้งด้านความรู้ ทักษะทางสงเคราะห์วิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม 2.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถทางวิชาการ 3.ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม 4.สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ไทย-จีน 5.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลินิก

ยุทธศาสตร์ 1.การสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2.การพัฒนาองค์ความรู้ และการวิจัย โดยเน้นความเข้มแข็งในสาขาวิชาการแพทย์ สาธารณภัย กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ และคนพิการ 3.การพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 4.การสั่งสม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และไทยจีน 5.การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 6.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

เพลงสานกายร้อยใจ

* หลากหลายสาขารวมเป็นมหานัทที หัวเฉียวน้องพี่ ร่วมกันปรีดา

   เรามาเรียนรู้ ด้วยใจศรัทธา สืบทอดเจตนา รับใช้สังคม
                                  (เชิดชูปรัชญา รับใช้สังคม)

* เราเป็นยิ่งกว่าครูและศิษย์ เราเป็นยิ่งกว่ามิตรร่วมรุ่น สานกายร้อยใจสาดแสงอบอุ่น สานมือละมุนสู่ผู้ยากไร้นานา
                                  (เชิดชูปรัชญา รับใช้สังคม)

   ประพันธ์โดย รศ.ดร.ขัตติยา กรรณสูต 2553

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image