กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทสำคัญดังนี้

 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา
  • กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษา
  • กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยชมรมต่างๆ
  • กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ
  • กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย
 2. กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
  • กลุ่มวิชาครอบครัวและเด็ก
  • กลุ่มวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
  • กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม และ
  • กลุ่มวิชาสาธารณภัย

 ลิงค์รูปกิจกรรม

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image