กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น จ.น่าน

โครงการฝึกภาคปฏิบัติ 2 (SW 3266 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ณ ตำบลฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ หลักการ และวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงร่วมกับชุมชนและทีมสหวิชาชีพ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบองค์กร นโยบาย การบริหารแผนงานโครงการ และบทบาทหน้าที่ขององค์กรในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการศึกษาชุมชน การวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของชุมชนที่นำไปสู่การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนให้เกิดผลในการป้องกัน แก้ไขปัญหา ฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในรูปแบบการทำงานเป็นทีมระหว่างนักศึกษา ผู้นำชุมชน การประสานความร่วมมือภายในชุมชนและระหว่างชุมชนกับภายนอก
5. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนที่สนับสนุนและเป็นข้อจำกัดต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน
6. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการอภิปราย การนำเสนอ และการสื่อสารการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน การใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารด้วยวาจา

รวมโครงการเสริมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.โครงการสืบสานรำวงเมืองงาช้างดำและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านแสงดาวพัฒนา หมู่ที่ 17/2 จังหวัด น่าน


ภาพบรรยากาศรายละเอียดการจัดโครงการ "สืบสานรำวงเมืองงาช้างดำและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านแสงดาวพัฒนา" ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยนักศึกษาฝึก ภาคปฏิบัติงานสังคมทสงเคราะห์ศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562


2.โครงการฟื้นฟูกิจกรรมนันทนาการรำวงโบราณย้อนยุคผู้สูงอายุหมู่บ้านฝายแก้ว

โครงการฟื้นฟูกิจกรรมนันทนาการรำวงโบราณย้อนยุคผู้สูงอายุหมู่บ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 3 ณ จ.น่าน โดยนักศึกษาฝึกการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


3.โครงการพ่ออุ้ย แม่อุ้ย ม่วนใจ๋ใส่ใจสุขภาพ (Happy life at Tha Lo)


โครงการพ่ออุ้ย แม่อุ้ย ม่วนใจ๋ใส่ใจสุขภาพ (Happy life at Tha Lo)
เป็นโครงการเพื่อการศึกษาชุมชน หมู่1 บ้านท่าล้อ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.นาน

4.โครงการฟ้อนแล้ว ม่วนก๋าย ม่วนใจ๋ เชื่อมวัยผู้สูงอายุบ้านแหด


5. ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุหมู่บ้าน แสงดาวพฒันา


6.โครงการสุขภาพดีที่หัวเวียงเหนือ (Healthy way of life)


6. โครงการสถานีเกษมสำราญของผู้สูงอายุ บ้านทุ่งน้อย


7.โครงการผู้สูงอายุรวมใจพัฒนาบุปผาราม หมู่9 จ.น่าน


8.โครงการสว สว่างอกสว่างใจ๋และเข้าใจสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล หมู่13


9.โครงการฟื้นฟูกิจกรรมนันทนาการรำวงโบราณย้อนยุคผู้สูงอายุหมู่บ้านฝายแก้ว


นักศึกษาใหม่ปี 2560

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาค 3/2559

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอต้อนรับผู้ร่วมอุดมการณ์ "เรียนรู้ เพื่อรับใช้สังคม" ยินดีที่คนรุ่นใหม่มีใจช่วยเหลือ ปกป้องสิทธิ์ผู้ด้อยโอกาสที่มีมากขึ้นในยุคสังคมทันสมัย "สังคมสงเคราะห์" เป็นวิชาชีพ ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีกฎหมาย มีใบประกอบวิชาชีพ เป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ พร้อมแล้วที่พวกเราจะเดินไปด้วยกัน

 

เหตุผลของการสมัครเข้าเรียน :

นางสาว เหมหงษ์ เหมศิริรัตน์ ศิษย์เก่าโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
     ..."เพราะอยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในอนาคต และเชื่อว่ามหาลัยหัวเฉียวผลิตแต่นักศึกษาที่มีคุณภาพ"

นางสาวภิญญ์นารี โสประชุม ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
     ..."อยากช่วยเหลือสังคม"

นางสาวกษมา สันธานเดชา ศิษย์เก่าโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
     ..."คิดว่าชอบในด้านนี้และมีใจรักที่จะทำงานในด้านนี้อีกทั้งได้ความรู้และรู้จักช่วยเหลือคนและเรายังสามารถนำมาใช้ในการประกอบวิชาชีพ"

นางสาว พัชริดา หาญกล้า ศิษย์เก่าโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
     ..."เป็นความชอบโดยส่วนตัวว่าอยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ที่สำคัญอยากช่วยเหลือสังคมค่ะ"

นางสาวศุภรดา แก่นเมือง ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
     ..."อยากเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ที่ม. หัวเฉียว"

นางสาวธัญชนก ศรีสมบัติ ศิษย์เก่าโรงเรียนสิริรัตนาธร
     ..."อยากทำงานในราชการแล้วก็สนใจเรื่องจิตอาสาด้วยค่ะ"

นางสาว ณิชารีย์ ปิ่นแก้ว ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
     ..."เพราะพ่อปลูกฝังแต่ตอนเด็กๆพาไปช่วยเหลือผู้อื่นอยู่บ่อยครั้ง เลยคิดว่ามาเรียนคณะนี้จะทำให้หนูได้ออกไปทำงานเพื่อสังคมได้"

นายไชยฤทธิ์ ทยาลุสกุล ศิษย์เก่าโรงเรียนมาเรียลัย
     ..."ความชอบส่วนตัว"

นางสาวสัญธญา ปิ่นเพชร ศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
     ..."สนใจและชอบเรียนทางด้านนี้"

นางสาวพันตรี ถวิลหวัง ศิษย์เก่าโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
     ..."เพราะที่นี่เน้นการสอนปฏิบัติแนวทางในการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

นายสัญญา สาระดี ศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ
     ..."เพราะ อยากช่วยเรียนคนอื่นแล้วอยากทำให้สังคมนั้นดีขึ้น"

นางสาวนลัทพร ไพศาลศุภวัฒน์ ศิษย์เก่าโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2
     ..."คิดว่าน่าจะเข้ากับตัวเองที่สุดแล้ว เป็นคนที่ชอบให้คำปรึกษา และชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่น"

นางสาวเจนจิรา นวลเจริญ ศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำพองศึกษา
     ..."อยากทำงานที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้"

นางสาวสินีนาฏ ตรงจิต ศิษย์เก่าโรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหนองใหญ่ จ.ชลบุรี
     ..."ส่วนตัวเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยนิสัยส่วนตัวอยู่แล้ว ชอบให้คำแนะนำหลายๆด้านให้กับเพื่อนๆ อยากทำงานในหน่วยงานต่างๆอาจจะเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ได้ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมและพัฒนาสังคม ที่เลือกคณะสังคมสงเคราะห์ฯเป็นเพราะใจรักทางด้านนี้และได้เป็นตัวของตัวเองมาที่สุดค่ะ"

นางสาวศิโรชา วุ่นน้อย ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีพัทลุง
     ..."เป็นสถานศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ สามารถให้เป็นนักสังคมเคราะห์ที่ดีและมีคุณภาพของสังคมได้"

นางสาวนฤรดา นฤนาทนโรดม ศิษย์เก่าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
     ..."อยากรับราชการ อยากช่วยเหลือสังคม อยากที่จะเรียนรู้กับผู้คน อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ"

นางสาวปิยะมาศ ผายพรมนึก ศิษย์เก่าโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
     ..."มีใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นเเละเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ"

นางสาววสุ ธรรมาเจริญราช ศิษย์เก่าโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
     ..."จบมามีงานทำได้ช่วยเหลือสังคม"

นางสาววนิดา สุขประโคน ศิษย์เก่าโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
     ..."เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าเรียนจบคณะนี้จะไม่ตกงาน ได้งานที่ตรงตามความรู้ที่เรียนมา"

นางสาวดารุณี โพธิ์มูล ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิไลวิทยา
     ..."อยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในระดับนานชาติได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่3 คือภาษาจีน"

 

มุมมองนักศึกษาใหม่ 59

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

มาดูความฝัน ความมุ่งมั่น ในการศึกษาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

นางสาวอัจจิมา โสนเส้ง

โรงเรียนปากพนัง

นครศรีธรรมราช

 

“…เพราะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม เป็นคณะที่ชอบ ส่วนตัวเป็นคนอยากทำงานช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากการถูกละเมิดสิทธิ อยากให้มีความเท่าเทียมกันในสังคม อยากเข้าไปช่วยเหลือคนไร้บ้านผู้ยากไร้ ผู้ที่อพยพจากสงคราม อยากยุติความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น มหาลัยหัวเฉียว เป็น 1 ใน 5 มหาลัยที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง และมีรุ่นพี่ที่จบจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมมีคุณภาพและให้การยอมรับในหลายๆ องค์กร…”

 

นางสาวกมลพร อ้นมา

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

นครพนม

“…เหตุผลที่ดิฉันได้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม เพราะที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพราะเป็นสถาบันแห่งที่ 2 ในประเทศไทย และเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรก ที่เปิดสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

....และอีกเหตุผลหนึ่งคือ ดิฉันมีความเชื่อว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะสามารถพัฒนาศักยภาพในตัวดิฉัน ให้มีระดับสูงสุดได้ ดิฉันยอมรับเลยว่าดิฉันไม่มีความเก่ง แต่ความขยันหมั่นเพียร และการเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นจะนำพาดิฉันไปสู่ฝันได้

....ซึ่งเป้าหมายแรกที่ดิฉันได้หวังไว้คือ การจบเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพที่มีคุณภาพ สามารถไปทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไปรับใช้สังคม และกลับไปทำงานในจังหวัดของตนเอง ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า " เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม"…”

 

นางสาวชุตินันท์ รัตนบำรุง

โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

นครปฐม

 

“…คิดว่าสถานศึกษาแห่งนี้มีการเรียนการสอนที่ดีและน่าจะสร้างนักศึกษาให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อรับใช้สังคมได้ดีเช่นกัน ที่เลือกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม เป็นเพราะอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือ และอยากจะให้คำแนะนำดี ๆ กับบุคคลที่กำลังท้อ หาที่พึงไม่ได้ หรือผู้ที่ประสบกับปัญหาต่าง ๆ อยากจะช่วยด้วยใจจริง ๆ ค่ะ…”

 

นางสาวกณิฑภัณฐ์ มนต์พิทักษ์

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

 

“…อยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ดี จบมาอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้มารับใช้สังคม ให้ดีที่สุด…”

 

นางสาวอรญาณี วิเศษรจนา

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

กรุงเทพมหานคร

 

“…ที่เลือกมาเรียนคณะนี้เพราะดูเหมาะสมกับตัวดิฉัน เเละดูน่าสนใจดี ต้นทุนของดิฉันชอบช่วยเหลือผู้อื่น อยู่แล้ว เลยเลือกที่จะมาเรียนคณะนี้ค่ะ…”

 

นายรณชิต ญาณปัญญา

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

กรุงเทพมหานคร

 

 

 “…เพราะ ยากช่วยเหลือคนอื่น อยากเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ ครับ…”

 

นางสาวสุกาญจนา เตชนวพันธ์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม

 

“…มั่นใจในรั้วมหาวิทยาลัยหัวเฉียว...”

 

นางสาวธารารัตน์ เนียมสวัสดิ์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔

กรุงเทพมหานคร

 

“…ชอบเรียนสังคม อยากไปช่วยคนที่เกิดอุทกภัย อยากทำงานตามชุมชนในต่างจังหวัด…”

 

นางสาวแสงทอง เอมอ่อน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

 

“…เพราะชอบงานที่ลุยๆ แบบนี้ มีพี่สาวและอาเรียนอยู่ที่นี่และคณะนี้ ด้วยค่ะ…”

 

นางสาวพิชญา ศาสนัส

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

สุราษฎร์ธานี

 

“…อยากทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ อยากช่วยเหลือผู้อื่นและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม…”

 

นางสาวปัทมา ภู่ศรีสลับ

โรงเรียนไทรน้อย

นนทบุรี

 

“…อยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และอยากรับฟังและช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา…”

 

นางสาวศิรประภา เปรมชาวนา

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

สมุทรปราการ

 

“…รักการช่วยเหลือ ชอบการช่วยเหลือ…”

 

นายปษทัต ศรีวิชัย

โรงเรียนสิริรัตนาธร

กรุงเทพมหานคร

 

“…ชอบงานเกี่ยวกับการบริการ ชอบช่วยเหลือคนที่มีปัญหา ไม่ชอบเห็นใครโดนเอาเปรียบจึงอยากเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาแนะแนวทางให้และช่วยเหลือคนอื่น…”

 

นายธนวัต ฉันวัฒนาชัย

โรงเรียนหอวัง นนทบุรี

นนทบุรี

 

“…อยากจะช่วยเหลือสังคม และพัฒนาสังคมประเทศไทย…”

 

นางสาวปาลิตา เจ๊ะหะ

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

ปัตตานี

 

“…ดิฉันคิดว่าคณะนี้เป็นคณะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการร่วมงานหรือการใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันใฝ่ฝันและตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อสืบต่อความรู้และช่วยเหลือสังคม ให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพราะทุกคนมีศักยภาพของตัวเอง สาเหตุที่เลือกมหาลัยนี้ เพราะเป็นมหาลัยเอกชนที่มีคุณภาพและสามารถขัดเกลานักศึกษาทุกคนให้เป็นคนดี…”

 

นางสาวศวิตา รุ่งก่อน

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

สมุทรปราการ

 

“…โดยปกติแล้วเป็นคนรับฟังคนอื่นแล้วช่วยคนอื่นแก้ไขปัญหาเลยคิดว่าคณะนี้น่าจะใช่ที่สุดแล้วและคิดว่าที่นี่แหละที่สามารถทำให้เราจบไปเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ดีมากความรู้ความสามารถได้ค่ะ…”

 

นายชัญญา พลหาญ

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

มหาสารคาม

 

“…อยากทำกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมและผู้ขาดโอกาส…”

 

นางสาวกัลยรัตน์ สงวนศิริ

โรงเรียนอาเวมารีอา

อุบลราชธานี

 

“…อยากช่วยเหลือและพัฒนาสังคม อยากเป็นต้นแบบที่ดีในสังคมและเพื่อพ่อแม่…”

 

นางสาวเมทินี ทิจะยัง

โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

ชลบุรี

 

“…อยากมาเรียนที่นี่…”

 

นางสาวธัญญลักษณ์ มงคลรัตน์นากร

โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

 

“…อยากเรียนสังคมสงเคราะห์ สาขาการแพทย์ค่ะ เพราะ อยากจะช่วยให้คนที่ต้นทุนชีวิตไม่ค่อยจะดีนัก หรือคนที่กำลังจะหมดเวลาของเค้าแล้ว อยากจะให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ช่วยหาทางออกให้เค้ารู้สึกดีและมีความสุขที่สุด…”

 

นางสาวฐิติพร พลซา

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

เลย

 

“…อยากช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาสังคนให้ดีขึ้น…”

 

นางสาวกาญจนา บุญค้ำ

โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

นครนายก

 

“…อยากช่วยเหลือสังคม ให้พัฒนายิ่งขึ้น…”

 

นางสาวกมลวรรณ พรมสาท

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

นครนายก

 

“…อยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์…”

 

นางสาวพรรัก หนูนนท์

โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

ชลบุรี

 

“…ชอบคณะสังคมสงเคราะห์มาก และมุ่งมั่นที่จะเรียนคณะนี้ เพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่เค้าเดือดร้อน…”

 

นางสาวนิตยา ลาภาพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

 

“…เหตุผลเพราะ อยากเข้ามาเพราะคิดว่าหน้าจะได้เรียนรู้ และได้ศึกษาประสบการณ์ที่หลากหลายในคณะนี้เพื่อนำไปทำประโยชน์ให้แก่สังคม และช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่มีสิทธิที่จะได้รับโอกาสดี ๆ ทางสังคม…”

 

 นางสาวธนวรรณ พิบูลย์ทิพย์

โรงเรียนลาซาล

กรุงเทพมหานคร

 

“…อยากทำงานในกระบวนการยุติธรรม ค่ะ…”

 

นางสาวณัฐรัตน์ สุทัศน์เสถียรภาพ

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

สมุทรปราการ

 

“…อยากลองเข้ามาศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์ฯ…”

 

นางสาวศิริวรรณ วงษ์มุน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

 

“…สมัยนี้มีขอทานเยอะขึ้น คนด้วยโอกาสก็เยอะขึ้น ทำให้คิดว่าในเมื่อเรามีโอกาสมากกว่าเขา สมบูรณ์แบบมากกว่าเขา เราควรจะเอาโอกาสและความสมบูรณ์แบบมาช่วยเขา และคิดว่าคณะสังคมสงเคราะห์ ม.หัวเฉียวฯ เป็นหนทางที่จะได้ใช้โอกาสในการช่วยเหลือได้ที่เหมาะสมที่สุด…”

 

นางสาวชนิกานต์ บุรีรัตน์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สมุทรปราการ

 

“…อยากทำงานด้านสังคม อยากออกไปเจอสังคมโดยรอบ…”

 

อุษณีกาญ หล้าสุด

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

สมุทรปราการ

 

“…ที่เข้ามาศึกษาคณะนี้ที่นี้เพราะว่ารู้ตัวว่าชอบสังคมสงเคราะห์แล้วสอบของรัฐไม่ติดเลยมาเรียนทีนี้เพราะถือว่าเป็นคณะที่มีแค่2แห่งในประเทศคือธรรมศาสตร์และหัวเฉียว…”

 

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ให้นักศึกษารหัส 55-59 ที่ประสงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางระบบออนไลน์ ลงคะแนนใช้สิทธิ์ ได้ตั้งจนถึงวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น.

 

รายชื่อผู้สมัครมีดังนี้

หมายเลข 1 นับหนึ่ง

 

นาย ธันยวัฒน์ เณรเอี่ยม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

 

หมายเลข 2 เฟิร์ส

 

นาย พิตรพิบูล กนกทิพปภา

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

 

หมายเลข 3 เอ้

 

นางสาว หัทยา จันลา

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

 

หมายเลข 4 เนย

 

นางสาว ญาณิศา ผ่องจิตต์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

 

หมายเลข 5 นกยูง

 

นางสาว กรรณิการ์ ประทีป

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

 

รายชื่อที่ลงทะเบียน

ลงคะแนนเลือกตั้งประธานคณะ

 

 

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทสำคัญดังนี้

 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา
  • กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษา
  • กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยชมรมต่างๆ
  • กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ
  • กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย
 2. กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
  • กลุ่มวิชาครอบครัวและเด็ก
  • กลุ่มวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์
  • กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม และ
  • กลุ่มวิชาสาธารณภัย

 ลิงค์รูปกิจกรรม

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image