ทุนการศึกษาประจำปี

ทุนการศึกษาทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้กับนักศึกษาที่เป็นคนเก่ง คนดี ไว้จำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยทุนต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ทุนกองเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • ทุนกองเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 • ทุนการศึกษาภายใน
  • ทุนส่งเสริมการศึกษา/เรียนดีเด่น พ.ศ.2548 จานวน 24 ทุนๆละ10,000 บาท (ค่าเล่าเรียน และหรือค่าครองชีพ) คุณสมบัติมีดังนี้
   • เป็นนักศึกษาที่ผลการเรียนดีเด่นโดยมีแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 60 ขึ้นไปโดยไม่มีรายวิชาใดได้ระดับคะแนนF หรือสัญลักษณ์ Uหรือ W และมีความเหมาะสมที่จะได้รับทุน
   • เข้ำร่วมกิจกรรมของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยอย่ำงสม่ำเสมอ
   • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม มีน้ำใจ
  • ทุนส่งเสริมการศึกษา /ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ.2548จานวน 58 ทุนๆ ละ 20,000 บาท คุณสมบัติมีดังนี้
   • เป็นนักศึกษาที่ฐานะของครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์และมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าเห็นสมควรได้รับการช่วยเหลือ
   • เป็นผู้ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
   • เข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ
   • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ เสียสละต่อส่วนรวม
  • กองทุนช่วยเหลือนักศึกษายากจนขาดแคลน หรือประสบภัยพิบัติค่าอาหารกลางวัน
  • กองทุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ขาดแคลน พ.ศ.2553 ทุนๆละ 10,000 บาท
  • กองทุนเสริมพลังคุณธรรมทุนๆละ 5,000 บาท
   • เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา ........
   • มีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป
   • เป็นแบบอย่างของความพากเพียรโดยสุจริต ทั้งการเรียนและการทางาน และยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อนทด ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และ
   • เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ
 • ทุนสนับสนุนจากภายนอกทุนๆละ 10,000 บาท
  • ทุนนางสาววนิดา ศักดิ์สุรทรัพย์(เฉพาะคณะสังคมฯ)
  • ทุน ศ.นพ.บุญธรรม สุนทรเกียรติ
  • ทุนคุณเย็น-คุณนาเงิน นิงสานนท์
  • ทุนคุณดาหริ ดารกานนท์
  • ทุนบริจาคจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
  • ทุนพลตารวจโทสุพจน์ ณ บางช้าง
  • ทุนรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี รักวีรธรรม
  • ทุนอาจารย์ ดร.ลาวัลย์ ชัยวิรัตน์กุล
  • กองทุนคุณบารุง ปัทมานนท์
  • ทุนคุณแม่บุญสม ซอโสตถิกุล
  • ทุนคุณสุกันยา ซอโสตถิกุล
  • ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์
  • ทุนบริษัทอินโนเวชั่น
  • ทุนมูลนิธิหวานจุ้ย-สุขแก้ว
 • ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทุนๆละ 12,000 บาท
 • ทุนตันประเสริฐทุนๆละ 15,000 บาท
 • ทุนการศึกษาในระดับปีสุดท้ายของการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนหรือประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆจำนวน 5 ทุนๆละ 20,000 บาท
 • ทุนมูลนิธิหวานจุ้ย-สุขแก้วค่าอาหารกลางวัน

รางวัลต่างๆ ที่สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีและคนเก่ง มีดังนี้

 • รางวัลกาญจนาภิเษก

      เป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทางเงินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง โดย ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2537 แก่มหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นการถวายกตเวทิตาคุณ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อมหาวิทยาลัยในคร้้งนั้น มีคุณสมบัติมีดังนี้

1.เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย
2.มีระยะเวลาการศึกษาตามจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่มีการลาพักการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.สอบได้ครบทุกรายวิชา โดยไม่มีรายวิชาใดได้ระดับคะแนน F หรือสัญญลักษณ์ U หรือ W
4.เป็นผู้สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป
5.มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติไม่ว่ากรณีใดๆ และมีความประพฤติดีจนเป็นที่ประจักษ์ และ
6.ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยความตั้งใจ จริงใจ และเสียสละอย่างแท้จริง และชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ 

 • รางวัลเยาวชนจิตอาสาทุนๆละ 20,000 บาท มีคุณสมบัติดังนี้
 1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา.........
 2. มีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป
 3. มีจิตอาสาและเสียสละต่อส่วนร่วมอยู่เป็นนิจ
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ ประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม และ
 5. เป็นผู้นำกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ (เน้นนักศึกษาที่มีจิตอาสาเป็นลำดับแรก)
 • เกณฑ์การคัดเลือกรางวัลนักศึกษารับทุน กองทุนเสริมพลังคุณธรรม
 1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา.........
 2. มีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป
 3. เป็นแบบอย่างของความพากเพียรโดยสุจริต ทั้งการเรียนและการทำงาน
 4. ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กัตัญญู)
 5. เป็นผู้นำกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 2559

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image