นักศึกษาใหม่ปี 2560

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาค 3/2559

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอต้อนรับผู้ร่วมอุดมการณ์ "เรียนรู้ เพื่อรับใช้สังคม" ยินดีที่คนรุ่นใหม่มีใจช่วยเหลือ ปกป้องสิทธิ์ผู้ด้อยโอกาสที่มีมากขึ้นในยุคสังคมทันสมัย "สังคมสงเคราะห์" เป็นวิชาชีพ ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีกฎหมาย มีใบประกอบวิชาชีพ เป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ พร้อมแล้วที่พวกเราจะเดินไปด้วยกัน

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อบัณฑิตคณะสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

ประจําปีการศึกษา 2558 เข้ารับปริญญาบัตรจํานวนทั้งสิ้น 139 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

 

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

1 นางสาว ณภัทรวรัญญ์ อํานวยโชติทวี

2 นาย บัญชา บุญสุภาพ

3 นางสาว พุทธิดา เจริญพารากุล

4 นาย อาหมัดอัลซารีย์ มูเก็ม

5 นางสาว ธันยนันท์ จิรัชพงศธร


 

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

เกียรตินิยมอันดับสอง

6 นาย สิปปกร ไชยสม

7 นางสาว นันทกา สุริยะมงคลชัย

8 นางสาว แคทริยา นารัชชะ

9 นางสาว ชนิตา สกุลธนบูรณ์

10 นางสาว สุณิสา รื่นมาลี

11 นางสาว เธียรธิดา สุขปัญ

12 นางสาว ชมนาด วีระกิติกุล

13 นาย มะสุวรรณ ตูลา

14 นางสาว นิธิมา พิโสรมย์

15 นาย อนัส ตาเยะ

16 นางสาว จรรยาภรณ์แนมขุนทด

17 นางสาว นรรฐพร เพียรพิทักษ์


ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

18 นางสาว กฐิน คงเสมา

19 นางสาว กนกวรรณ เพ็ชรน้อยย

20 นางสาว กนกอร รอดทองดี

21 นางสาว กมลชนก เพชรโรจน์

22 นางสาว กฤตพร สุรักษา

23 นางสาว กฤติยาภรณ์ชํานาญฉา

24 นาย กฤษกร มะยีดี

25 นางสาว กฤษฏิวรรณ สดสร้อย

26 นางสาว กัญญ์วรา ซ้ายสนาม

27 นางสาว กัญญาภัค นามสง่า

28 นางสาว กันยารัตน์อินทร์จันทร์

29 นางสาว กัลยา หมื่นศรี

30 นาย กิตติธัช สงวนศิริ

31 นางสาว กิตติภรณ์ บุญคุ้มครอง

32 นางสาว คณิตา นาภูมิ

33 นางสาว คุณิตา กัลยาดี

34 นางสาว ไคริกา พรหมสง่า

35 นางสาว จารุวรรณ ระดาเสริฐ

36 นางสาว จิตรวดี สุขปัน

37 นางสาว จิลลาภัทร สุทธิแสน

38 นางสาว จุฑามาศ พรหมรักษ์

39 นางสาว ชมพูนุช สุดเต้

40 นางสาว ชลลดา เอี่ยมหงษ์เหม

41 นางสาว ชุติกาญจน์ ดงหงษ์

42 นางสาว ชุติมา คงสวัสดิ์

43 นางสาว ณภัทรา อุดมทรัพย์

44 นาย ณัฐกิตติ์ บุญหล้า

45 นางสาว ณัฐฑิกา อุทัยดา

46 นางสาว ณัฐริกา กองทอง

47 นางสาว ณัฐวดี เจริญฉิม

48 นางสาว ณิชมน สุดทอง

49 นางสาว ณิฐาพิม นรเชี่ยวชาญนิธิ

50 นางสาว ทราตรินี มาลี

51 นางสาว ธนภรณ์ พิบูลย์ทิพย์

52 นาย ธนวิทย์ เถาเมืองใจ

53 นางสาว ธมลวรรณ สาเจริญ

54 นางสาว ธวัลยา อ่วมศิริ

55 นางสาว ธารารัตน์ ภู่ขาว

56 นางสาว นพวรรณ โพธิ์ชนะพันธุ์

57 นางสาว นภัสสร บุญมานพ

58 นางสาว นัฐวดี จิตจักร

59 นางสาว นิสาชล สิทธิฤทธิ์

60 นาย นิฮาซวัณ บินมามะ

61 นางสาว นุชนาฏ เน้มขุนทด

62 นางสาว บุญธิดา มูลละกัน

63 นางสาว เบญจรัตน์ ทัสสะ

64 นางสาว เบญจวรรณ จันทร์เปล่ง

65 นางสาว ประไพพรรณ กรึงไกร

66 นางสาว ปรารถนา ขุนรัตน์

67 นางสาว ปริตา ยังสังข์

68 นางสาว ปรียาภรณ์ สุภาทรัพย์

69 นางสาว ปรียาภรณ์ สุวรรณจุณี

70 นางสาว ปัญญาทิพย์ บุญเส็ง

71 นางสาว ปิยาภรณ์ แสงเดช

72 นางสาว พรทิวา หมอกผา

73 นางสาว พรพรหม ภู่พวงทอง

74 นางสาว พรสวรรค์ อุปลา

75 นางสาว พัชรินทร์ จันต๊ะวงค์

76 นางสาว พิชญา เก้าพรพงศ์

77 นางสาว พุฒธิชา นาคสีเขียว

78 นางสาว พุทธินันท ตุลยนิษกะ

79 นางสาว เพชรลดา นิ่มนาม

80 นางสาว ภคพร เจียรอัญมณีกุล

81 นางสาว ภรันยา ใยมณี

82 นางสาว ภัคสิรี ฉิ่งทองคํา

83 นางสาว ภัทรพร นาถาพลอย

84 นางสาว ภารดา พรหมเมตตา

85 นางสาว ภาวิดา พลประถม

86 นางสาว ภิรวรรณ พันธ์ประสงค์

87 นางสาว มณีรัตน์ โซ๊ะพิทักษ์

88 นางสาว มัทวัน เกตุกินทะ

89 นางสาว มาริษา บุญรักษ์

90 นางสาว เมษยา คุ้มวงษา

91 นางสาว ยุภาดา นิยมโชค

92 นางสาว เย็นฤดี โคนอก

93 นางสาว ลลิตา นิยมรัตน์

94 นางสาว ลิปิการ์ อินทร์ชํานาญ

95 นางสาว วชิรวิทย์ โนนหล้า

96 นางสาว วรรณซานี แวและ

97 นางสาว วรรณพร อารีพรประเสริฐ

98 นางสาว วรรณิศา โคตรพรม

99 นางสาว วรรณิศา ยุบลชู

100 นางสาว วรวรรณ ตองอ่อน

101 นางสาว วราภรณ์ โสกชาตรี

102 นางสาว วราลักษณ์ ชื่นวารี

103 นางสาว วลัญช์รัตน์ เชี่ยววุฒิภาค

104 นางสาว วลัยพร เจริญปัญญา

105 นาย วัฒนา ผดาศรี

106 นางสาว วาริสา บุญกุศล

107 นางสาว วาสิณี โสดา

108 นางสาว วิภาวดี มณีฉาย

109 นางสาว วิภาวัลย์ สุพรสุข

110 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิลัยวรรณ มีกุญชร

111 นางสาว ศุภธิดา วินิจโกศล

112 นางสาว ศุภรัตน์ สุดเพ็ชรโรจน์

113 นางสาว สลิลทิพย์ ทองม้วน

114 นาย สิทธิกร เจริญงาม

115 นาย สิริชัย ดาวกระจ่าง

116 นางสาว สิริลักษณ์ ศรีสุมล

117 นางสาว สุกัญญา โพธิรัตน์

118 นางสาว สุจิตตรา เก่งตรง

119 นางสาว สุชิกาญจน์รักรงค์

120 นางสาว สุธิตา โพธิ์ทองคํา

121 นางสาว สุนิษา ชานก

122 นางสาว สุนิสา พิมพ์ชัยไพศาล

123 นางสาว สุภาพร วงศ์รื่น

124 นางสาว สุภาภรณ์ ชับขุนทด

125 นางสาว สุมินตรา นาคศิริ

126 นางสาว สุวรรณารักษ์ วาปีโส

127 นางสาว สุวรรณิการ์ อรุณสุข

128 นางสาว เสาวลักษณ์ ตรีไทย

129 นางสาว หัทยา มีบุญเกิด

130 นางสาว อจิรวดี ไชยนาเคนทร์

131 นาย อชิตพล อินทร์ไชย

132 นาย อดิศักดิ์ ฤทธิ์เจริญ

133 นางสาว อติกานต์ ปิยศุภกรวนิช

134 นางสาว อทิตา ชูวารี

135 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อภิญญา แซ่อึ้ง

136 นางสาว อภิษฐา สําเภาเทศ

137 นางสาว อรพิชญ์ หลิมกุล

138 นางสาว อัยมูนี แกล้วณรงค์ และ

139 นางสาว ฮาฟีซา มะเย๊าะ


 

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 (2)

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตาม  พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น.

ณ ห้อง 2-104 อาคารเรียน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

1.หลักการและเหตุผล

มาตรา 28  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 กำหนดให้ให้วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ดังต่อไปนี้ เป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

(1) วิชาชีพที่ดําเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์หรือพนักงานสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนด

(2) วิชาชีพที่ดําเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง กับงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนด

(3) วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานของรัฐ

(4) วิชาชีพสังคมสงเคราะห์อื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา 29 ห้ามผู้ใดประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตหรือกระทําด้วยวิธีใด ๆ ที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิที่จะประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตโดยมิได้ขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เว้นแต่ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) การช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่พลเมืองดีอันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม (2) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมซึ่งทําการฝึกหัดหรือฝึกอบรมในความควบคุมของ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้จัดตั้งสถาบันทางสังคมสงเคราะห์ของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันทางสังคมสงเคราะห์อื่นภายใต้ความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์รับอนุญาต (3) บุคคลซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในความควบคุม ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต (4) การประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการ

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้กำหนดให้มีกระกระบวนการสอบใบอนุญาต เพื่อวัดประเมินความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556  และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่างๆ ที่ระบุไว้ ในกฎหมาย จะต้องได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต ซึ่งกระบวนการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป มีดังนี้ (แผนภูมิที่ 1)

แผนภูมิที่ 1

กระบวนการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตาม  พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

2.วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556

2.2   เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

2.3   เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

3.วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 15.00 น. 

ณ ห้อง 2-104 อาคารเรียน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

            คณะกรรมการจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ประจำปี พ.ศ. 2558 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (คำสั่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ที่1/2559)

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม 

โครงการ Social Work International Bye Senior 2016

โครงการ Social Work International  Bye Senior 2016 วันเสาร์ที่  23  เมษายน  2559   เวลา  17.00 น.-22.00 น. ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร.9

รายละเอียด

หมวดหมู่รอง

พิธีประสาทปริญญาบัตร

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image