กิจกรรมรับเพื่อนใหม่ ปี 2562

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ในวัน พฤ. 8 ส.ค. 2019 14:30 - 16:30

ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ตำบลบางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

{fastsocialshare}

รวมรูปทั้งหมด

พิธีบายศรี
กิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมรับเพื่อนใหม่ ปี 2561

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ในวัน พฤ. 10 ส.ค. 2017 17:30 - 19:30

ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ตำบลบางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

{fastsocialshare}

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

 

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 และการเสริมความรู้รายวิชา SW4141

การสัมมนาสังคมสงเคราะห์ : แนวทางการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 ภายหลังสำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์

วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องสื่อประสม อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  1. วัตถุประสงค์

พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 กำหนดให้วิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ผู้ใดประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  

เพื่อให้ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 56 คน ได้รับรู้และการตระหนักถึงการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามพ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 มีแนวทางการเข้าสู้การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และเตรียมตัวในการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามพ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 หลังจากสำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์ และในโอกาสที่หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต กำหนดให้มีการสัมมนาในรายวิชา SW4141 การสัมมนาสังคมสงเคราะห์ ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมจึงถือโอกาสนี้จัดทำโครงการเสริมความรู้รายวิชา SW4141การสัมมนาสังคมสงเคราะห์ :แนวทางการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 ภายหลังสำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมความรู้ในรายวิชาดังกล่าว

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  จึงตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะมอบโอกาสที่ดีและสร้างความประทับใจก่อนก้าวออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมต่อไป 

  1. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างการรับรู้และการตระหนักถึงการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามพ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 ของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

2.2 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจขั้นตอนการเข้าสู้การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

2.3 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ว่าที่บัณฑิตเกิดความสัมพันธ์ ความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อสถาบันและผู้มีอุปการคุณ

ทำบุญครบรอบการจัดตั้งคณะ ปี 2560

 

โครงการ “ทำบุญครบรอบการจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม”

วันอังคารที่  1 พฤษภาคม  2561  เวลา  08.00-12.00 น.

ณ  ห้องคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  อาคารเรียน  ชั้น 3 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

  1. หลักการเหตุผล

          เนื่องด้วยในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีถือเป็นวันครบรอบการจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม เป็นวันครบรอบการก่อตั้งคณะปีที่ 28  และเป็นที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เพราะคณะได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทแล้ว รวมประมาณ  2,000 คน  ในการครบรอบปีนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่คณะจะได้รวบรวมคณาจารย์  ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันให้มาร่วมพร้อมเพียงกัน ได้เสริมสร้างความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมกันระลึกถึงวันก่อตั้งคณะและเพื่อเป็นสิริมงคลร่วมกัน  ดังนั้นคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม จึงดำเนินจัด โครงการ ทำบุญครอบรอบการจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ขึ้น

       2. วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้เกิดความสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือ  ความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อสถาบันและผู้มีอุปการคุณ ความสามัคคี ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์ปัจจุบันของคณะ
2.เพื่อส่งเสริมคุณธรรมการ 6 ประการ ( ขยัน  อดทน  ประหยัด  เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู ) และการเสียสละเพื่อสังคมในกลุ่มอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ ศิษย์ปัจจุบัน
3.เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองค์กรให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้เกิดความร่วมมือที่ดีในองค์กร

หมวดหมู่รอง

พิธีประสาทปริญญาบัตร

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image