โครงการ “สังคมฮอมใจ๋2 (สังคมรวมใจ2)”

โครงการ “สังคมฮอมใจ๋2 (สังคมรวมใจ2)”
วันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสังคมฮอมใจ๋ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2557 ผ่านกิจกรรมค่ายอาสานั้น ถือได้ว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเสริมศักยภาพนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการฯ ด้านการมีจิตสาธารณะเพื่อรับใช้สังคม โดยยึดหลัก “คุณธรรม 6 ประการ” (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) การฝึกความเป็นผู้นำที่เสียสละ มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ตลอดจนการพัฒนาความสามารถในการกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในสังคมได้ และการปรับปรุงห้องสมุด ห้องเรียน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการมอบสิ่งของอุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนในโรงเรียนซึ่งอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร

ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม จึงได้จัด “โครงการสังคมฮอมใจ๋ ครั้งที่ 2” ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อ และขยายพื้นที่การจัดทำโครงการสังคมฮอมใจ๋ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในท้องถิ่นทุรกันดารทั้งเชิงผลลัพธ์และผลกระทบในทางบวกเพิ่มมากขึ้น โดยโครงการสังคมฮอมใจ๋ ครั้งที่ 2 นี้จัดทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะถือเป็นพื้นที่ที่มีความขาดแคลน ได้รับความเดือดร้อน และตั้งอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างศักยภาพทางการเรียนรู้ และพัฒนาการการเจริญเติบโตของนักเรียนภายในโรงเรียน อาทิ อุปกรณ์ทางการเรียน อุปกรณ์ทางการกีฬา อุปกรณ์เครื่องครัว เป็นต้น ซึ่งการจัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้จะเริ่มจากการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อระดมทุนและทรัพยากรต่างๆ ที่มีความจำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการฯ ดังคำกล่าวของ ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช (2545)ว่า 

“…ในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม/สังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นการจัดบริการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและพัฒนาสังคม รวมทั้งการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ในระดับมาตรฐานโดยบริการดังกล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม คำนึงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ดังนั้นนักสวัสดิการสังคม หรือนักสังคมสงเคราะห์ จึงมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องแสวงหาทรัพยากรในสังคม เพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้เดือดร้อน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารให้สามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งตนเองได้ ...”

ดังนั้น การจัดทำโครงการฯ นี้จึงถือเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งด้านการมีจิตสาธารณะเพื่อรับใช้สังคม โดยยึดหลัก “คุณธรรม 6 ประการ” (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ การพัฒนาด้านทักษะในการประกอบวิชาชีพนักสวัสดิการสังคม หรือนักสังคมสงเคราะห์ในอนาคต รวมถึงสังคมซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายก็ย่อมได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการฯ ดังกล่าวของคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมด้วย อาทิ โรงเรียนห้วยฮากไม้เหนือ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการพัฒนาห้องสมุดและห้องเรียน ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการเรียนรู้ นักเรียนในโรงเรียนห้วยฮากไม้เหนือ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีโอกาสเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้อย่างเหมาะสมผ่านอุปกรณ์ทางการเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากการจัดทำโครงการฯ ฯลฯ

 วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่รับผิดชอบโครงการฯ ได้มีโอกาสในการทำจิตสาธารณะเพื่อรับใช้สังคม โดยยึดหลัก “คุณธรรม 6 ประการ” (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู)
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และทักษะในการประกอบวิชาชีพนักสวัสดิการสังคม หรือนักสังคมสงเคราะห์ในอนาคต และ
  • เพื่อพัฒนาห้องเรียน ห้องสมุด และมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน

ประมวลรูปกิจกรรม

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  นักศึกษามีจิตสาธารณะเพื่อรับใช้สังคม โดยยึดหลัก “คุณธรรม 6 ประการ” (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู)

2.  นักศึกษามีศักยภาพความเป็นผู้นำ และเกิดทักษะในการประกอบวิชาชีพนักสวัสดิการสังคม หรือนักสังคมสงเคราะห์เพิ่มมากขึ้น

3.  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือมีห้องสมุดที่ทันสมัย สะอาดเรียบร้อย เหมาะสมสำหรับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน ก่อให้เกิดนิสัยรักอ่านงาน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4.  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือมีห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อม ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และ

5.  นักเรียนได้มีโอกาสเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้อย่างเหมาะสมผ่านอุปกรณ์ทางการเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    

      ประธาน                              นางสาวพัชรินทร์          จันต๊ะวงค์                  550751-021

      รองประธาน                          นางสาวภคพร            เจียรอัญมณีกุล            550681-021

      หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ               นางสาวสุภาพร           วงศ์รื่น                     550408-021

      หัวหน้าฝ่ายศิลปะอาคาร 1         นางสาวลิปิการ์            อินทร์ชำนาญ            550705-021

      หัวหน้าฝ่ายศิลปะอาคาร 2         นางสาวชนิตา              สกุลธนบูรณ์             552522-021

      หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง               นายอภินันท์               อินบุญนะ                 561875-021

      หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนันทนาการ    นายสิปปกร                ไชยสม                   552274-021

      หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์          นางสาวชุติมา             คงสวัสดิ์                  551623-021

      หัวหน้าฝ่ายประสานงาน             นายสิปปกร                ไชยสม                   552274-021

      หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก                นางสาวธนภรณ์           พิบูลย์ทิพ               551116-021

      หัวหน้าฝ่ายการศึกษา                นางสาวคุณิตา            กัลยาดี                   551541-021

      หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์          นายวัฒนา                ผดาศรี                   553700 -021

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image