สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 59

โครงการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์  วันศุกร์ที่ 22  เมษายน 2559  เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ  อาคารชิน  โสภณพนิช  สวนสุขภาพ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 หลักการเหตุผล

ด้วย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้กำหนดจัดโครงการประเพณีรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย ประจำปีการศึกษา 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของประเพณีอันดีงาม  ในการจัดงานดังกล่าว ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพร  การเล่นน้ำตามประเพณีสงกรานต์  พร้อมด้วยการประกวดนางสงกรานต์และการประกวดขบวนแห่ของแต่ละคณะวิชา 

คณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของประเพณีสงกรานต์ จึงได้จัดโครงการร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เยาวชนไทย รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้มีสืบต่อไป

2. เพื่อส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม อันดีแสดงถึงความกตัญญูกตเวที และสัมมาคารวะต่อคณาจารย์และผู้ใหญ่ในสังคม

3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด  เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู) และยึดหลักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านการทำงานร่วมกัน ฝึกคิด ฝึกวางแผนงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำคุณธรรมจริยธรรม อันดีงาม ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และได้แสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

 

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่  22  เมษายน  2559

09.00 น. พิธีรดน้ำขอพรจากอาจารย์ในคณะวิชา

13.00 น. จัดเตรียมขบวนแห่และแต่งกายให้นักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดนางสงกรานต์

13.15 น. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อ 3 องค์  ณ  ศาลาไทย

13.20 น. เคลื่อนขบวนจากบริเวณศาลาไทย  ไปยังอาคารชิน  โสภณพนิช

13.45 น.

- พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ (ผู้บริหารหรือคณาจารย์ บุคลากรผู้อาวุโส)

- ชมการบรรเลงดนตรีไทย และ การแสดงนาฎศิลป์ไทย จากศูนย์วัฒนธรรม

- ชมการแสดงจากสวารำวง ร่วมกับวงดนตรีลูกทุ่งร่มโพธิ์ทอง การเดินแบบผ้าไทยของเทพบุตร

- นางสงกรานต์จากทุกคณะวิชา  การเดินแบบผ้าไทยของนางสงกรานต์จำแรงจากทุกคณะวิชา

- ประกาศผลที่ได้รับรางวัลการเดินแบบผ้าไทย ขบวนแห่ สาวรำวง ซุ่มเล่นน้ำ เทพบุตร   นางสงกรานต์

16.30 น.         ปิดงาน

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image