โครงการ Social Work International Bye Senior 2016

โครงการ Social Work International  Bye Senior 2016 วันเสาร์ที่  23  เมษายน  2559   เวลา  17.00 น.-22.00 น. ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร.9

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยกิจกรรม “BYENIOR” เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม จัดขึ้นเป็นธรรมเนียมทุกๆปี  เพื่อเป็นการรำลึกและอำลารุ่นพี่บัณฑิต  ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558  อีกทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธภาพอันดีแก่อาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาทุกชั้นปีภายในคณะฯ  ให้ได้พบปะสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน  รู้จักกัน  ได้ร่วมทำกิจกรรมที่มีเป้าหมายอันดีงามร่วมกัน  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในสถาบัน  ทั้งยังประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพในอนาคตด้วย  คณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน จึงได้จัดให้มี โครงการ Social Work International  Bye Senior 2016  ขึ้น เพื่อเป็นประเพณีสืบสานวัฒนธรรมอันดีของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมสืบต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการแสดงการรำลึกและอำลารุ่นพี่บัณฑิต                   
  2. เพื่อเป็นการสื่อสารและความร่วมมือในความสัมพันธ์ภาพอันดีภายในหมู่คณะระหว่าง พี่บัณฑิตที่จะมีต่อสถาบันการศึกษา คณาจารย์และรุ่นน้อง
  3. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม คือ  ความรัก  ความสามัคคี  การแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน  ตลอดจนถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีอาวุโส

 

 

กำหนดการ

โครงการ โครงการ Social Work International  Bye Senior 2016

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน  2559  เวลา  17.00-22.00 น.

 

18.00 – 19.00 น.                   ลงชื่อเข้าร่วมงานและรับของที่ระลึก

19.00 – 19.10 น.                   พิธีกรเชิญคณบดีกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา

19.10 – 19.20 น.                   ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3  กล่าวความรู้สึก

19.20 – 19.30 น.                  ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4  กล่าวความรู้สึก

19.30 – 20.30 น.                   การแสดงอวยพรแด่พี่จากน้อง

20.30 – 21.00 น.                   ประกาศผลรางวัลโหวตต่างๆของรุ่นพี่

21.00 – 21.30 น.                  กิจกรรมส่งท้าย Bye-bye & Thank you / ถ่ายภาพร่วมกัน

21.30 – 22.00 น.                  ทำแบบประเมิน /  เก็บสถานที่

 

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image