สงกรานต์ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 5  เมษายน 2561  เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ  ถนนข้าวต้ม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  1. หลักการเหตุผล

ด้วย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้กำหนดจัดโครงการประเพณีรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของประเพณีอันดีงาม  ในการจัดงานดังกล่าว ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพร  การเล่นน้ำตามประเพณีสงกรานต์  พร้อมด้วยการประกวดนางสงกรานต์และการประกวดขบวนแห่ของแต่ละคณะวิชา 

คณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของประเพณีสงกรานต์ จึงได้จัดโครงการร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เยาวชนไทย รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

  1. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้มีสืบต่อไป
2.2 เพื่อส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม อันดีแสดงถึงความกตัญญูกตเวที และสัมมาคารวะต่อคณาจารย์และผู้ใหญ่ในสังคม
2.3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด  เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู) และยึดหลักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านการทำงานร่วมกัน ฝึกคิด ฝึกวางแผนงาน

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image