โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

 

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 และการเสริมความรู้รายวิชา SW4141

การสัมมนาสังคมสงเคราะห์ : แนวทางการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 ภายหลังสำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์

วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องสื่อประสม อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  1. วัตถุประสงค์

พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 กำหนดให้วิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ผู้ใดประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  

เพื่อให้ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 56 คน ได้รับรู้และการตระหนักถึงการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามพ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 มีแนวทางการเข้าสู้การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และเตรียมตัวในการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามพ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 หลังจากสำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์ และในโอกาสที่หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต กำหนดให้มีการสัมมนาในรายวิชา SW4141 การสัมมนาสังคมสงเคราะห์ ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมจึงถือโอกาสนี้จัดทำโครงการเสริมความรู้รายวิชา SW4141การสัมมนาสังคมสงเคราะห์ :แนวทางการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 ภายหลังสำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมความรู้ในรายวิชาดังกล่าว

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  จึงตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะมอบโอกาสที่ดีและสร้างความประทับใจก่อนก้าวออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมต่อไป 

  1. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างการรับรู้และการตระหนักถึงการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามพ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 ของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

2.2 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจขั้นตอนการเข้าสู้การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

2.3 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ว่าที่บัณฑิตเกิดความสัมพันธ์ ความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อสถาบันและผู้มีอุปการคุณ

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image