ทำบุญครบรอบการจัดตั้งคณะ ปี 2560

 

โครงการ “ทำบุญครบรอบการจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม”

วันอังคารที่  1 พฤษภาคม  2561  เวลา  08.00-12.00 น.

ณ  ห้องคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  อาคารเรียน  ชั้น 3 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

  1. หลักการเหตุผล

          เนื่องด้วยในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีถือเป็นวันครบรอบการจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม เป็นวันครบรอบการก่อตั้งคณะปีที่ 28  และเป็นที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เพราะคณะได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทแล้ว รวมประมาณ  2,000 คน  ในการครบรอบปีนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่คณะจะได้รวบรวมคณาจารย์  ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันให้มาร่วมพร้อมเพียงกัน ได้เสริมสร้างความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมกันระลึกถึงวันก่อตั้งคณะและเพื่อเป็นสิริมงคลร่วมกัน  ดังนั้นคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม จึงดำเนินจัด โครงการ ทำบุญครอบรอบการจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ขึ้น

       2. วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้เกิดความสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือ  ความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อสถาบันและผู้มีอุปการคุณ ความสามัคคี ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์ปัจจุบันของคณะ
2.เพื่อส่งเสริมคุณธรรมการ 6 ประการ ( ขยัน  อดทน  ประหยัด  เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู ) และการเสียสละเพื่อสังคมในกลุ่มอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ ศิษย์ปัจจุบัน
3.เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองค์กรให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้เกิดความร่วมมือที่ดีในองค์กร

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image