โครงการ Good Bye Senior Party 2017

โครงการ Social Work Magic Black & White Good Bye Senior Party 2017
วันเสาร์ที่  1  เมษายน  2560  เวลา  17.30 น.-23.00 น.
ณ  ห้องจัดเลี้ยง โรงแรม H5 Luxury Hotel

  1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยกิจกรรม “BYENIOR” เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม จัดขึ้นเป็นธรรมเนียมทุกๆปี  เพื่อเป็นการรำลึกและอำลารุ่นพี่บัณฑิต  ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559  อีกทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธภาพอันดีแก่อาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาทุกชั้นปีภายในคณะฯ  ให้ได้พบปะสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน  รู้จักกัน  ได้ร่วมทำกิจกรรมที่มีเป้าหมายอันดีงามร่วมกัน  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในสถาบัน  ทั้งยังประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพในอนาคตด้วย  คณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน จึงได้จัดให้มี โครงการ Social Work Magic Black & White Good Bye Senior Party 2017 ขึ้น เพื่อเป็นประเพณีสืบสานวัฒนธรรมอันดีของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมสืบต่อไป

  1. วัตถุประสงค์
  2. เพื่อเป็นการแสดงการรำลึกและอำลารุ่นพี่บัณฑิต
  3. เพื่อเป็นการสื่อสารและความร่วมมือในความสัมพันธ์ภาพอันดีภายในหมู่คณะระหว่าง พี่บัณฑิตที่จะมีต่อสถาบันการศึกษา คณาจารย์และรุ่นน้อง
  4. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม คือ  ความรัก  ความสามัคคี  การแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน  ตลอดจนถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีอาวุโส

 

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image