ยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต 2561

Pin It

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 

 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม 

1-576117 901 นางฐิติรัตน์  วิชัยดิษฐ

2-576129 901 นางสาวนุชนาฎ  ยูฮันเงาะ

3-576105 901 นายสุภรธรรม  มงคลสวสัดิ์

 

 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

1-586086 819 นางสาวจุฑาทพิย์  เจริญไทย

2-576039 819 นางสาวชนกกร  โพธิ์นาคเงิน

3-586091 819 นายชิณภัทร์  ภัคะมาน

4-586085 819 นางสาวนิตยา  ยุทธโอภาส

5-586084 819 นางสาวพัชรพรรณ  เข้มดีกุล

6-566120 819 นางสาวมนทชา  ภิญโญชานนท์

 

 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  

1-573219 021 นางสาวบุณยานุช   ขวัญดำ

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

2-570790 021 นางสาวอมิตา  บุญชัย

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

3-573225 021 นางสาววนัชนันท์  สว่างคีรี

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

4-570914 021 นางสาวจาริณีย์  ฉายแสง

เกียรตินิยมอันดับสอง

5-571973 021 นางสาวพชิญ์สินี  กอสุจริตสิริกุล

เกียรตินิยมอันดับสอง

6-570686 021 นางสาวนัฐวดา รักษาชล

เกียรตินิยมอันดับสอง

7-573256 021 นางสาวณัฐสินี  ทิชากร

เกียรตินิยมอันดับสอง

8-570546 021 นางสาวเมธ์วดี  ทองฉิม

เกียรตินิยมอันดับสอง

9-571770 021 นางสาวอินทุอร หงส์รัตนากร

เกียรตินิยมอันดับสอง

10-572595 021 นางสาวมธุรส   ธีรวิทยเลิศ

เกียรตินิยมอันดับสอง

11-570828 021 นางสาวณชา   อบอุ่น

เกียรตินิยมอันดับสอง

12-571048 021 นางสาวจันทิมา  วงศ์ษาลาภ

เกียรตินิยมอันดับสอง

13-572931 021 นางสาวกชกร  แก่นบญ

 

14-571767 021 นางสาวกัญญาวีร์  ณกฤตพงษ์

 

15-571227 021 นางสาวกันตนา  ภู่วงศ์

 

16-571510 021 นางสาวกานต์ธิดา  คุตตางกุล

 

17-572079 021 นางสาวกุลธิดา  แสงคล้าย

 

18-561782 021 นางสาวเกวลิน  ชูช่วง

 

19-553917 021 นางสาวเกษกร  สิริสายทอง

 

20-571968 021 นางสาวขวัญกิตติ  แสงชาติ

 

21-573375 021 นายคริษฐ์  พิริยะปรีชา   แสวงดี

 

22-572192 021 นางสาวจริยาพร  เบ็ญขุนทศ

 

23-571565 021 นางสาวจิราพร  ไกยวงษ์

 

24-571216 021 นางสาวจิราวรรณ  จูฑะพันธุ์

 

25-561638 021 นางสาวจุฬารัตน์  เวียงผดุง

 

26-571245 021 นางสาวชินาภา  เพ็ชรปุ่น

 

27-571147 021 นางสาวฐิติมา  แสงรัตน์

 

28-570835 021 นางสาวฑิตฐิตา  กาจสาริกิจ

 

29-572775 021 นางสาวณัฏฐาภรณ์  วัฒนประดิษฐกุล

30-571348 021 นางสาวณัฐริกา  สินสมุทร

 

31-572779 021 นายทศพล  ลิ้มวัฒนอมรกุล

 

32-571876 021 นางสาวทพิย์ธารี ธวัชวะชุม

 

33-553199 021 นางสาวธญานี  นิลเขียว

 

34-571897 021 นางสาวธนภัทร  กันใจแก้ว

 

35-573605 021 นางสาวธนวรรณ  มาท้วม

 

36-570425 021 นางสาวธาริกุล  วัฒนาธร

 

37-571478 021 นางสาวนัฐฑริกา  สังข์ดวง

 

38-571389 021 นางสาวนัทธมน  สุขสันติกุล

 

39-573836 021 นางสาวเบญจพร  มีเอี่ยม

 

40-560701 021 นางสาวเบญจรัตน์  เขียวแก้ว

 

41-570264 021 นางสาวปาริตา  พนาดร

 

42-571315 021 นางสาวปิ่นปินัทธ์  พูลสวัสดิ์

 

43-572711 021 นางสาวปิ่นปินัทธ์  หนูรุ่น

 

44-562508 021 นางสาวพร  ชัยวันดี

 

45-570543 021 นางสาวพิมพร  ศิริศิลป์

 

46-571202 021 นางสาวฟิรดาว  เหล็มเล๊าะ

 

47-571967 021 นายพรีวัส  กัณหะคุณ

 

48-571354 021 นางสาวภรภัทร  พุกเจริญ

 

49-560999 021 นางสาวภัทรวดี  ปลัดสงคราม

 

50-571835 021 นางสาวภิญญาพัตุช์  แตงอ่อน

 

51-563308 021 นางสาววริษฐา  ชมขวัญ

 

52-563046 021 นางสาววัชรี  ถนอมสัตย์

 

53-570545 021 นางสาววิไลภรณ์ อุดสัย

 

54-572020 021 นางสาววีริสา  สุขญาวัฒน์

 

55-572292 021 นางสาวศศิธร  เกษกร

 

56-570165 021 นางสาวศศิรดา  ช้างแรงการ

 

57-561072 021 นางสาวศิริประภา  แก้วตัน

 

58-571927 021 นางสาวศิริรัตน์  เพ็งกลาง

 

59-573370 021 นายศิริเวทย์  ศิลาเขต

 

60-571497 021 นางสาวสุชาดา  สุขปาน

 

61-562447 021 นางสาวสุทธิดา  อุ่นจันสา

 

62-571529 021 นางสาวสุภารัตน์  ธรรมสละ

 

63-570012 021 นายสุรเดช  ปัญญาดี

 

64-572161 021 นางสาวสุวนันท์  ชูทับทิม

 

65-571507 021 นางสาวอภิชญา  กฤษณโสภา

 

66-561875 021 นายอภินันท์  อินบุญนะ

 

67-570167 021 นางสาวอัญชลี  แหยมไกรทอง

 

68-570548 021 นายอัมรู  แมกาจิ

 

69-553204 021 นายเอกรินทร์  ชื่นบาลเย็น

 

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image