โครงการ Good Bye Senior Party 2017

โครงการ Social Work Magic Black & White Good Bye Senior Party 2017
วันเสาร์ที่  1  เมษายน  2560  เวลา  17.30 น.-23.00 น.
ณ  ห้องจัดเลี้ยง โรงแรม H5 Luxury Hotel

  1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยกิจกรรม “BYENIOR” เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม จัดขึ้นเป็นธรรมเนียมทุกๆปี  เพื่อเป็นการรำลึกและอำลารุ่นพี่บัณฑิต  ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559  อีกทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธภาพอันดีแก่อาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาทุกชั้นปีภายในคณะฯ  ให้ได้พบปะสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน  รู้จักกัน  ได้ร่วมทำกิจกรรมที่มีเป้าหมายอันดีงามร่วมกัน  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในสถาบัน  ทั้งยังประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพในอนาคตด้วย  คณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน จึงได้จัดให้มี โครงการ Social Work Magic Black & White Good Bye Senior Party 2017 ขึ้น เพื่อเป็นประเพณีสืบสานวัฒนธรรมอันดีของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมสืบต่อไป

  1. วัตถุประสงค์
  2. เพื่อเป็นการแสดงการรำลึกและอำลารุ่นพี่บัณฑิต
  3. เพื่อเป็นการสื่อสารและความร่วมมือในความสัมพันธ์ภาพอันดีภายในหมู่คณะระหว่าง พี่บัณฑิตที่จะมีต่อสถาบันการศึกษา คณาจารย์และรุ่นน้อง
  4. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม คือ  ความรัก  ความสามัคคี  การแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน  ตลอดจนถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีอาวุโส

 

นักศึกษาใหม่ปี 2560

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาค 3/2559

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอต้อนรับผู้ร่วมอุดมการณ์ "เรียนรู้ เพื่อรับใช้สังคม" ยินดีที่คนรุ่นใหม่มีใจช่วยเหลือ ปกป้องสิทธิ์ผู้ด้อยโอกาสที่มีมากขึ้นในยุคสังคมทันสมัย "สังคมสงเคราะห์" เป็นวิชาชีพ ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีกฎหมาย มีใบประกอบวิชาชีพ เป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ พร้อมแล้วที่พวกเราจะเดินไปด้วยกัน

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อบัณฑิตคณะสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

ประจําปีการศึกษา 2558 เข้ารับปริญญาบัตรจํานวนทั้งสิ้น 139 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

 

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

1 นางสาว ณภัทรวรัญญ์ อํานวยโชติทวี

2 นาย บัญชา บุญสุภาพ

3 นางสาว พุทธิดา เจริญพารากุล

4 นาย อาหมัดอัลซารีย์ มูเก็ม

5 นางสาว ธันยนันท์ จิรัชพงศธร


 

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

เกียรตินิยมอันดับสอง

6 นาย สิปปกร ไชยสม

7 นางสาว นันทกา สุริยะมงคลชัย

8 นางสาว แคทริยา นารัชชะ

9 นางสาว ชนิตา สกุลธนบูรณ์

10 นางสาว สุณิสา รื่นมาลี

11 นางสาว เธียรธิดา สุขปัญ

12 นางสาว ชมนาด วีระกิติกุล

13 นาย มะสุวรรณ ตูลา

14 นางสาว นิธิมา พิโสรมย์

15 นาย อนัส ตาเยะ

16 นางสาว จรรยาภรณ์แนมขุนทด

17 นางสาว นรรฐพร เพียรพิทักษ์


ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

18 นางสาว กฐิน คงเสมา

19 นางสาว กนกวรรณ เพ็ชรน้อยย

20 นางสาว กนกอร รอดทองดี

21 นางสาว กมลชนก เพชรโรจน์

22 นางสาว กฤตพร สุรักษา

23 นางสาว กฤติยาภรณ์ชํานาญฉา

24 นาย กฤษกร มะยีดี

25 นางสาว กฤษฏิวรรณ สดสร้อย

26 นางสาว กัญญ์วรา ซ้ายสนาม

27 นางสาว กัญญาภัค นามสง่า

28 นางสาว กันยารัตน์อินทร์จันทร์

29 นางสาว กัลยา หมื่นศรี

30 นาย กิตติธัช สงวนศิริ

31 นางสาว กิตติภรณ์ บุญคุ้มครอง

32 นางสาว คณิตา นาภูมิ

33 นางสาว คุณิตา กัลยาดี

34 นางสาว ไคริกา พรหมสง่า

35 นางสาว จารุวรรณ ระดาเสริฐ

36 นางสาว จิตรวดี สุขปัน

37 นางสาว จิลลาภัทร สุทธิแสน

38 นางสาว จุฑามาศ พรหมรักษ์

39 นางสาว ชมพูนุช สุดเต้

40 นางสาว ชลลดา เอี่ยมหงษ์เหม

41 นางสาว ชุติกาญจน์ ดงหงษ์

42 นางสาว ชุติมา คงสวัสดิ์

43 นางสาว ณภัทรา อุดมทรัพย์

44 นาย ณัฐกิตติ์ บุญหล้า

45 นางสาว ณัฐฑิกา อุทัยดา

46 นางสาว ณัฐริกา กองทอง

47 นางสาว ณัฐวดี เจริญฉิม

48 นางสาว ณิชมน สุดทอง

49 นางสาว ณิฐาพิม นรเชี่ยวชาญนิธิ

50 นางสาว ทราตรินี มาลี

51 นางสาว ธนภรณ์ พิบูลย์ทิพย์

52 นาย ธนวิทย์ เถาเมืองใจ

53 นางสาว ธมลวรรณ สาเจริญ

54 นางสาว ธวัลยา อ่วมศิริ

55 นางสาว ธารารัตน์ ภู่ขาว

56 นางสาว นพวรรณ โพธิ์ชนะพันธุ์

57 นางสาว นภัสสร บุญมานพ

58 นางสาว นัฐวดี จิตจักร

59 นางสาว นิสาชล สิทธิฤทธิ์

60 นาย นิฮาซวัณ บินมามะ

61 นางสาว นุชนาฏ เน้มขุนทด

62 นางสาว บุญธิดา มูลละกัน

63 นางสาว เบญจรัตน์ ทัสสะ

64 นางสาว เบญจวรรณ จันทร์เปล่ง

65 นางสาว ประไพพรรณ กรึงไกร

66 นางสาว ปรารถนา ขุนรัตน์

67 นางสาว ปริตา ยังสังข์

68 นางสาว ปรียาภรณ์ สุภาทรัพย์

69 นางสาว ปรียาภรณ์ สุวรรณจุณี

70 นางสาว ปัญญาทิพย์ บุญเส็ง

71 นางสาว ปิยาภรณ์ แสงเดช

72 นางสาว พรทิวา หมอกผา

73 นางสาว พรพรหม ภู่พวงทอง

74 นางสาว พรสวรรค์ อุปลา

75 นางสาว พัชรินทร์ จันต๊ะวงค์

76 นางสาว พิชญา เก้าพรพงศ์

77 นางสาว พุฒธิชา นาคสีเขียว

78 นางสาว พุทธินันท ตุลยนิษกะ

79 นางสาว เพชรลดา นิ่มนาม

80 นางสาว ภคพร เจียรอัญมณีกุล

81 นางสาว ภรันยา ใยมณี

82 นางสาว ภัคสิรี ฉิ่งทองคํา

83 นางสาว ภัทรพร นาถาพลอย

84 นางสาว ภารดา พรหมเมตตา

85 นางสาว ภาวิดา พลประถม

86 นางสาว ภิรวรรณ พันธ์ประสงค์

87 นางสาว มณีรัตน์ โซ๊ะพิทักษ์

88 นางสาว มัทวัน เกตุกินทะ

89 นางสาว มาริษา บุญรักษ์

90 นางสาว เมษยา คุ้มวงษา

91 นางสาว ยุภาดา นิยมโชค

92 นางสาว เย็นฤดี โคนอก

93 นางสาว ลลิตา นิยมรัตน์

94 นางสาว ลิปิการ์ อินทร์ชํานาญ

95 นางสาว วชิรวิทย์ โนนหล้า

96 นางสาว วรรณซานี แวและ

97 นางสาว วรรณพร อารีพรประเสริฐ

98 นางสาว วรรณิศา โคตรพรม

99 นางสาว วรรณิศา ยุบลชู

100 นางสาว วรวรรณ ตองอ่อน

101 นางสาว วราภรณ์ โสกชาตรี

102 นางสาว วราลักษณ์ ชื่นวารี

103 นางสาว วลัญช์รัตน์ เชี่ยววุฒิภาค

104 นางสาว วลัยพร เจริญปัญญา

105 นาย วัฒนา ผดาศรี

106 นางสาว วาริสา บุญกุศล

107 นางสาว วาสิณี โสดา

108 นางสาว วิภาวดี มณีฉาย

109 นางสาว วิภาวัลย์ สุพรสุข

110 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิลัยวรรณ มีกุญชร

111 นางสาว ศุภธิดา วินิจโกศล

112 นางสาว ศุภรัตน์ สุดเพ็ชรโรจน์

113 นางสาว สลิลทิพย์ ทองม้วน

114 นาย สิทธิกร เจริญงาม

115 นาย สิริชัย ดาวกระจ่าง

116 นางสาว สิริลักษณ์ ศรีสุมล

117 นางสาว สุกัญญา โพธิรัตน์

118 นางสาว สุจิตตรา เก่งตรง

119 นางสาว สุชิกาญจน์รักรงค์

120 นางสาว สุธิตา โพธิ์ทองคํา

121 นางสาว สุนิษา ชานก

122 นางสาว สุนิสา พิมพ์ชัยไพศาล

123 นางสาว สุภาพร วงศ์รื่น

124 นางสาว สุภาภรณ์ ชับขุนทด

125 นางสาว สุมินตรา นาคศิริ

126 นางสาว สุวรรณารักษ์ วาปีโส

127 นางสาว สุวรรณิการ์ อรุณสุข

128 นางสาว เสาวลักษณ์ ตรีไทย

129 นางสาว หัทยา มีบุญเกิด

130 นางสาว อจิรวดี ไชยนาเคนทร์

131 นาย อชิตพล อินทร์ไชย

132 นาย อดิศักดิ์ ฤทธิ์เจริญ

133 นางสาว อติกานต์ ปิยศุภกรวนิช

134 นางสาว อทิตา ชูวารี

135 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อภิญญา แซ่อึ้ง

136 นางสาว อภิษฐา สําเภาเทศ

137 นางสาว อรพิชญ์ หลิมกุล

138 นางสาว อัยมูนี แกล้วณรงค์ และ

139 นางสาว ฮาฟีซา มะเย๊าะ


 

ยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต 2561

{fastsocialshare}

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 

 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม 

1-576117 901 นางฐิติรัตน์  วิชัยดิษฐ

2-576129 901 นางสาวนุชนาฎ  ยูฮันเงาะ

3-576105 901 นายสุภรธรรม  มงคลสวสัดิ์

 

 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

1-586086 819 นางสาวจุฑาทพิย์  เจริญไทย

2-576039 819 นางสาวชนกกร  โพธิ์นาคเงิน

3-586091 819 นายชิณภัทร์  ภัคะมาน

4-586085 819 นางสาวนิตยา  ยุทธโอภาส

5-586084 819 นางสาวพัชรพรรณ  เข้มดีกุล

6-566120 819 นางสาวมนทชา  ภิญโญชานนท์

 

 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  

1-573219 021 นางสาวบุณยานุช   ขวัญดำ

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

2-570790 021 นางสาวอมิตา  บุญชัย

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

3-573225 021 นางสาววนัชนันท์  สว่างคีรี

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

4-570914 021 นางสาวจาริณีย์  ฉายแสง

เกียรตินิยมอันดับสอง

5-571973 021 นางสาวพชิญ์สินี  กอสุจริตสิริกุล

เกียรตินิยมอันดับสอง

6-570686 021 นางสาวนัฐวดา รักษาชล

เกียรตินิยมอันดับสอง

7-573256 021 นางสาวณัฐสินี  ทิชากร

เกียรตินิยมอันดับสอง

8-570546 021 นางสาวเมธ์วดี  ทองฉิม

เกียรตินิยมอันดับสอง

9-571770 021 นางสาวอินทุอร หงส์รัตนากร

เกียรตินิยมอันดับสอง

10-572595 021 นางสาวมธุรส   ธีรวิทยเลิศ

เกียรตินิยมอันดับสอง

11-570828 021 นางสาวณชา   อบอุ่น

เกียรตินิยมอันดับสอง

12-571048 021 นางสาวจันทิมา  วงศ์ษาลาภ

เกียรตินิยมอันดับสอง

13-572931 021 นางสาวกชกร  แก่นบญ

 

14-571767 021 นางสาวกัญญาวีร์  ณกฤตพงษ์

 

15-571227 021 นางสาวกันตนา  ภู่วงศ์

 

16-571510 021 นางสาวกานต์ธิดา  คุตตางกุล

 

17-572079 021 นางสาวกุลธิดา  แสงคล้าย

 

18-561782 021 นางสาวเกวลิน  ชูช่วง

 

19-553917 021 นางสาวเกษกร  สิริสายทอง

 

20-571968 021 นางสาวขวัญกิตติ  แสงชาติ

 

21-573375 021 นายคริษฐ์  พิริยะปรีชา   แสวงดี

 

22-572192 021 นางสาวจริยาพร  เบ็ญขุนทศ

 

23-571565 021 นางสาวจิราพร  ไกยวงษ์

 

24-571216 021 นางสาวจิราวรรณ  จูฑะพันธุ์

 

25-561638 021 นางสาวจุฬารัตน์  เวียงผดุง

 

26-571245 021 นางสาวชินาภา  เพ็ชรปุ่น

 

27-571147 021 นางสาวฐิติมา  แสงรัตน์

 

28-570835 021 นางสาวฑิตฐิตา  กาจสาริกิจ

 

29-572775 021 นางสาวณัฏฐาภรณ์  วัฒนประดิษฐกุล

30-571348 021 นางสาวณัฐริกา  สินสมุทร

 

31-572779 021 นายทศพล  ลิ้มวัฒนอมรกุล

 

32-571876 021 นางสาวทพิย์ธารี ธวัชวะชุม

 

33-553199 021 นางสาวธญานี  นิลเขียว

 

34-571897 021 นางสาวธนภัทร  กันใจแก้ว

 

35-573605 021 นางสาวธนวรรณ  มาท้วม

 

36-570425 021 นางสาวธาริกุล  วัฒนาธร

 

37-571478 021 นางสาวนัฐฑริกา  สังข์ดวง

 

38-571389 021 นางสาวนัทธมน  สุขสันติกุล

 

39-573836 021 นางสาวเบญจพร  มีเอี่ยม

 

40-560701 021 นางสาวเบญจรัตน์  เขียวแก้ว

 

41-570264 021 นางสาวปาริตา  พนาดร

 

42-571315 021 นางสาวปิ่นปินัทธ์  พูลสวัสดิ์

 

43-572711 021 นางสาวปิ่นปินัทธ์  หนูรุ่น

 

44-562508 021 นางสาวพร  ชัยวันดี

 

45-570543 021 นางสาวพิมพร  ศิริศิลป์

 

46-571202 021 นางสาวฟิรดาว  เหล็มเล๊าะ

 

47-571967 021 นายพรีวัส  กัณหะคุณ

 

48-571354 021 นางสาวภรภัทร  พุกเจริญ

 

49-560999 021 นางสาวภัทรวดี  ปลัดสงคราม

 

50-571835 021 นางสาวภิญญาพัตุช์  แตงอ่อน

 

51-563308 021 นางสาววริษฐา  ชมขวัญ

 

52-563046 021 นางสาววัชรี  ถนอมสัตย์

 

53-570545 021 นางสาววิไลภรณ์ อุดสัย

 

54-572020 021 นางสาววีริสา  สุขญาวัฒน์

 

55-572292 021 นางสาวศศิธร  เกษกร

 

56-570165 021 นางสาวศศิรดา  ช้างแรงการ

 

57-561072 021 นางสาวศิริประภา  แก้วตัน

 

58-571927 021 นางสาวศิริรัตน์  เพ็งกลาง

 

59-573370 021 นายศิริเวทย์  ศิลาเขต

 

60-571497 021 นางสาวสุชาดา  สุขปาน

 

61-562447 021 นางสาวสุทธิดา  อุ่นจันสา

 

62-571529 021 นางสาวสุภารัตน์  ธรรมสละ

 

63-570012 021 นายสุรเดช  ปัญญาดี

 

64-572161 021 นางสาวสุวนันท์  ชูทับทิม

 

65-571507 021 นางสาวอภิชญา  กฤษณโสภา

 

66-561875 021 นายอภินันท์  อินบุญนะ

 

67-570167 021 นางสาวอัญชลี  แหยมไกรทอง

 

68-570548 021 นายอัมรู  แมกาจิ

 

69-553204 021 นายเอกรินทร์  ชื่นบาลเย็น

 

หมวดหมู่รอง

พิธีประสาทปริญญาบัตร

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image