กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น จ.น่าน

โครงการฝึกภาคปฏิบัติ 2 (SW 3266 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ณ ตำบลฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ หลักการ และวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงร่วมกับชุมชนและทีมสหวิชาชีพ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบองค์กร นโยบาย การบริหารแผนงานโครงการ และบทบาทหน้าที่ขององค์กรในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการศึกษาชุมชน การวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของชุมชนที่นำไปสู่การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนให้เกิดผลในการป้องกัน แก้ไขปัญหา ฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในรูปแบบการทำงานเป็นทีมระหว่างนักศึกษา ผู้นำชุมชน การประสานความร่วมมือภายในชุมชนและระหว่างชุมชนกับภายนอก
5. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนที่สนับสนุนและเป็นข้อจำกัดต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน
6. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการอภิปราย การนำเสนอ และการสื่อสารการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน การใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารด้วยวาจา

รวมโครงการเสริมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.โครงการสืบสานรำวงเมืองงาช้างดำและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านแสงดาวพัฒนา หมู่ที่ 17/2 จังหวัด น่าน


ภาพบรรยากาศรายละเอียดการจัดโครงการ "สืบสานรำวงเมืองงาช้างดำและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านแสงดาวพัฒนา" ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยนักศึกษาฝึก ภาคปฏิบัติงานสังคมทสงเคราะห์ศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562


2.โครงการฟื้นฟูกิจกรรมนันทนาการรำวงโบราณย้อนยุคผู้สูงอายุหมู่บ้านฝายแก้ว

โครงการฟื้นฟูกิจกรรมนันทนาการรำวงโบราณย้อนยุคผู้สูงอายุหมู่บ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 3 ณ จ.น่าน โดยนักศึกษาฝึกการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


3.โครงการพ่ออุ้ย แม่อุ้ย ม่วนใจ๋ใส่ใจสุขภาพ (Happy life at Tha Lo)


โครงการพ่ออุ้ย แม่อุ้ย ม่วนใจ๋ใส่ใจสุขภาพ (Happy life at Tha Lo)
เป็นโครงการเพื่อการศึกษาชุมชน หมู่1 บ้านท่าล้อ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.นาน

4.โครงการฟ้อนแล้ว ม่วนก๋าย ม่วนใจ๋ เชื่อมวัยผู้สูงอายุบ้านแหด


5. ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุหมู่บ้าน แสงดาวพฒันา


6.โครงการสุขภาพดีที่หัวเวียงเหนือ (Healthy way of life)


6. โครงการสถานีเกษมสำราญของผู้สูงอายุ บ้านทุ่งน้อย


7.โครงการผู้สูงอายุรวมใจพัฒนาบุปผาราม หมู่9 จ.น่าน


8.โครงการสว สว่างอกสว่างใจ๋และเข้าใจสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล หมู่13


9.โครงการฟื้นฟูกิจกรรมนันทนาการรำวงโบราณย้อนยุคผู้สูงอายุหมู่บ้านฝายแก้ว


สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image