Up

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะหถือเปนหลักความ ประพฤติปฏิบัติ ที่อยูบนฐานของการเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี และความเปน มนุษย เปนหลักที่ไดรับการยอมรับ เปนคานิยมของวิชาชีพ เพื่อใหผู ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห ยึดถือปฏิบัติ อันนําไปสูความสําเร็จใน การทํางาน พัฒนาคุณภาพเชิงวิชาชีพ ตลอดจนรักษาและสงเสริมเกียรติ คุณ ชื่อเสียง และสถานะของวิชาชีพ

 
 
Powered by Phoca Download

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image