วารสารสังคมภิวัฒน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

วารสารสังคมภิวัฒน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

วารสารสังคมภิวัฒน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

วารสารสังคมภิวัฒน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

                                                                                                                                          สารบัญ

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดปัญหาแม่วัยเยาว์ และการสนับสนุนทางสังคม                           1

เพื่อการปรับตัวของแม่วัยเยาว์

          โดย รศ.ดร.ขัตติยา  กรรณสูต และ ผศ.ณัฎฐ์ษา  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

 

อิทธิผลของการสนับสนุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดูและตนเอง                             20

ของผู้สูงอายุในเขตเมืองของประเทศไทย

          โดย นางสาวกฤตวรรณ  สาหร่าย และ ผศ.ดร.เสาวนิจ นิจอนันต์ชัย

 

สวัสดิการสำหรับครอบครัวที่มีเด็กพิการ                                                                       31

          โดย ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

 

รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสวัสดิการสำหรับคนพิการ                                 47

          โดย ดร.จตุรงค์  บุณยรัตนสุนทร

 

การเข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีคนพิการ                                             62

ในสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

          โดย ธัญญนันทร์  ตันติวานนท์

 

The Mainly Private Rescue System in Thailand : The Establishment                        74

Of the Best Rescue  Platform an International Point of View                       

          By Mitsuteru Nakayama

 

Community  Development and Network Constrution  among                                83

the Buddhist Monks in Contemporary Thailand : A Case of

“Community Development Monks’Network in Northern Thailand”

          By Mayumi Okabe

 

Book Review : Social Exclusion : Concept,Application,and Scrutiny                          75

          โดย  ผศ.ดร.เสาวนิจ  นิจอนันต์ชัย

Add To Cart | Free

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image