วารสารสังคมภิวัฒน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสารสังคมภิวัฒน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสารสังคมภิวัฒน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสารสังคมภิวัฒน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

                                                                                                                                       สารบัญ

การปรับตัวของสตรีต่อความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร                    1

          โดย ธัญญาลักษณ์ โกนกระโทก

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง                                        16

ในจังหวัดสมุทรปราการ

          โดย ณัฐพงศ์  ภูฑัตโต

 

การย้ายถิ่น  การปรับตัวทางสังคม การสนับสนุนทางสังคม เพศสภาพ                                     29

และความรุนแรงในครอบครัวของแรงงานอพยพสตรีพม่า

ในอำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

          โดย เนตรนภา วงษ์สวัสดิ์

 

การดูแลตนเองและการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต                                           44

ผู้สูงอายุพิการจากโรคเรื้อนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ

          โดย ศุภญดา แสงสมเรือง

 

Situation Of Persons with Disabilities in Thailand                                                 83

 : Problems and Recommendations                            

          By Jaturong  Boonyarattanasoontorn

 

Book  Review :                                                                                                           75

Social Capital, Local Capacity Building, and Poverty Reduction           

          โดย  Thomas F.Carroll

Add To Cart | Free

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image