วารสารสังคมภิวัฒน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

วารสารสังคมภิวัฒน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

วารสารสังคมภิวัฒน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

สารบัญ

 

 

บทบรรณาธิการ

 

 

 

สภาพเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคม  และความคิดเห็นต่อความอยู่ดีมีสุข

ของครัวเรือนรอบสนามบินสุวรรณภูมิ

1

 

โดย  จตุรงค์  บุณยรัตนสุนทร

 

ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการกองทุนผู้สูงอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรผู้สูงอายุ
ในภาคกลาง

14

 

โดย  กรวิกา  สมานไทย

 

ความพึงพอใจของผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ต่อการให้บริการของศูนย์เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

28

 

โดย  ลลิตา  สีสุวรรณ์

 

ความผูกพันและแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็ก สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดนนทบุรี

47

 

โดย  ทิพรัตน์   ธงทอง

 

การใช้หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ : ศึกษากรณี ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์ภาครัฐและภาคประชาสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร

60

 

โดย  พระเลิศกมลชัย  บุญยงค์

 

ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

75

 

โดย  อุทัยรัตน์  ใจเพชร

 

Ethics: Basis of Personal, National, and International Relations

85

 

By  Danthong  Breen

 

Book Review : UBS-INSEAD Study on Family Philanthropy in Asia

114

 

By   Dr. Mathias  Terheggen

 

Add To Cart | Free

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image