วารสารสังคมภิวัฒน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

วารสารสังคมภิวัฒน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

วารสารสังคมภิวัฒน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

บทบรรณาธิการ

 

 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี ของเยาวชนหญิงที่เคยใช้สารเสพติด

1

 

โดย ประภาพร อุทัยชนะ

 

 

 

 

ความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้มาใช้บริการในมูลนิธิบ้านอารีย์ และโครงการบ้านปันรัก

21

 

โดย วีรณัฐ โรจนประภา

 

 

 

 

การเข้าถึงสวัสดิการ การจ้างงาน และอาชีพอิสระของคนพิการในกรุงเทพมหานคร

34

 

โดย จิราภรณ์ เศรษฐวิบูลย์

 

 

 

 

การส่งเสริมการออมเพื่อคนพิการในระบบสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษาการเข้าถึงกองทุนสวัสดิการชุมชนของคนพิการ

51

 

โดย จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

 

 

 

 

Thai Land Reform Network: Civil Society Initiatives for Social Equality in Thailand

67

 

By Naruemon Thabchumpon

 

 

 

 

Book Review : Social Welfare in Global Context

89

 

By James Midgley

 

Add To Cart | Free

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image