ผลสอบรอบก่อน Admission ปี 2553 และการเปิดรับสมัครรอบใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เปิดอ่านทั้งหมด : 31726 ครั้ง
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๑ น.
ยินดีต้อรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 ทุกท่าน
ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ที่ประสงค์ขอทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมัธยมศึกษา คลิกดูประกาศ
สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้าเรียนรอบใหม่ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 คลิกที่นี่

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 67 ท่าน ได้ทุนเรียนฟรี 5 ท่าน
โดยมีรายชื่อผู้สอบผ่านแต่ละโครงการเป็นดังนี้

โครงการกระจายโอกาสเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีฯ  

นักศึกษาที่สอบผ่าน
โครงการกระจายโอกาส ฯ ปีการศึกษา  2553
Idชื่อ - สกุลจบจากโรงเรียนเกรดเฉลี่ยได้รับทุน
1นางสาวนุชรีย์  สุขคล้ายโรงเรียนรัษฎา2.60-
2นายอนันต์  ทองพิลาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร2.96-
3นาสาวกุสุมา  แสนพันธ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล2.33-
4นายสุเมธา  เพชรินทร์โรงเรียนสตรีสิริเกศ3.11-
5นางสาววราภรณ์  ชุมชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2.35-
6นางสาวสุริตรา  ลาจ้อยโรงเรียนนาข่าวิทยาคม2.96-
7นางสาวเบญจวรรณ  แก้วเกษการโรงเรียนหนองฉางวิทยา3.16-
8นายกรกฎ  แนวทัศน์โรงเรียนหนองฉางวิทยา2.78-
9นางสาวสุวิมล  แซ่เตียโรงเรียนไกรภักดีวิทยา3.64-
10นางสาวสุกัญญา  ภักดีตะเล็บโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา2.50-
11นางสาวสุกฤตา  หมุดประภากรโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา2.67-
12นางสาวพิชชนันท์  อุยยานุกูลโรงเรียนนวมินฯ สตรีวิทยา 22.48-
13นางสาวบุญญานุช  สุคำโรงเรียนสรรพวิทยาคม3.22-
14นางสาวจินดาพร  คูณกะทาโรงเรียนหนองฉางวิทยา2.58-
15นางสาวปณิตา  ดีกัลลาโรงเรียนสตรีศรีน่าน3.4-
16นางสาวพัชราภรณ์  กิ่งเพชรเสรีชนโรงเรียนศรีพฤฒา3.13-
17นางสาวอาริญา  เข็มเพ็ชรโรงเรียนศรีพฤฒา3.10-
18นางสาวเชษฐ์ธดา  เหมือนเหลาโรงเรียนพณิชยการจรัลสนิทวงศ์2.96-
19นางสาวสุธาทิพ  ชุรินทรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์2.84-
20นางสาวญาณิศา  กวีกิจรัตนาโรงเรียนสุรนารีวิทยา3.02-
21นางสาวอังสุนีย์  ปานแก้วโรงเรียนพรตพิทยพยัค2.70-
22นางสาววชิรา  ฦาชาโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ2.84-
23นางสาวปรางดาว  โถวสกุลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา3.35-


 โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  
 

นักศึกษาที่สอบผ่าน
โครงการโครวตา  "เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม"  ปีการศึกษา  2553
ลำดับที่ชื่อ - สกุลจบจากโรงเรียนเกรดเฉลี่ยได้รับทุน
1นางสาวสุมลวดี  แสนโยชน์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง  จังหวัดยะลา3.32
2นายนันทการ  ชูศรีทองโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย1.85-
3นายรอยู  สาและโรงเรียนนราสิกขาลัย2.77-
4นางสาวปทุมมา  ไชยบุญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช2.77-
5นางสาวสาธิยา  สุวรรณเวช  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช2.72-
6นางสาวจิราภรณ์  หมอนสวัสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2.72-
7นายอภิศักดิ์  คุณวิเศษโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย3.40
8นายบุญจันทร์  ปราบภัย  โรงเรียนสตรีสิริเกศ3.01
9นางสาวประภาวดี  เกตุเผือกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย2.36-
10นางสาวชลินทรา  อ่อนโต๊ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย2.38-
11นางสาวธวัลรัตน์  เธียรสรรหิรัญโรงเรียนมหรรพาราม2.92-
12นางสาวรัตติฟา  หวันสูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  สตูล2.64-
13นายสุเมธ  ยุศครบุรีโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์2.40-
14นางสาวศุภลักษณ์  เกื้อกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้3.15-
15นางสาวราตรี  เลื่อนลอยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล2.46-
16นางสาวสินจัย  ป้องศรีโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย3.49-
17นางสาวปาริฉัตร  หารชุมเศษโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา2.43-
18นางสาวทักษพร  เกิดไทยโรงเรียนพระนารายณ์3.13-
19นางสาวปิยนุช  รอดเหลือโรงเรียนตระกั่วป่า  เสนานุกูล2.97-
20นางสาวรวิฉาน  ไพรศรีโรงเรียนรัตนบุรี2.91-
21นางสาวมัลลิกา  ศรัทธาธรรมโรงเรียนอรุณประดิษฐ์2.86-
22นางสาวนาถลดา  หัสโนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย3.60-
23นางสาวศิริกาญน์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง2.47-
24นางสาวสุรีพร  แก้วพันนัยโรงเรียนไทรงามวิทยาคม3.57-
25นางสาวอิสรี  เรืองรองโรงเรียนศรียานุสรณ์2.83-
26นายณัฐ  เพ็งชะอุ่มโรงเรียนชลราษฎรอำรุง2.18-
27นางสาวทัศนีย์  อินทะแสนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง2.40-


 โครงการทุนร่มโพธิ์ทอง   

 
นักศึกษาที่สอบผ่าน
โครงการทุนร่มโพธิ์ทอง (สนับสนุนทุนการศึกษา ฯ)  ปีการศึกษา  2553
Idชื่อ - สกุลจบจากโรงเรียนเกรดเฉลี่ยได้รับทุน
1นางสาวหนึ่งฤทัย   ใจขานโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย3.56
2นายณัฐพงศ์  เป็นลาภโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว3.86


โครงการรอบก่อน Admission

นักศึกษาที่สอบผ่านรอบก่อน Admission
รอบก่อน  ADMISSION  ครั้งที่  1  ปีการศึกษา  2553
Idชื่อ - สกุลจบจากโรงเรียนเกรดเฉลี่ยได้รับทุน
1นายวศิน  เลิศมงคลโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี2.97-
2นางสาวประกายเพชร  แก้วอินทร์โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา2.96-
3นางสาววานิช  พวงสูงเนินโรงเรียนเพชรพิทยาคม2.82-
4นางสาวอมิตรา  สุดสงวนโรงเรียนชุมแพศึกษา3.28-
5นางสาวทิพวรรณ  บุญธรรมโรงเรียนรัตนบุรี3.46-
6นางสาวรมณียา  เทพบุตรโรงเรียนรัตนบุรี3.18-
7นางสาววนิดา  ปักกังโรงเรียนวาปีปทุม2.55-
8นางสาวจันชนก  กุลสุวรรณโรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา2.86-
9นางสาวพจนาพร  เพ็ชรคล้ำโรงเรียนสิงห์สมุทร2.99-
10นางสาวมาณวิกา  อรัญไสวโรงเรียนปากเกร็ด3.14-
11นางสาวอริสรา  เครื่องทองใหญ่โรงเรียนสตรีชัยภูมิ2.90-
12นางสาวอารดา  ขันดีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง2.51-
13นางสาวสุภารัตน์  เชาว์ศิวะบุตรโรงเรียนวัดสังเวช2.61-
14นางสาววิภาดา  คงมีเงินโรงเรียนหนองโดนวิทยา3.17-

        ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่รหัส 53 เข้าเรียน Sumer /2552 ทุกท่าน
ลำดับที่รหัสชื่อ-นามสกุล
1530021น.ส.สุวิมล แซ่เตีย
2530088น.ส.ปดิวรัดา ลุนบง
3530117นายอนันต์ ทองพิลา
4530126นายอภิศักดิ์ คุณวิเศษ
5530151น.ส.ปรางดาว โถวสกุล
6530156นายณัฐพงศ์ เป็นลาภ
7530158น.ส.วิภาดา คงมีเงิน
8530172น.ส.หนึ่งฤทัย ใจขาน
9530182นายสุเมธา เพชรินทร์
10530186น.ส.ปิยนุช รอดเหลือ
11530205นายบุญจันทร์ ปราบภัย
12530296น.ส.เบญจวรรณ แก้วเกษการ
13530299นายกรกฎ แนวทัศน์
14530300น.ส.จินดาพร คูณกะทา
15530333น.ส.นุชรีย์ สุขคล้าย
16530346น.ส.รมณียา เทพบุตร
17530349น.ส.ศุภลักษณ์ เกื้อกูล
18530369น.ส.วานิช พวงสูงเนิน
19530371น.ส.ทักษพร เกิดไทย
20530408น.ส.สุริตรา ลาจ้อย
21530409น.ส.ประกายเพชร แก้วอินทร์
22530410นายสุเมธ ยุศครบุรี
23530416น.ส.อริสรา เครื่องทองใหญ่
24530520น.ส.วราภรณ์ ชุมชัย
25530537น.ส.อังสุนีย์ ปานแก้ว
26530563น.ส.ญาณิศา กวีกิจรัตนา
27530574น.ส.สุกฤตา หมุดประภากร
28530575น.ส.สุกัญญา ภักดีตะเล็บ
29530587น.ส.สุมลวดี แสนโยชน์
30530588น.ส.พิชชนันท์ อุยยานุกูล
31530598น.ส.พัชราภรณ์ กิ่งเพชรเสรีชน
32530607น.ส.อาริญา เข็มเพ็ชร
33530617น.ส.นันท์นภัส สุขมี
34530619น.ส.นิลาวรรณ ศรีบุญมา
35530644นายนันทการ ชูศรีทอง
36530646น.ส.วิภาวดี มณีฉาย
37530647น.ส.มณฑิกา รัตนพันธ์
38530649น.ส.กนกวรรณ ด่านส่งเสบียง
39530663น.ส.นิตยา แกว่นธัญกิจ
40530665นายธีระภรณ์ อ่อนสุข
41530678น.ส.นิสารัตน์ เผือกเอี่ยม
42530690น.ส.ศุกร์ศิริ สุวรรณธนู
43530717น.ส.ณัฐนรี นาวาทอง
44530742น.ส.พรทิวา ด้วงคำจันทร์
45530780นายฉัตรชัย ภู่เล็ก
46530810น.ส.พิมพิศา พลภักดี
47530812น.ส.อัญชลี เพ็ชรตะกั่ว
48530835น.ส.พรพรรณ รัศมี
49530844น.ส.วิมล สุขวัฒนากอบกุล
50530879น.ส.ชุติมา ดอนปัด
51530884น.ส.พรศิริ บริสุทธิ์พานิช
52530894น.ส.จุฑามาศ กำลังงาม
53530903น.ส.ปรารถนา เชื้อวังคำ
54530920นายจิรายุทธ์ พงษ์นาค
55530924น.ส.ศรีสุดา กาบบัวศรี
56530981น.ส.พัชรี ชนะบุญ
57530983น.ส.อัจฉราพร บ้านเมือง
58530993น.ส.วศิณี ตรีทอง
59531003น.ส.กนกกาญจน์ มั่นคง
60531006นายจรุงศักดิ์ เหล่าสกุลไทย
61531024นายนันทพรต ทมธิแสง
62531042นายวชิรวิทย์ วิชาเลิศเรืองเดช
63531056นายสุรพัศ นวรัตนไพบูลย์
64531062น.ส.หนึ่งธิดา แซ่แต้
65531066น.ส.ปริญญาภรณ์ หัตถาพงษ์
66531069น.ส.อรุณี ชิ้นไพโรจน์
67531093น.ส.ศุภรัตน์ สกัญญา
68531174น.ส.ณัฐธิดา เยาวกูล
69531273นายณัฐพัฒน์ สายสูง
70531320น.ส.ธารารัตน์ เกตุแก้ว

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ที่ประสงค์ขอทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมัธยมศึกษา คลิกดูประกาศ


(กรอกแบบบันทึกข้อมูลผู้สนใจเรียนคณะสังคมฯ เพื่อคณะได้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร คลิกกรอกข้อมูล)

ความเห็น
ค้นหา
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับ
Joomlacomment

Joomlacomment

ปรับปรุงล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๗:๐๓ น.