กิจกรรมรับเพื่อนใหม่ ปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เปิดอ่านทั้งหมด : 3685 ครั้ง
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕:๐๓ น.

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ลิงค์ FB 

ลำดับที่

รหัส

ชื่อ-นามสกุล

1

560014

น.ส.อภิญญา ศรีชมภู

2

560028

น.ส.กัลยาณี ศรีคำ

3

560031

น.ส.ณิชาภัทร หอละเอียด

4

560036

น.ส.นุชนาถ แซ่ตั้ง

5

560037

น.ส.มัณฑนา ศรีวะรมย์

6

560047

น.ส.ปภัชรา พุทธพึ่ง

7

560073

น.ส.ยุพาพร บัวหอม

8

560076

น.ส.ธันย์ชนก พรมศรี

9

560083

น.ส.ชนาพร เหล่าแค

10

560101

น.ส.ปติญญา พลเยี่ยม

11

560119

น.ส.อุษณีย์ ฤทธิสนธิ์

12

560133

นายจิรพจน์ ธัญสิริสิน

13

560142

น.ส.อภิลาวัณย์ เกษเกษม

14

560149

น.ส.ชนกนันท์ ช่วยปรคอง

15

560164

น.ส.ศรียาพร พุกดำ

16

560167

น.ส.สุภมาส สระสำราญ

17

560171

น.ส.ปาริชาต ขำอินทร์

18

560205

น.ส.วิชารัตน์ ฟักชะนะ

19

560237

น.ส.นิภา หร่ายเกษม

20

560245

น.ส.ภัทรวดี ใจทอง

21

560257

นายพีรดนย์ สงทอง

22

560273

น.ส.ธัญกมล ปั้นมูล

23

560291

น.ส.นัสราเวียะ สวัสดิวงศ์

24

560347

น.ส.มัลลิกา คงอักษร

25

560368

น.ส.กชกร รุ่งสว่าง

26

560372

น.ส.เจนจิรา แจ่มกระจ่าง

27

560373

น.ส.ศิริกาญจน์ อิฏฐผล

28

560379

น.ส.จิราพร ด้วงสุข

29

560398

น.ส.สุวรรณา พึ่งเพ็ง

30

560415

น.ส.ฐานิตา ออมรัตน์

31

560431

น.ส.กัลญรัตน์ ลือยาม

32

560432

น.ส.อนุสรา ทรงสกุล

33

560496

น.ส.บาเรียญราช เอกลาภ

34

560501

น.ส.อภิญญา หม้อกรอง

35

560514

น.ส.ชญานิศ เจษฎาวุฒิ

36

560517

น.ส.ประภาพร ปานโต

37

560558

น.ส.มณเฑียร ดวงสุวรรณ์

38

560574

น.ส.กุสุมา นามวิลัย

39

560594

น.ส.อัญธิกา ดารา

40

560596

นายธนนัส ชูช่วย

41

560597

นายธีร์ธวัช ลัดดากลม

42

560601

น.ส.สุวภัทร ชาญด้วยวิทย์

43

560609

น.ส.พรพรรณ พรหมสนิท

44

560623

น.ส.สกุลรัตน์ ผดุงผล

45

560674

น.ส.ภาวิดา น้อยกล้า

46

560690

นายอนันต์ อาแซ

47

560691

นายลือชา กั้วมาลา

48

560700

น.ส.วรานันท์ ชูศักดิ์

49

560701

น.ส.เบญจรัตน์ เขียวแก้ว

50

560707

น.ส.จารุจิต สุริฉันท์

51

560711

น.ส.วณีนาฏ ศรีฟองจันทร์

52

560716

น.ส.ธิดารัตน์ ดอนมอญ

53

560720

น.ส.โสภาวรรณ จีนศาสตร์

54

560753

น.ส.รติมา สารผล

55

560791

น.ส.พรหมชนก ภู่พูนทรัพย์

56

560836

น.ส.กชกร แก่นบุญ

57

560850

น.ส.ลลิตา สุทธารัตน์

58

560855

น.ส.ผกามาศ ภิญญาคง

59

560856

น.ส.จันทิดา นิลวรรณโณ

60

560859

นายกมล สิทธิทัต

61

560860

น.ส.สุปราณี ไร่ใหญ่

62

560865

น.ส.นุชรีย์ สยามพันธ์

63

560866

นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์

64

560873

น.ส.สุภมาศ ศรีอภัย

65

560913

น.ส.ปิยะนุช เพี้ยนสวัสดิ์

66

560940

น.ส.ยุวดา จิณารักษ์

67

560949

น.ส.จิระประภา ทาตะภิรมย์

68

560950

น.ส.กานต์ชนก ชูทอง

69

560951

น.ส.พิมประภา แก้วงาม

70

560999

น.ส.ภัทรวดี ปลัดสงคราม

71

561008

น.ส.จุฑารัตน์ นิลวิเวก

72

561021

น.ส.นิศาชล สุขมา

73

561054

น.ส.วิชสุณี ตันหล้า

74

561058

นายวชิรวิทย์ ชาญเชี่ยว

75

561059

น.ส.ภัทรีพันธ์ มะโนพฤษ์

76

561070

น.ส.ธนภัทร กันใจแก้ว

77

561103

นายพิสรร ปรีดีย์

78

561124

น.ส.ฟิรดาวร์ จารง

79

561127

น.ส.ผลินดา เลาหพันธกิจ

80

561131

น.ส.พิทยา แผ่วครบุรี

81

561136

น.ส.จงกลณี พลเภรี

82

561157

น.ส.อภิญญา สีสุข

83

561184

น.ส.กุลลญา พิมพ์บาง

84

561216

น.ส.พิชญา ธรรมร่มดี

85

561248

น.ส.วรรณพร ถั่วเถื่อน

86

561254

น.ส.ชวัลลักษณ์ ปานเถื่อน

87

561308

น.ส.วริศรา โชโต

88

561374

น.ส.พิมพ์พิริยา พงศ์แก้ว

89

561375

น.ส.พรทิพย์ ขำมาลัย

90

561515

น.ส.จารุวรรณ ศรีเพชร

91

561638

น.ส.จุฬารัตน์ เวียงผดุง

92

561663

น.ส.อมรรัตน์ เทพสุริย์

93

561664

น.ส.กมลชนก ศรีแก้วน้ำใส

94

561668

น.ส.สุวัจณี เหมราช

95

561684

น.ส.กรกนก ฮงสี

96

561708

น.ส.วันวิสา จันทร์ประภาส

97

561721

น.ส.วิลาศิณี ซารีนาค

98

561735

น.ส.รัชนีกร โพธิแสง

99

561748

น.ส.พรพรหม หลีน้อย

100

561763

น.ส.กานต์ธิดา แกประโคน

101

561764

น.ส.สาวิกา สุขประโคน

102

561771

นายสุพศิน วัฒนะนนท์

103

561782

น.ส.เกวลิน ชูช่วง

104

561819

น.ส.แสงดวงเดือน อินทรพัฒน์

105

561824

น.ส.รุ่งนภา สังข์กูล

106

561833

น.ส.ณัฐฐา ซอหะซัน

 

ความเห็น
ค้นหา
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับ
Joomlacomment

Joomlacomment

ปรับปรุงล่าสุด วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑:๐๓ น.