รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งทะเบียนประวัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เปิดอ่านทั้งหมด : 2401 ครั้ง
เขียนโดย จันทิมา ไกรทอง   
วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐:๑๐ น.
ทะเบียนรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งทะเบียนประวัติ
รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม   ปีการศึกษา 2554
จำนวน 54 คน
ลำดับที่รหัสชื่อ-นามสกุลสถานภาพอาจารย์ที่ปรึกษา
1540120น.ส.ศศิธร ปานแก้วปกติอาจารย์พรรณปพร  ลีวิโรจน์
2540179น.ส.ณัฐพร นาดีปกติอาจารย์พรรณปพร  ลีวิโรจน์
3540192น.ส.วรัญญา พวงประเสริฐศีลปกติอาจารย์พรรณปพร  ลีวิโรจน์
4540236น.ส.พรสุดา เต๊ะวงษ์ปกติอาจารย์พรรณปพร  ลีวิโรจน์
5540291น.ส.รัตนา บุตรวาปีปกติอาจารย์พรรณปพร  ลีวิโรจน์
6540352น.ส.จุฑามาศ อุบลพืชปกติอาจารย์พรรณปพร  ลีวิโรจน์
7540412นายอภิลาศ อิ่มจิตต์ปกติอาจารย์พรรณปพร  ลีวิโรจน์
8540514น.ส.ปาณิศา เสาวภาปกติอาจารย์พรรณปพร  ลีวิโรจน์
9540527นายณัฐวัฒน์ แสงขำปกติอาจารย์พรรณปพร  ลีวิโรจน์
10540528น.ส.นภาวรรณ ขุนทองปกติอาจารย์พรรณปพร  ลีวิโรจน์
11540554น.ส.ภัทรวนิษฐ์ มณีโชติปกติอาจารย์ดร.อารีนา  เลิศแสนพร
12540813น.ส.ฐิตินันท์ มากโภคาปกติอาจารย์ดร.อารีนา  เลิศแสนพร
13540845นายจักวัฒน์ บุญรอดปกติอาจารย์ดร.อารีนา  เลิศแสนพร
14540846นายศุภกานต์ สุพิดาปกติอาจารย์ดร.อารีนา  เลิศแสนพร
15540847น.ส.กันยารัตน์ อินทร์จันทร์ปกติอาจารย์ดร.อารีนา  เลิศแสนพร
16540855น.ส.เมษยา คุ้มวงษาปกติอาจารย์ดร.อารีนา  เลิศแสนพร
17540885น.ส.จิตตรา ทับเปี่ยมปกติผศ.โสภา  อ่อนโอภาส
18540896น.ส.เบนาซีร์ ฮัมดาหลีปกติผศ.โสภา  อ่อนโอภาส
19540898นายนนน์ทะวัชร์ วิชัยโยปกติผศ.โสภา  อ่อนโอภาส
20540902นายวีรวัฒน์ คล้ายสมบรูณ์ปกติผศ.โสภา  อ่อนโอภาส
21541368นายภควัต ธรรมอยู่ปกติผศ.โสภา  อ่อนโอภาส
22541430น.ส.มนัญยา สุวรรณยอดปกติผศ.โสภา  อ่อนโอภาส
23541434นายวิทวัส คำหริ่มปกติผศ.โสภา  อ่อนโอภาส
24541483น.ส.อัตฉรา ดวงใหญ่ปกติผศ.โสภา  อ่อนโอภาส
25541532น.ส.แคทรียา โบราณปกติผศ.โสภา  อ่อนโอภาส
26541534นายนิรุต เจ๊ะเละปกติผศ.โสภา  อ่อนโอภาส
27541540นายอภิสิทธิ์ สอนนองปกติผศ.โสภา  อ่อนโอภาส
28541541น.ส.วราภรณ์ เหล่าบัวอำไพชื่นปกติผศ.โสภา  อ่อนโอภาส
29541546นายบูรฮันย์ หลีขาวปกติผศ.โสภา  อ่อนโอภาส
30541567น.ส.กัญญาวีร์ มีเเก้วปกติผศ.โสภา  อ่อนโอภาส
31541613น.ส.สุวรรณิการ์ อรุณสุขปกติผศ.โสภา  อ่อนโอภาส
32541784น.ส.สุมินตรา นาคศิริปกติผศ.โสภา  อ่อนโอภาส
33541789น.ส.นพวรรณ โพธิ์ชนะพันธุ์ปกติอาจารย์นวลใย  วัฒนกูล
34541884น.ส.นภัสนันท์ ชัยชาญปกติอาจารย์นวลใย  วัฒนกูล
35541898น.ส.พรประภา วิเวกปกติอาจารย์นวลใย  วัฒนกูล
36541903น.ส.กัญญาภัค นามสง่าปกติอาจารย์นวลใย  วัฒนกูล
37541925น.ส.รังสิมา ต้นสนปกติอาจารย์นวลใย  วัฒนกูล
38541999นายอดิศักดิ์ ฤทธิ์เจริญปกติอาจารย์นวลใย  วัฒนกูล
39542011นายพิชญ์ภูมิ สนิทชนปกติอาจารย์นวลใย  วัฒนกูล
40542080นายปรภัทร ทับทิมปกติอาจารย์นวลใย  วัฒนกูล
41542441น.ส.สิริกานต์ ตัดเสื้อปกติอาจารย์นวลใย  วัฒนกูล
42542501นายรชต พัฒนะผลปกติอาจารย์นวลใย  วัฒนกูล
43542603น.ส.กัญจน์ฐิตา หนักแน่นปกติอาจารย์นวลใย  วัฒนกูล
44542882น.ส.สิริกานต์ กำลังแพทย์ปกติอ.ปัณณพัฒน์  วงศ์ประเสริฐสุข
45542917น.ส.รัชตนันท์ จักรสูงปกติอ.ปัณณพัฒน์  วงศ์ประเสริฐสุข
46542993นายนันทพรต ทมมธิแสงปกติอ.ปัณณพัฒน์  วงศ์ประเสริฐสุข
47543024น.ส.ติณรพี จุมผัดปกติอ.ปัณณพัฒน์  วงศ์ประเสริฐสุข
48543100น.ส.ยุภาดา นิยมโชคปกติอ.ปัณณพัฒน์  วงศ์ประเสริฐสุข
49543275น.ส.ชุติมา พึ่งมาปกติอ.ปัณณพัฒน์  วงศ์ประเสริฐสุข
50543287นายกิตติวุฒิ คงเพ็ชรปกติอ.ปัณณพัฒน์  วงศ์ประเสริฐสุข
51543288น.ส.เกศินี แซ่อึ้งปกติอ.ปัณณพัฒน์  วงศ์ประเสริฐสุข
52543367น.ส.พรภิรมณ์ เพ็ชรใจศักดิ์ปกติอ.ปัณณพัฒน์  วงศ์ประเสริฐสุข
53543410นายกร รักษีปกติอ.ปัณณพัฒน์  วงศ์ประเสริฐสุข
54543416น.ส.สุรัชนา อินทรโกสุมปกติอ.ปัณณพัฒน์  วงศ์ประเสริฐสุข
55543439น.ส.กาญจนา ภูมีปกติอ.ปัณณพัฒน์  วงศ์ประเสริฐสุข
56543457น.ส.วัชรีพร ลาภปรากฎปกติอ.ปัณณพัฒน์  วงศ์ประเสริฐสุข
57543472น.ส.สุชาวดี เต่งทิ้งปกติอ.ปัณณพัฒน์  วงศ์ประเสริฐสุข